6̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼ă̼n̼ ̼T̼ế̼t̼

H̼ả̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼T̼h̼ừ̼a̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼ ̼H̼u̼ế̼,̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼,̼ ̼H̼à̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼,̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼o̼á̼,̼ ̼N̼a̼m̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼1̼4̼-̼2̼1̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼v̼à̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼3̼/̼2̼,̼ ̼B̼a̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ừ̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼g̼ồ̼m̼:̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼(̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼M̼ê̼ ̼L̼i̼n̼h̼)̼;̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Q̼u̼a̼n̼ ̼H̼o̼a̼,̼ ̼D̼ị̼c̼h̼ ̼V̼ọ̼n̼g̼,̼ ̼D̼ị̼c̼h̼ ̼V̼ọ̼n̼g̼ ̼H̼ậ̼u̼ ̼(̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼C̼ầ̼u̼ ̼G̼i̼ấ̼y̼)̼;̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼U̼y̼ ̼N̼ỗ̼,̼ ̼M̼ỹ̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼2̼ ̼(̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼N̼a̼m̼ ̼T̼ừ̼ ̼L̼i̼ê̼m̼)̼;̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼A̼n̼h̼ ̼(̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼A̼n̼h̼)̼;̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼D̼i̼ễ̼n̼ ̼(̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼T̼ừ̼ ̼L̼i̼ê̼m̼)̼;̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼T̼u̼y̼ ̼(̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼H̼a̼i̼ ̼B̼à̼ ̼T̼r̼ư̼n̼g̼)̼.̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼M̼ê̼ ̼L̼i̼n̼h̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼C̼ầ̼u̼ ̼G̼i̼ấ̼y̼,̼ ̼N̼a̼m̼ ̼T̼ừ̼ ̼L̼i̼ê̼m̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼ự̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ừ̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼A̼n̼h̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼T̼ừ̼ ̼L̼i̼ê̼m̼,̼ ̼H̼a̼i̼ ̼B̼à̼ ̼T̼r̼ư̼n̼g̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼.̼

̼T̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼x̼ã̼ ̼L̼â̼m̼ ̼T̼h̼a̼o̼ ̼(̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼à̼i̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼N̼i̼n̼h̼)̼;̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼(̼T̼P̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼B̼ì̼n̼h̼)̼ ̼v̼à̼ ̼x̼ã̼ ̼M̼ã̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼(̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼â̼n̼ ̼L̼ạ̼c̼)̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼B̼ì̼n̼h̼;̼ ̼x̼ã̼ ̼C̼ẩ̼m̼ ̼L̼ý̼ ̼(̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼L̼ụ̼c̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼)̼;̼ ̼x̼ã̼ ̼L̼a̼ ̼T̼r̼o̼k̼,̼ ̼I̼a̼ ̼M̼r̼ơ̼n̼,̼ ̼K̼i̼m̼ ̼T̼â̼n̼,̼ ̼C̼h̼ư̼ ̼R̼c̼ă̼m̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼h̼a̼i̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼L̼a̼ ̼P̼a̼,̼ ̼K̼r̼ô̼n̼g̼ ̼P̼a̼ ̼(̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼)̼;̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼4̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼1̼1̼ ̼(̼T̼P̼ ̼H̼C̼M̼)̼;̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼(̼T̼P̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼D̼ầ̼u̼ ̼M̼ộ̼t̼)̼ ̼v̼à̼ ̼x̼ã̼ ̼A̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼(̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼G̼i̼á̼o̼)̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼.̼

̼T̼h̼ừ̼a̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼ ̼H̼u̼ế̼ ̼t̼ừ̼ ̼1̼2̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼3̼/̼2̼,̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼2̼1̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼P̼C̼R̼ ̼(̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼á̼y̼)̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼,̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼i̼n̼h̼;̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼B̼ộ̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼d̼ị̼c̼h̼;̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼,̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼d̼o̼ ̼B̼ộ̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼c̼ậ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼d̼ị̼c̼h̼.̼

̼T̼ỉ̼n̼h̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼r̼í̼ ̼k̼h̼u̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼V̼a̼n̼g̼.̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼T̼h̼ừ̼a̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼ ̼H̼u̼ế̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼(̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ị̼c̼h̼)̼,̼ ̼t̼ự̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼2̼1̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼.̼

Khu cách ly T3 ở xã Phú Thượng do quân đội phụ trách. Ảnh: Võ Thạnh
Sinh viên từ Hà Nội về quê đi trên cao tốc Hạ Long – Hải Phòng, ngày 29/1. Ảnh: Minh Cương
Những “chiến sĩ” ở tuyến đầ chống dịch. Ảnh sưu tầm
Những “chiến sĩ” ở tuyến đầ chống dịch. Ảnh sưu tầm

̼T̼ỉ̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼,̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ả̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼t̼ế̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼B̼à̼i̼,̼ ̼c̼ả̼n̼g̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼A̼n̼,̼ ̼c̼ả̼n̼g̼ ̼C̼h̼â̼n̼ ̼M̼â̼y̼,̼ ̼g̼a̼ ̼H̼u̼ế̼,̼ ̼b̼ế̼n̼ ̼x̼e̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼B̼ắ̼c̼,̼ ̼b̼ế̼n̼ ̼x̼e̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼N̼a̼m̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼P̼C̼R̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼s̼ự̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼.̼

T̼ạ̼i̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼ậ̼t̼ ̼(̼C̼D̼C̼)̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼a̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼g̼i̼ã̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼.̼

̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼F̼0̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼ở̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼d̼o̼ ̼B̼ộ̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼.̼

̼C̼á̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼à̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼h̼o̼,̼ ̼s̼ố̼t̼,̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼t̼h̼ở̼,̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼n̼g̼ự̼c̼.̼.̼.̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ư̼ ̼v̼ấ̼n̼.̼

̼T̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼l̼â̼y̼ ̼l̼a̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼n̼a̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼6̼ ̼F̼1̼ ̼v̼ề̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼.̼ ̼T̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼â̼m̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼.̼ ̼T̼o̼à̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼4̼.̼4̼0̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼a̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼l̼a̼n̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼ ̼t̼i̼ề̼m̼ ̼ẩ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼c̼a̼o̼,̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ă̼n̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼d̼ị̼p̼ ̼T̼ế̼t̼.̼

̼”̼C̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ư̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼l̼é̼n̼ ̼l̼ú̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

 

Ảnh ấn tượng

T̼ạ̼i̼ ̼H̼à̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼,̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼2̼/̼2̼ ̼S̼ở̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼1̼4̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼s̼ử̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼(̼F̼1̼)̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼ã̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼;̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼a̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼n̼C̼o̼V̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼;̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼a̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼F̼P̼T̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼L̼ạ̼c̼ ̼(̼T̼h̼ạ̼c̼h̼ ̼T̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼,̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼C̼h̼í̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼(̼H̼ả̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼)̼,̼ ̼s̼â̼n̼ ̼b̼a̼y̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼t̼ế̼ ̼V̼â̼n̼ ̼Đ̼ồ̼n̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼C̼á̼i̼ ̼R̼ồ̼n̼g̼ ̼(̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼V̼â̼n̼ ̼Đ̼ồ̼n̼,̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼i̼n̼h̼)̼.̼ ̼F̼2̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼2̼ ̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼5̼K̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼ộ̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼h̼o̼ ̼s̼ố̼t̼,̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼h̼ọ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼.̼

̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼3̼/̼2̼,̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼S̼ở̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼o̼á̼ ̼T̼r̼ị̼n̼h̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼t̼ế̼t̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼u̼ỳ̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼í̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼.̼ ̼C̼ả̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼5̼2̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼o̼i̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼(̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼ộ̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼)̼ ̼v̼à̼ ̼q̼u̼y̼ ̼m̼ô̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼u̼ ̼p̼h̼ố̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼à̼ ̼x̼ã̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼C̼h̼í̼ ̼L̼i̼n̼h̼,̼ ̼H̼ạ̼ ̼L̼o̼n̼g̼.̼.̼.̼ ̼”̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ị̼c̼h̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼s̼ẽ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼í̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼o̼n̼l̼i̼n̼e̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼.̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼u̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼b̼ù̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼c̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼.̼ ̼”̼D̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼k̼ể̼ ̼a̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ừ̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼t̼h̼ê̼m̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼p̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ạ̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼3̼/̼2̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼b̼ố̼n̼ ̼c̼h̼ố̼t̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ố̼n̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼n̼g̼õ̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼l̼ộ̼ ̼1̼A̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼H̼ồ̼ ̼C̼h̼í̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼B̼ỉ̼m̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼ạ̼c̼h̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼N̼g̼h̼i̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼h̼ư̼ ̼X̼u̼â̼n̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼c̼h̼ố̼t̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼2̼4̼/̼2̼4̼h̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼2̼7̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼à̼ ̼s̼o̼á̼t̼,̼ ̼k̼í̼c̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼á̼c̼ ̼k̼h̼u̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼,̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼s̼à̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼

̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼5̼.̼0̼0̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ị̼c̼h̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼7̼7̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼1̼9̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼4̼.̼9̼0̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼.̼

̼T̼ỉ̼n̼h̼ ̼N̼a̼m̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼a̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼,̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼,̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼1̼4̼ ̼n̼g̼à̼y̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼h̼o̼,̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼.̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼ậ̼t̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼v̼ế̼t̼,̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼a̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼.̼

̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼à̼ ̼N̼a̼m̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ừ̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼.̼

Facebook Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!