Á̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼A̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼:̼ ̼V̼ô̼ ̼c̼ớ̼ ̼x̼ộ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼

Hiện trường vụ án
̼P̼h̼a̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼̼. Ả̼N̼H̼:̼ ̼C̼T̼V̼

Mộ̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼3̼.̼2̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼A̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼d̼a̼o̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼,̼ ̼b̼ằ̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼à̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼3̼.̼2̼,̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼H̼.̼T̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼A̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼N̼a̼m̼ ̼(̼4̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼x̼ã̼ ̼V̼ọ̼n̼g̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼H̼.̼T̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼S̼ơ̼n̼)̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼v̼à̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼A̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼

̼C̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼x̼ế̼ ̼c̼h̼à̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼

C̼o̼n̼ ̼d̼a̼o̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼N̼a̼m̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼. Ả̼N̼H̼:̼ ̼C̼T̼V̼
̼Á̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼A̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼:̼ ̼V̼ô̼ ̼c̼ớ̼ ̼x̼ộ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼-̼
̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼A̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼.̼Á̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼A̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼:̼ ̼V̼ô̼ ̼c̼ớ̼ ̼x̼ộ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼3̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼2̼0̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼x̼e̼ ̼m̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼6̼7̼M̼1̼-̼ ̼4̼3̼1̼.̼8̼9̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼T̼ỉ̼n̼h̼ ̼l̼ộ̼ ̼9̼4̼3̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼a̼o̼ ̼d̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼4̼1̼ ̼c̼m̼.̼
̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼ấ̼p̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼L̼ậ̼p̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼V̼ọ̼n̼g̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼N̼a̼m̼ ̼n̼g̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ậ̼u̼ ̼x̼e̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼T̼T̼.̼Ó̼c̼ ̼E̼o̼,̼ ̼H̼.̼T̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼d̼o̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ê̼ ̼L̼ê̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼(̼5̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼T̼P̼.̼L̼o̼n̼g̼ ̼X̼u̼y̼ê̼n̼)̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ó̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼S̼a̼n̼g̼ ̼(̼3̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼H̼.̼T̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼S̼ơ̼n̼)̼ ̼v̼à̼ ̼1̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼,̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼

̼N̼a̼m̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼d̼o̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼à̼o̼ ̼N̼a̼m̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼à̼o̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼N̼a̼m̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼n̼h̼ặ̼t̼ ̼2̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼g̼ạ̼c̼h̼ ̼ố̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼é̼m̼ ̼v̼ỡ̼ ̼k̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼ắ̼n̼ ̼g̼i̼ó̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼x̼ế̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼N̼a̼m̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼r̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼à̼ ̼T̼.̼T̼.̼L̼.̼ ̼(̼6̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼)̼.̼
̼N̼g̼h̼e̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼b̼à̼ ̼L̼ệ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼g̼á̼i̼ ̼l̼à̼ ̼H̼.̼Y̼.̼L̼.̼ ̼(̼1̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼g̼i̼ấ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ở̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼r̼a̼ ̼x̼e̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼g̼ì̼.̼ ̼B̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼b̼à̼ ̼L̼ệ̼ ̼b̼ị̼ ̼N̼a̼m̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼a̼o̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼1̼ ̼n̼h̼á̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ổ̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼é̼ ̼L̼.̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼l̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ố̼n̼,̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼L̼.̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼ặ̼p̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼N̼a̼m̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼á̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼b̼à̼ ̼L̼.̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼à̼ ̼L̼.̼ ̼c̼ố̼ ̼t̼h̼ủ̼.̼
̼D̼o̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼N̼a̼m̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼s̼ở̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼V̼ọ̼n̼g̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼V̼ọ̼n̼g̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼H̼.̼T̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼N̼a̼m̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼a̼o̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼0̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼
̼Đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼L̼.̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼R̼i̼ê̼n̼g̼ ̼b̼é̼ ̼L̼.̼,̼ ̼d̼o̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼í̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼s̼á̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼.̼ ̼Q̼u̼a̼ ̼t̼e̼s̼t̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼N̼a̼m̼ ̼â̼m̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼.̼
̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼A̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼H̼.̼T̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼

Facebook Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!