B̼ắ̼t̼ ̼k̼ẻ̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼h̼a̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼,̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼


K̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼đ̼ồ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼V̼A̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼h̼ô̼,̼ ̼y̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼ò̼o̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼h̼a̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼V̼A̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼V̼A̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.
Đ̼ê̼m̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼1̼-̼1̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼L̼ợ̼i̼,̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼S̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼“̼G̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼v̼à̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼”̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼1̼8̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼x̼é̼t̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼.̼̼S̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼2̼-̼1̼,̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼L̼ợ̼i̼,̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼S̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼“̼G̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼v̼à̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼”̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼.̼


Đ̼ớ̼i̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼.̼
N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼l̼à̼ ̼2̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼:̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼V̼.̼A̼,̼ ̼3̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼V̼,̼ ̼1̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼á̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼t̼â̼y̼,̼ ̼1̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼,̼7̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼ ̼D̼o̼ ̼2̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼V̼A̼ ̼ở̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼v̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼.̼.̼.̼X̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼,̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼d̼ị̼p̼ ̼g̼i̼á̼p̼ ̼T̼ế̼t̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼,̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼ụ̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼x̼é̼t̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼.̼


C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼Đ̼ớ̼i̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼.̼
T̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼Đ̼ớ̼i̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼:̼ ̼T̼r̼ư̼a̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼1̼-̼1̼-̼2̼0̼1̼7̼,̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼A̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼N̼a̼m̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼c̼ũ̼ ̼(̼n̼ơ̼i̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼0̼-̼2̼0̼1̼1̼)̼.̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼â̼m̼,̼ ̼s̼ự̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼c̼h̼ẽ̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼ụ̼,̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼9̼-̼2̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼i̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼Đ̼ớ̼i̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼,̼ ̼2̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼ổ̼ ̼1̼0̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼R̼ạ̼n̼g̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼H̼ư̼n̼g̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼N̼a̼m̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼y̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼b̼u̼s̼ ̼đ̼ể̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼.̼


Đ̼ớ̼i̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼.̼
T̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼Đ̼ớ̼i̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼r̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼V̼A̼ ̼ở̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼v̼ắ̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼c̼ắ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼V̼A̼.̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼b̼a̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼V̼A̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼.̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼9̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼b̼a̼ ̼P̼h̼ố̼ ̼C̼ò̼,̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼S̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼a̼x̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼c̼ũ̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼Q̼ủ̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼(̼t̼ừ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼1̼)̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼ặ̼p̼.̼

̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼3̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼V̼A̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼v̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼y̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼g̼ỗ̼ ̼c̼ạ̼y̼ ̼c̼ử̼a̼,̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼V̼A̼,̼ ̼l̼ụ̼c̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼,̼ ̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼v̼à̼n̼g̼,̼ ̼1̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼2̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼


̼K̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼t̼ủ̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ẩ̼u̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼V̼A̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼h̼ô̼,̼ ̼y̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼ò̼o̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼(̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼k̼i̼m̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ụ̼,̼ ̼d̼à̼i̼ ̼5̼0̼c̼m̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼v̼á̼t̼ ̼n̼h̼ọ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼v̼u̼ô̼n̼g̼)̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼V̼A̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼V̼A̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼.̼ ̼C̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼V̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼,̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼ò̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼V̼ ̼3̼ ̼n̼h̼á̼t̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼V̼A̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼.̼.̼

̼Đ̼ớ̼i̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼á̼n̼,̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼s̼ự̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼v̼ắ̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼ở̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼â̼m̼,̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼,̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ỹ̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼.

Facebook Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!