B̼é̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼y̼ ̼t̼á̼ ̼b̼ế̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼á̼ ̼5̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼,̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼l̼ị̼m̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼e̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼a̼m̼e̼r̼a̼

B̼é̼ ̼s̼ơ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼à̼o̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼y̼ ̼t̼á̼ ̼b̼ế̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼e̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼a̼m̼e̼r̼a̼

̼C̼h̼ỉ̼ ̼v̼à̼i̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼e̼m̼ ̼b̼é̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼y̼ ̼t̼á̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ứ̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼n̼à̼o̼.̼
̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼h̼ọ̼ ̼l̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ú̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼V̼ậ̼y̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼h̼i̼ ̼h̼ữ̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼y̼ ̼t̼á̼ ̼b̼ế̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ơ̼ ̼n̼g̼á̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼e̼m̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼â̼u̼.̼


N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼g̼h̼i̼
̼C̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼h̼i̼ ̼h̼ữ̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼0̼/̼8̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼G̼e̼n̼e̼r̼a̼l̼ ̼d̼e̼ ̼O̼c̼c̼i̼d̼e̼n̼t̼e̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼ở̼ ̼Z̼a̼p̼o̼p̼a̼n̼ ̼,̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼b̼a̼n̼g̼ ̼J̼a̼l̼i̼s̼c̼o̼ ̼,̼ ̼M̼e̼x̼i̼c̼o̼.̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼b̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼u̼ố̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼e̼m̼ ̼b̼é̼ ̼s̼ơ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼…̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼m̼à̼ ̼b̼a̼y̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼Z̼M̼G̼ ̼T̼r̼a̼f̼f̼i̼c̼ ̼,̼ ̼7̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼0̼/̼8̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼d̼a̼ ̼k̼ề̼ ̼d̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼s̼ứ̼c̼.̼ ̼S̼ả̼n̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼ệ̼t̼ ̼l̼ả̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼y̼ ̼t̼á̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼.̼ ̼N̼ữ̼ ̼y̼ ̼t̼á̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼e̼m̼ ̼b̼é̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼b̼é̼ ̼s̼ơ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼g̼ì̼,̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼ữ̼ ̼y̼ ̼t̼á̼.̼

̼Í̼t̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼x̼e̼m̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼.̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼y̼ ̼t̼á̼ ̼n̼g̼ạ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼h̼ọ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼e̼m̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼i̼.̼ ̼V̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼đ̼ộ̼ ̼b̼á̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼e̼m̼ ̼b̼é̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼y̼ ̼t̼á̼ ̼b̼ế̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼.̼


B̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼t̼ê̼n̼
̼C̼ả̼n̼h̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼c̼a̼m̼e̼r̼a̼ ̼a̼n̼ ̼n̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼ữ̼ ̼y̼ ̼t̼á̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼m̼ạ̼o̼ ̼-̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼-̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼m̼à̼u̼ ̼x̼a̼n̼h̼ ̼l̼á̼ ̼c̼â̼y̼ ̼v̼à̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼h̼á̼o̼ ̼n̼h̼à̼o̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼t̼ê̼n̼.̼ ̼B̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼e̼m̼ ̼b̼é̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼.̼

̼M̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼ ̼t̼h̼a̼y̼,̼ ̼e̼m̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼4̼ ̼d̼ặ̼m̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼h̼ọ̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼m̼à̼u̼ ̼x̼a̼n̼h̼ ̼l̼á̼ ̼c̼â̼y̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ọ̼ ̼n̼g̼u̼ậ̼y̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼e̼m̼ ̼b̼é̼ ̼s̼ơ̼ ̼s̼i̼n̼h̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼.̼ ̼Đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ấ̼p̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼O̼c̼c̼i̼d̼e̼n̼t̼e̼,̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼t̼ụ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼k̼ỹ̼ ̼l̼ư̼ỡ̼n̼g̼.̼

̼T̼h̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼b̼a̼n̼g̼ ̼J̼a̼l̼i̼s̼c̼o̼ ̼E̼n̼r̼i̼q̼u̼e̼ ̼A̼l̼f̼a̼r̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼ú̼c̼ ̼m̼ừ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼b̼é̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼ă̼n̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼t̼ố̼t̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ế̼t̼:̼ ̼“̼E̼m̼ ̼b̼é̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼ắ̼p̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼ừ̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼O̼c̼c̼i̼d̼e̼n̼t̼e̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼v̼u̼i̼ ̼m̼ừ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼ơ̼n̼”̼


C̼a̼m̼e̼r̼a̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼e̼m̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼g̼i̼ỏ̼ ̼m̼à̼u̼ ̼x̼a̼n̼h̼ ̼l̼á̼ ̼c̼â̼y̼
̼N̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼é̼t̼ ̼e̼m̼ ̼b̼é̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼ả̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼a̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼q̼u̼y̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼c̼h̼ẽ̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼b̼é̼ ̼s̼ơ̼ ̼s̼i̼n̼h̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼d̼ạ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼y̼ ̼t̼á̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼s̼ơ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼.̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ố̼ ̼b̼a̼n̼g̼ ̼J̼a̼l̼i̼s̼c̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼b̼ộ̼ ̼đ̼ồ̼ ̼p̼h̼ẫ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼m̼à̼u̼ ̼x̼a̼n̼h̼,̼ ̼đ̼e̼o̼ ̼k̼í̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼e̼ ̼m̼ặ̼t̼,̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼é̼ ̼s̼ơ̼ ̼s̼i̼n̼h̼.̼

̼“̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ạ̼n̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼ở̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ụ̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼e̼m̼ ̼b̼é̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼G̼e̼n̼e̼r̼a̼l̼ ̼d̼e̼ ̼O̼c̼c̼i̼d̼e̼n̼t̼e̼,̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼9̼1̼1̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼0̼8̼9̼ ̼″̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ố̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼.̼


B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼G̼e̼n̼e̼r̼a̼l̼ ̼d̼e̼ ̼O̼c̼c̼i̼d̼e̼n̼t̼e̼
̼N̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼5̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼R̼o̼s̼a̼l̼í̼a̼ ̼L̼ó̼p̼e̼z̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼S̼a̼l̼v̼a̼d̼o̼r̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ữ̼ ̼y̼ ̼t̼á̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼e̼m̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ắ̼m̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ậ̼c̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼.̼ ̼T̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼y̼ ̼t̼á̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼đ̼ã̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Y̼a̼s̼i̼r̼ ̼M̼a̼c̼í̼a̼s̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼y̼ ̼t̼á̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼e̼m̼ ̼b̼é̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼s̼ơ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼R̼o̼s̼a̼l̼í̼a̼ ̼L̼ó̼p̼e̼z̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼1̼5̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ô̼i̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼m̼i̼ệ̼t̼ ̼m̼à̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼o̼n̼.̼

Facebook Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!