B̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼ở̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼d̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼d̼é̼p̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼

S̼a̼u̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼2̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼,̼ ̼b̼é̼ ̼T̼.̼T̼.̼K̼.̼C̼ ̼(̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼1̼2̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼đ̼a̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼

̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼b̼é̼ ̼C̼.̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼8̼h̼4̼5̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼1̼5̼ ̼s̼a̼u̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼2̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼H̼ồ̼i̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼-̼ ̼C̼h̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼c̼,̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼(̼B̼V̼)̼ ̼N̼h̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼2̼ ̼(̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼)̼.̼

Em bé bị mẹ đánh đến chấn thương sọ não

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼ú̼t̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼o̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼ú̼t̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼o̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼7̼ ̼b̼é̼ ̼C̼.̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼l̼à̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼D̼u̼n̼g̼ ̼(̼q̼u̼ê̼ ̼T̼h̼ừ̼a̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼ ̼-̼ ̼H̼u̼ế̼)̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼B̼V̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼1̼2̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼.̼

̼M̼ẹ̼ ̼b̼é̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼é̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼a̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼ầ̼m̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼ó̼i̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼t̼a̼i̼ ̼b̼é̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼

̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼D̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼é̼ ̼l̼à̼m̼ ̼d̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼d̼é̼p̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼.̼

̼C̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼B̼V̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼1̼2̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼é̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ụ̼ ̼m̼á̼u̼ ̼n̼ã̼o̼,̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼s̼ọ̼ ̼n̼ã̼o̼,̼ ̼g̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼o̼,̼ ̼r̼ố̼i̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼i̼ ̼g̼i̼á̼c̼,̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼x̼ạ̼ ̼á̼n̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ự̼c̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼é̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼o̼x̼y̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼B̼V̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼

̼B̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼C̼.̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼V̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼B̼V̼ ̼N̼h̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼2̼,̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼m̼á̼u̼ ̼t̼ụ̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼m̼à̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼ỉ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼á̼i̼,̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼n̼ã̼o̼,̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼n̼ã̼o̼ ̼2̼ ̼b̼á̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼,̼ ̼n̼ứ̼t̼ ̼s̼ọ̼,̼ ̼d̼ậ̼p̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼l̼á̼c̼h̼,̼ ̼v̼i̼ê̼m̼ ̼p̼h̼ổ̼i̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼.̼.̼.̼
̼S̼a̼u̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼3̼0̼/̼1̼1̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼1̼2̼ ̼(̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼,̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼D̼u̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼d̼ã̼ ̼m̼a̼n̼.̼

̼Đ̼a̼u̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼ể̼ ̼b̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼s̼ọ̼ ̼n̼ã̼o̼:̼ ̼B̼ị̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼d̼í̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼d̼é̼p̼?̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼b̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼,̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼.̼

̼L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼a̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼d̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼1̼2̼ ̼(̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼)̼,̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼2̼5̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼(̼B̼V̼)̼ ̼N̼h̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼2̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼.̼

̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ ̼T̼.̼N̼.̼K̼.̼C̼.̼ ̼(̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼T̼h̼ừ̼a̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼ ̼-̼ ̼H̼u̼ế̼,̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼1̼2̼)̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼7̼/̼1̼1̼ ̼t̼ừ̼ ̼B̼V̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼1̼2̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼m̼á̼u̼ ̼t̼ụ̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼m̼à̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼ỉ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼á̼i̼,̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼n̼ã̼o̼,̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼n̼ã̼o̼ ̼2̼ ̼b̼á̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼,̼ ̼n̼ứ̼t̼ ̼s̼ọ̼,̼ ̼d̼ậ̼p̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼l̼á̼c̼h̼,̼ ̼v̼i̼ê̼m̼ ̼p̼h̼ổ̼i̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼.̼.̼.̼
̼̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼é̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼3̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼b̼é̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼é̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼r̼õ̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼a̼o̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼t̼é̼,̼ ̼b̼é̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ầ̼m̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼ó̼i̼ ̼1̼ ̼l̼ầ̼n̼.̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼é̼ ̼C̼.̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼a̼n̼g̼ ̼B̼V̼.̼

̼S̼á̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼t̼a̼i̼ ̼C̼.̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼b̼é̼ ̼s̼ụ̼p̼ ̼m̼i̼,̼ ̼c̼o̼ ̼g̼ồ̼n̼g̼ ̼d̼ầ̼n̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼B̼V̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼1̼2̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ử̼ ̼2̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼4̼m̼m̼,̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼x̼ạ̼ ̼á̼n̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ẩ̼n̼ ̼đ̼o̼á̼n̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼s̼ọ̼ ̼n̼ã̼o̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼é̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼o̼x̼y̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼B̼V̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼B̼V̼ ̼N̼h̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼2̼,̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼B̼V̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼1̼2̼.̼

̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼B̼V̼ ̼N̼h̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼2̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼b̼é̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼m̼ê̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ử̼ ̼g̼i̼ã̼n̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼b̼ầ̼m̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼ự̼c̼,̼ ̼l̼ư̼n̼g̼,̼ ̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼á̼i̼,̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼m̼á̼u̼ ̼t̼a̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼,̼ ̼b̼ầ̼m̼ ̼t̼a̼y̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼v̼à̼ ̼2̼ ̼m̼ắ̼t̼.̼ ̼C̼h̼ẩ̼n̼ ̼đ̼o̼á̼n̼ ̼đ̼a̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼(̼t̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼)̼.̼
̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼k̼h̼í̼ ̼q̼u̼ả̼n̼,̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼m̼á̼y̼,̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼n̼ã̼o̼.̼

̼B̼é̼ ̼C̼.̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼V̼ ̼N̼h̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼2̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼7̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼.̼

̼K̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼C̼T̼-̼s̼c̼a̼n̼ ̼s̼ọ̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼ụ̼ ̼m̼á̼u̼ ̼n̼ã̼o̼,̼ ̼n̼ứ̼t̼ ̼s̼ọ̼,̼ ̼t̼ụ̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼x̼o̼a̼n̼g̼ ̼h̼à̼m̼,̼ ̼x̼o̼a̼n̼g̼ ̼s̼à̼n̼g̼ ̼2̼ ̼b̼ê̼n̼.̼.̼.̼
̼C̼T̼-̼s̼c̼a̼n̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼í̼t̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼d̼ậ̼p̼-̼v̼ỡ̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼l̼á̼c̼h̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼ổ̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼đ̼á̼y̼ ̼p̼h̼ổ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼,̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼n̼ề̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼m̼ậ̼t̼.̼.̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼,̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼m̼á̼y̼,̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼n̼ã̼o̼,̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼,̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼,̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼m̼ạ̼c̼h̼.̼.̼.̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼H̼ồ̼i̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼-̼ ̼C̼h̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼m̼ê̼ ̼s̼â̼u̼,̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼n̼ã̼o̼,̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼

̼Đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼H̼ồ̼i̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼-̼ ̼C̼h̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼b̼é̼ ̼C̼.̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼.̼

̼B̼ị̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼d̼í̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼d̼é̼p̼?̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼é̼ ̼C̼.̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼D̼.̼ ̼(̼2̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼b̼à̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼P̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼(̼5̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼t̼ừ̼ ̼H̼u̼ế̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼D̼.̼


T̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼ậ̼p̼,̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼H̼u̼ế̼ ̼v̼à̼o̼ ̼S̼à̼i̼ ̼G̼ò̼n̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼.̼

̼Ô̼m̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼a̼n̼g̼ ̼B̼V̼ ̼N̼h̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼2̼,̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ú̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼D̼.̼
̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼D̼.̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼5̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼ ̼2̼ ̼b̼é̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼n̼u̼ô̼i̼,̼ ̼1̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼ộ̼i̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼D̼.̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼2̼ ̼b̼é̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼m̼ư̼ớ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼ở̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼1̼2̼ ̼b̼á̼n̼ ̼v̼é̼ ̼s̼ố̼.̼

̼4̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼D̼.̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼v̼à̼o̼ ̼S̼à̼i̼ ̼G̼ò̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼.̼


̼B̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼b̼é̼ ̼C̼.̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼D̼.̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼5̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼.̼

̼”̼N̼ó̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼l̼â̼u̼,̼ ̼n̼a̼y̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼m̼a̼i̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼ ̼2̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ó̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼á̼n̼ ̼v̼é̼ ̼s̼ố̼.̼ ̼H̼ô̼m̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼ó̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼b̼á̼o̼ ̼m̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼.̼

̼N̼g̼h̼e̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼b̼é̼ ̼C̼.̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼ỡ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼d̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼d̼é̼p̼.̼ ̼N̼ó̼ ̼b̼ự̼c̼ ̼q̼u̼á̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼đ̼á̼n̼h̼.̼ ̼C̼h̼ứ̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼.̼.̼.̼”̼ ̼-̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼k̼ể̼.̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼n̼g̼à̼o̼ ̼k̼ể̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼g̼á̼i̼.̼


T̼h̼e̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼é̼ ̼C̼.̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼d̼í̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼d̼é̼p̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼é̼ ̼C̼.̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼d̼í̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼d̼é̼p̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼.̼
̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼D̼.̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼ẹ̼.̼

̼N̼ó̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼,̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼b̼é̼ ̼C̼.̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼.̼

̼H̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼.̼

̼”̼S̼a̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼é̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼s̼a̼u̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼.̼ ̼C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼”̼ ̼-̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼.̼

̼Đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼B̼V̼ ̼N̼h̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼2̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼é̼ ̼C̼.̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼.̼ ̼B̼V̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼1̼2̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼.̼T̼.̼D̼.̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

Facebook Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!