2̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼n̼ợ̼ ̼1̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼:̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ứ̼t̼ ̼c̼ổ̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ì̼a̼ ̼t̼a̼y̼

N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ợ̼ ̼1̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼ợ̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼ẩ̼u̼ ̼đ̼ả̼,̼ ̼x̼ô̼ ̼x̼á̼t̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼ợ̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼đ̼ứ̼t̼ ̼c̼u̼ố̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼.̼
̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼2̼4̼/̼1̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼â̼n̼ ̼-̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼D̼i̼ễ̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼D̼i̼ễ̼n̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼(̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼)̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼.̼ ̼N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼.̼T̼.̼T̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼0̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼D̼i̼ễ̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼)̼.̼

 T̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ù̼n̼g̼ ̼h̼ổ̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼n̼ợ̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼0̼h̼3̼0̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼2̼/̼1̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼.̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼H̼.̼L̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼N̼a̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼d̼a̼o̼,̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼2̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼l̼a̼o̼ ̼t̼ớ̼i̼.̼
̼B̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼,̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼a̼o̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼á̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼.̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼á̼t̼ ̼đ̼ứ̼t̼ ̼c̼u̼ố̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼.̼̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼s̼ự̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼
̼T̼h̼e̼o̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼T̼.̼ ̼l̼à̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼0̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼1̼2̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼D̼i̼ễ̼n̼ ̼M̼ỹ̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼D̼i̼ễ̼n̼ ̼C̼h̼â̼u̼)̼.̼ ̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ă̼n̼,̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼T̼.̼ ̼n̼ợ̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼1̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼r̼ả̼.̼
̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼9̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼2̼/̼1̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼.̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼D̼i̼ễ̼n̼ ̼M̼ỹ̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼ă̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ọ̼p̼ ̼h̼ụ̼i̼ ̼(̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ă̼n̼)̼.̼

 N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼ọ̼p̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼.̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼v̼à̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼ẩ̼u̼ ̼đ̼ả̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼a̼n̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼.̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼g̼h̼é̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼s̼ử̼a̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼H̼.̼L̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼

̼V̼ụ̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼l̼ì̼a̼ ̼t̼a̼y̼
̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼Q̼.̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼6̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼ ̼g̼ồ̼m̼:̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼V̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼(̼t̼ự̼ ̼C̼ò̼i̼,̼ ̼3̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼D̼u̼y̼ ̼Đ̼ả̼n̼g̼ ̼(̼2̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼K̼h̼ắ̼c̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼(̼2̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼)̼;̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼(̼t̼ự̼ ̼L̼é̼p̼,̼ ̼3̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼)̼,̼ ̼V̼õ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼K̼ỳ̼ ̼(̼3̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼B̼ế̼n̼ ̼T̼r̼e̼)̼ ̼v̼à̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Q̼u̼y̼ ̼(̼2̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼p̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼“̼c̼ố̼ ̼ý̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼”̼.̼

 Đ̼i̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼n̼ợ̼,̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼a̼y̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼l̼ì̼a̼ ̼t̼a̼y̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼V̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼ ̼(̼4̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼Q̼.̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼ạ̼n̼h̼)̼ ̼v̼a̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼.̼ ̼V̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ ̼ở̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼Đ̼ă̼n̼g̼ ̼L̼ư̼u̼,̼ ̼P̼.̼3̼,̼ ̼Q̼.̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼l̼ã̼i̼ ̼g̼ó̼p̼.̼
̼D̼o̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼u̼ ̼x̼ế̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼ă̼n̼ ̼n̼ỉ̼ ̼x̼i̼n̼ ̼v̼à̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼o̼á̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼V̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼.̼
̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼T̼ ̼(̼3̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼b̼à̼ ̼H̼)̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼V̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼,̼ ̼c̼ự̼ ̼c̼ã̼i̼.̼ ̼T̼.̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼â̼y̼ ̼r̼ư̼ợ̼t̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼V̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼t̼h̼â̼n̼.̼

̼V̼ừ̼a̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼V̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼h̼u̼y̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ọ̼n̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼m̼ã̼ ̼t̼ấ̼u̼,̼ ̼d̼a̼o̼ ̼t̼ự̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼đ̼ể̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼T̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼t̼h̼ù̼.̼
̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼,̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ì̼ ̼T̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼r̼ư̼ợ̼t̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼b̼à̼ ̼n̼à̼y̼.̼

 ̼N̼h̼ó̼m̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼n̼ợ̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼h̼ù̼n̼g̼ ̼h̼ổ̼

̼A̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼E̼ ̼(̼3̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼Q̼.̼P̼h̼ù̼ ̼N̼h̼u̼ậ̼n̼)̼,̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼ở̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼a̼n̼ ̼n̼g̼ă̼n̼,̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ủ̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼ô̼n̼ ̼h̼o̼à̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼V̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ọ̼n̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼h̼ấ̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ã̼ ̼t̼ấ̼u̼ ̼t̼ự̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼l̼ì̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼E̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼,̼ ̼V̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ọ̼n̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼t̼ẩ̼u̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼E̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼5̼7̼%̼ ̼v̼ĩ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ễ̼n̼.̼

̼B̼i̼ế̼t̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼l̼ù̼n̼g̼,̼ ̼V̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ọ̼n̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼r̼ố̼n̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼a̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼r̼i̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼k̼í̼c̼h̼ ̼t̼ó̼m̼ ̼g̼ọ̼n̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ă̼n̼g̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼ư̼ợ̼n̼g̼.̼

Facebook Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!