B̼é̼ ̼7̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼s̼ọ̼ ̼n̼ã̼o̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ề̼n̼ ̼c̼ứ̼n̼g̼,̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼

T̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼é̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼r̼ẻ̼
̼H̼ầ̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼b̼é̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼v̼à̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼é̼ ̼n̼g̼ã̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼ậ̼c̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼b̼ố̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼x̼ư̼a̼,̼ ̼d̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼“̼t̼é̼ ̼g̼i̼ế̼n̼g̼”̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼à̼n̼g̼…̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼é̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼u̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼,̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼q̼u̼a̼n̼.̼
̼V̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼N̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼-̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼–̼ ̼T̼h̼ụ̼y̼ ̼Đ̼i̼ể̼n̼ ̼U̼ô̼n̼g̼ ̼B̼í̼ ̼(̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼i̼n̼h̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ẫ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ ̼7̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼s̼ọ̼ ̼n̼ã̼o̼.̼ ̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼a̼ ̼p̼h̼ẫ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼s̼ọ̼ ̼n̼ã̼o̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼m̼à̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼.̼

̼T̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼h̼i̼ế̼u̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼d̼ễ̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼é̼ ̼n̼g̼ã̼.̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼ ̼Q̼Q̼)̼
̼T̼h̼e̼o̼ ̼V̼T̼V̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼ ̼g̼i̼ờ̼,̼ ̼e̼m̼ ̼b̼é̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ề̼n̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼c̼ứ̼n̼g̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼b̼é̼ ̼q̼u̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼C̼T̼-̼ ̼S̼c̼a̼n̼n̼e̼r̼ ̼s̼ọ̼ ̼n̼ã̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼t̼ụ̼ ̼m̼á̼u̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼m̼à̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼,̼ ̼v̼ỡ̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ỉ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼.̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼p̼h̼ẫ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼á̼u̼ ̼t̼ụ̼,̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼m̼á̼u̼,̼ ̼g̼h̼é̼p̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼s̼ọ̼.̼
̼S̼a̼u̼ ̼2̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼p̼h̼ẫ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼é̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼é̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼s̼ọ̼ ̼n̼ã̼o̼,̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼k̼ị̼c̼h̼.̼ ̼E̼m̼ ̼b̼é̼ ̼7̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼H̼ồ̼i̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼C̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼N̼h̼i̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼N̼h̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼.̼.̼

̼H̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼v̼ỡ̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼C̼T̼ ̼–̼ ̼S̼c̼a̼n̼n̼e̼r̼ ̼(̼V̼ị̼ ̼t̼r̼í̼ ̼m̼ũ̼i̼ ̼t̼ê̼n̼)̼
̼Q̼u̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ậ̼c̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼n̼h̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ự̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼,̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼,̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼.̼ ̼E̼m̼ ̼b̼é̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼p̼h̼á̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ọ̼ ̼n̼g̼u̼ậ̼y̼ ̼v̼à̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼.̼ ̼C̼h̼o̼ ̼d̼ù̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ò̼ ̼h̼a̼y̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼á̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼u̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼c̼ơ̼,̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼s̼à̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼b̼é̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼H̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼m̼á̼u̼ ̼t̼ụ̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼C̼T̼ ̼–̼ ̼S̼c̼a̼n̼n̼e̼r̼ ̼(̼V̼ị̼ ̼t̼r̼í̼ ̼m̼ũ̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼)̼
̼M̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼ừ̼a̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼t̼é̼ ̼n̼g̼ã̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼b̼é̼ ̼t̼é̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼c̼o̼n̼
̼Đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼,̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼s̼ợ̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼b̼é̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼l̼a̼ ̼k̼h̼ó̼c̼,̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ĩ̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼ị̼u̼ ̼đ̼i̼.̼ ̼C̼ú̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼m̼ề̼m̼ ̼n̼h̼ũ̼n̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼ý̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼á̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼g̼a̼y̼.̼ ̼Đ̼ừ̼n̼g̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼e̼m̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ê̼m̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼ô̼n̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼o̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼,̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼x̼o̼a̼y̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼g̼,̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼c̼ổ̼.̼

̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼H̼ồ̼i̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼C̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼N̼h̼i̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼N̼h̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼p̼h̼ẫ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼
̼N̼ế̼u̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼m̼á̼u̼,̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼ấ̼n̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼g̼ạ̼c̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼k̼h̼ă̼n̼,̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼v̼ả̼i̼ ̼s̼ạ̼c̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼
̼N̼ế̼u̼ ̼b̼é̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼q̼u̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼n̼h̼à̼n̼g̼ ̼b̼ế̼ ̼b̼é̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼a̼n̼ ̼ủ̼i̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼d̼ỗ̼ ̼d̼à̼n̼h̼,̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼N̼ê̼n̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼k̼ỳ̼ ̼c̼ú̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼n̼à̼o̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ĩ̼n̼h̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼o̼n̼ ̼x̼e̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼b̼ầ̼m̼ ̼t̼í̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼.̼
̼N̼g̼a̼y̼ ̼c̼ả̼ ̼k̼h̼i̼ ̼e̼m̼ ̼b̼é̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼g̼a̼y̼,̼ ̼g̼ồ̼m̼:̼
̼-̼ ̼Đ̼i̼ể̼m̼ ̼m̼ề̼m̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼p̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼
̼-̼ ̼B̼é̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼x̼o̼a̼ ̼đ̼ầ̼u̼
̼-̼ ̼B̼é̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼n̼g̼ủ̼
̼-̼ ̼C̼ó̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼m̼á̼u̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ừ̼ ̼m̼ũ̼i̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼t̼a̼i̼
̼-̼ ̼T̼a̼y̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼q̼u̼ờ̼ ̼q̼u̼ạ̼n̼g̼
̼-̼ ̼C̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ơ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼k̼í̼c̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ớ̼c̼
̼-̼ ̼N̼h̼ạ̼y̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼á̼n̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼ồ̼n̼
̼-̼ ̼N̼ô̼n̼ ̼m̼ử̼a̼

̼C̼á̼c̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼s̼ọ̼ ̼n̼ã̼o̼ ̼k̼h̼i̼ ̼e̼m̼ ̼b̼é̼ ̼t̼é̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼n̼g̼a̼y̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼b̼é̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼g̼ì̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼à̼:̼
̼-̼ ̼K̼é̼n̼ ̼ă̼n̼
̼-̼ ̼T̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼g̼ủ̼
̼-̼ ̼K̼h̼ó̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼
̼-̼ ̼C̼á̼u̼ ̼k̼ỉ̼n̼h̼

Facebook Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!