C̼ậ̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼v̼ụ̼ ̼s̼ậ̼p̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼r̼e̼o̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼8̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼,̼ ̼3̼6̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼

(͢T͢N͢O͢)͢ ͢V͢ụ͢ ͢t͢a͢i͢ ͢n͢ạ͢n͢ ͢s͢ậ͢p͢ ͢c͢ầ͢u͢ ͢t͢r͢e͢o͢ ͢x͢ả͢y͢ ͢r͢a͢ ͢t͢ạ͢i͢ ͢b͢ả͢n͢ ͢C͢h͢u͢ ͢V͢a͢ ͢6͢,͢ ͢x͢ã͢ ͢S͢ơ͢n͢ ͢B͢ì͢n͢h͢,͢ ͢h͢u͢y͢ệ͢n͢ ͢T͢a͢m͢ ͢Đ͢ư͢ờ͢n͢g͢ ͢(͢t͢ỉ͢n͢h͢ ͢L͢a͢i͢ ͢C͢h͢â͢u͢)͢ ͢k͢h͢i͢ế͢n͢ ͢8͢ ͢n͢g͢ư͢ờ͢i͢ ͢c͢h͢ế͢t͢,͢ ͢3͢6͢ ͢n͢g͢ư͢ờ͢i͢ ͢b͢ị͢ ͢t͢h͢ư͢ơ͢n͢g͢.͢ ͢Đ͢i͢ề͢u͢ ͢đ͢á͢n͢g͢ ͢n͢ó͢i͢,͢ ͢v͢ụ͢ ͢v͢i͢ệ͢c͢ ͢x͢ả͢y͢ ͢r͢a͢ ͢t͢r͢o͢n͢g͢ ͢l͢ú͢c͢ ͢m͢ộ͢t͢ ͢đ͢á͢m͢ ͢t͢a͢n͢g͢ ͢đ͢i͢ ͢q͢u͢a͢ ͢c͢ầ͢u͢ ͢v͢ớ͢i͢ ͢s͢ố͢ ͢l͢ư͢ợ͢n͢g͢ ͢n͢g͢ư͢ờ͢i͢ ͢đ͢ô͢n͢g͢,͢ ͢c͢ả͢ ͢n͢g͢ư͢ờ͢i͢ ͢đ͢i͢ ͢đ͢ư͢a͢ ͢t͢a͢n͢g͢ ͢v͢à͢ ͢q͢u͢a͢n͢ ͢t͢à͢i͢ ͢c͢ủ͢a͢ ͢n͢g͢ư͢ờ͢i͢ ͢x͢ấ͢u͢ ͢s͢ố͢ ͢c͢ũ͢n͢g͢ ͢đ͢ề͢u͢ ͢b͢ị͢ ͢r͢ơ͢i͢ ͢x͢u͢ố͢n͢g͢ ͢s͢u͢ố͢i͢.͢
͢(͢T͢N͢O͢)͢ ͢T͢h͢ố͢n͢g͢ ͢k͢ê͢ ͢c͢h͢o͢ ͢b͢i͢ế͢t͢ ͢t͢í͢n͢h͢ ͢đ͢ế͢n͢ ͢t͢h͢ờ͢i͢ ͢đ͢i͢ể͢m͢ ͢c͢h͢i͢ề͢u͢ ͢n͢a͢y͢,͢ ͢v͢ụ͢ ͢t͢a͢i͢ ͢n͢ạ͢n͢ ͢s͢ậ͢p͢ ͢c͢ầ͢u͢ ͢t͢r͢e͢o͢ ͢n͢g͢h͢i͢ê͢m͢ ͢t͢r͢ọ͢n͢g͢ ͢x͢ả͢y͢ ͢r͢a͢ ͢t͢ạ͢i͢ ͢b͢ả͢n͢ ͢C͢h͢u͢ ͢V͢a͢ ͢6͢,͢ ͢x͢ã͢ ͢S͢ơ͢n͢ ͢B͢ì͢n͢h͢,͢ ͢h͢u͢y͢ệ͢n͢ ͢T͢a͢m͢ ͢Đ͢ư͢ờ͢n͢g͢ ͢(͢t͢ỉ͢n͢h͢ ͢L͢a͢i͢ ͢C͢h͢â͢u͢)͢ ͢k͢h͢i͢ế͢n͢ ͢8͢ ͢n͢g͢ư͢ờ͢i͢ ͢c͢h͢ế͢t͢,͢ ͢3͢6͢ ͢n͢g͢ư͢ờ͢i͢ ͢b͢ị͢ ͢t͢h͢ư͢ơ͢n͢g͢.͢
͢Đ͢i͢ề͢u͢ ͢đ͢á͢n͢g͢ ͢n͢ó͢i͢,͢ ͢v͢ụ͢ ͢v͢i͢ệ͢c͢ ͢x͢ả͢y͢ ͢r͢a͢ ͢t͢r͢o͢n͢g͢ ͢l͢ú͢c͢ ͢m͢ộ͢t͢ ͢đ͢á͢m͢ ͢t͢a͢n͢g͢ ͢đ͢i͢ ͢q͢u͢a͢ ͢c͢ầ͢u͢ ͢v͢ớ͢i͢ ͢s͢ố͢ ͢l͢ư͢ợ͢n͢g͢ ͢n͢g͢ư͢ờ͢i͢ ͢đ͢ô͢n͢g͢,͢ ͢c͢ả͢ ͢n͢g͢ư͢ờ͢i͢ ͢đ͢i͢ ͢đ͢ư͢a͢ ͢t͢a͢n͢g͢ ͢v͢à͢ ͢q͢u͢a͢n͢ ͢t͢à͢i͢ ͢c͢ủ͢a͢ ͢n͢g͢ư͢ờ͢i͢ ͢x͢ấ͢u͢ ͢s͢ố͢ ͢c͢ũ͢n͢g͢ ͢đ͢ề͢u͢ ͢b͢ị͢ ͢r͢ơ͢i͢ ͢x͢u͢ố͢n͢g͢ ͢s͢u͢ố͢i͢.͢
͢G͢h͢i͢ ͢n͢h͢ậ͢n͢ ͢t͢ạ͢i͢ ͢h͢i͢ệ͢n͢ ͢t͢r͢ư͢ờ͢n͢g͢ ͢v͢ụ͢ ͢t͢a͢i͢ ͢n͢ạ͢n͢ ͢x͢ả͢y͢ ͢r͢a͢ ͢l͢ú͢c͢ ͢s͢á͢n͢g͢ ͢n͢a͢y͢ ͢c͢h͢o͢ ͢t͢h͢ấ͢y͢ ͢c͢â͢y͢ ͢c͢ầ͢u͢ ͢C͢h͢u͢ ͢V͢a͢ ͢6͢ ͢đ͢ư͢ợ͢c͢ ͢b͢ắ͢c͢ ͢q͢u͢a͢ ͢c͢o͢n͢ ͢s͢u͢ố͢i͢ ͢c͢ạ͢n͢,͢ ͢k͢h͢o͢ả͢n͢g͢ ͢c͢á͢c͢h͢ ͢t͢ừ͢ ͢l͢ò͢n͢g͢ ͢s͢u͢ố͢i͢ ͢đ͢ế͢n͢ ͢b͢ề͢ ͢m͢ặ͢t͢ ͢c͢ầ͢u͢ ͢c͢ó͢ ͢đ͢ộ͢ ͢c͢a͢o͢ ͢g͢ầ͢n͢ ͢1͢0͢ ͢m͢é͢t͢,͢ ͢d͢ư͢ớ͢i͢ ͢l͢ò͢n͢g͢ ͢s͢u͢ố͢i͢ ͢c͢ó͢ ͢n͢h͢i͢ề͢u͢ ͢k͢h͢ố͢i͢ ͢đ͢á͢ ͢l͢ớ͢n͢ ͢l͢ở͢m͢ ͢c͢h͢ở͢m͢ ͢n͢ê͢n͢ ͢h͢ầ͢u͢ ͢h͢ế͢t͢ ͢s͢ố͢ ͢n͢g͢ư͢ờ͢i͢ ͢đ͢ư͢a͢ ͢t͢a͢n͢g͢ ͢t͢r͢ê͢n͢ ͢c͢ầ͢u͢,͢ ͢n͢g͢o͢à͢i͢ ͢s͢ố͢ ͢n͢g͢ư͢ờ͢i͢ ͢c͢h͢ế͢t͢ ͢t͢h͢ì͢ ͢c͢ò͢n͢ ͢l͢ạ͢i͢ ͢đ͢ề͢u͢ ͢b͢ị͢ ͢t͢h͢ư͢ơ͢n͢g͢.͢

͢M͢ộ͢t͢ ͢s͢ố͢ ͢n͢g͢ư͢ờ͢i͢ ͢d͢â͢n͢ ͢s͢ố͢n͢g͢ ͢g͢ầ͢n͢ ͢đ͢ầ͢u͢ ͢c͢ầ͢u͢ ͢c͢h͢o͢ ͢b͢i͢ế͢t͢:͢ ͢“͢K͢h͢o͢ả͢n͢g͢ ͢h͢ơ͢n͢ ͢8͢ ͢g͢i͢ờ͢,͢ ͢đ͢o͢à͢n͢ ͢đ͢ư͢a͢ ͢t͢a͢n͢g͢ ͢b͢ắ͢t͢ ͢đ͢ầ͢u͢ ͢đ͢i͢ ͢r͢a͢ ͢t͢ừ͢ ͢n͢h͢à͢.͢ ͢S͢ợ͢ ͢đ͢ô͢n͢g͢ ͢n͢g͢ư͢ờ͢i͢ ͢đ͢i͢ ͢q͢u͢a͢ ͢c͢ầ͢u͢ ͢k͢h͢ô͢n͢g͢ ͢a͢n͢ ͢t͢o͢à͢n͢ ͢n͢ê͢n͢ ͢m͢ộ͢t͢ ͢t͢ố͢p͢ ͢đ͢i͢ ͢t͢r͢ư͢ớ͢c͢ ͢q͢u͢a͢ ͢c͢ầ͢u͢ ͢v͢à͢ ͢s͢a͢n͢g͢ ͢đ͢ư͢ợ͢c͢ ͢b͢ả͢n͢ ͢C͢h͢u͢ ͢V͢a͢ ͢8͢.͢ ͢Đ͢ế͢n͢ ͢t͢ố͢p͢ ͢t͢h͢ứ͢ ͢2͢,͢ ͢v͢ừ͢a͢ ͢đ͢i͢ ͢đ͢ế͢n͢ ͢g͢i͢ữ͢a͢ ͢c͢ầ͢u͢ ͢t͢h͢ì͢ ͢b͢ị͢ ͢đ͢ứ͢t͢ ͢d͢â͢y͢ ͢c͢á͢p͢.͢ ͢C͢ó͢ ͢m͢ộ͢t͢ ͢s͢ố͢ ͢n͢g͢ư͢ờ͢i͢ ͢b͢á͢m͢ ͢đ͢ư͢ợ͢c͢ ͢v͢à͢o͢ ͢t͢h͢à͢n͢h͢ ͢c͢ầ͢u͢,͢ ͢c͢ò͢n͢ ͢l͢ạ͢i͢ ͢r͢ơ͢i͢ ͢x͢u͢ố͢n͢g͢ ͢h͢ế͢t͢.͢.͢.͢”͢.͢
͢N͢g͢a͢y͢ ͢s͢a͢u͢ ͢k͢h͢i͢ ͢v͢ụ͢ ͢v͢i͢ệ͢c͢ ͢x͢ả͢y͢ ͢r͢a͢,͢ ͢l͢ự͢c͢ ͢l͢ư͢ợ͢n͢g͢ ͢c͢h͢ứ͢c͢ ͢n͢ă͢n͢g͢ ͢v͢à͢ ͢c͢h͢í͢n͢h͢ ͢q͢u͢y͢ề͢n͢ ͢đ͢ị͢a͢ ͢p͢h͢ư͢ơ͢n͢g͢ ͢đ͢ã͢ ͢k͢ị͢p͢ ͢t͢h͢ờ͢i͢ ͢c͢ó͢ ͢m͢ặ͢t͢ ͢đ͢ư͢a͢ ͢n͢h͢ữ͢n͢g͢ ͢n͢g͢ư͢ờ͢i͢ ͢b͢ị͢ ͢t͢h͢ư͢ơ͢n͢g͢ ͢đ͢i͢ ͢c͢ấ͢p͢ ͢c͢ứ͢u͢ ͢t͢ạ͢i͢ ͢B͢ệ͢n͢h͢ ͢v͢i͢ệ͢n͢ ͢đ͢a͢ ͢k͢h͢o͢a͢ ͢(͢B͢V͢Đ͢K͢)͢ ͢h͢u͢y͢ệ͢n͢ ͢T͢a͢m͢ ͢Đ͢ư͢ờ͢n͢g͢ ͢v͢à͢ ͢B͢ệ͢n͢h͢ ͢v͢i͢ệ͢n͢ ͢đ͢a͢ ͢k͢h͢o͢a͢ ͢t͢ỉ͢n͢h͢ ͢L͢a͢i͢ ͢C͢h͢â͢u͢.͢
͢͢B͢a͢n͢ ͢g͢i͢á͢m͢ ͢đ͢ố͢c͢ ͢C͢ô͢n͢g͢ ͢a͢n͢ ͢t͢ỉ͢n͢h͢ ͢đ͢ã͢ ͢c͢h͢ỉ͢ ͢đ͢ạ͢o͢ ͢c͢á͢c͢ ͢p͢h͢ò͢n͢g͢ ͢c͢h͢ứ͢c͢ ͢n͢ă͢n͢g͢ ͢t͢ậ͢p͢ ͢t͢r͢u͢n͢g͢ ͢k͢h͢á͢m͢ ͢n͢g͢h͢i͢ệ͢m͢ ͢h͢i͢ệ͢n͢ ͢t͢r͢ư͢ờ͢n͢g͢,͢ ͢t͢ì͢m͢ ͢n͢g͢u͢y͢ê͢n͢ ͢n͢h͢â͢n͢ ͢c͢ủ͢a͢ ͢v͢ụ͢ ͢t͢a͢i͢ ͢n͢ạ͢n͢.͢ ͢N͢g͢u͢y͢ê͢n͢ ͢n͢h͢â͢n͢ ͢b͢a͢n͢ ͢đ͢ầ͢u͢ ͢đ͢ư͢ợ͢c͢ ͢x͢á͢c͢ ͢đ͢ị͢n͢h͢ ͢d͢o͢ ͢k͢h͢i͢ ͢đ͢á͢m͢ ͢t͢a͢n͢g͢ ͢đ͢ư͢a͢ ͢q͢u͢a͢ ͢c͢ầ͢u͢,͢ ͢s͢ố͢ ͢n͢g͢ư͢ờ͢i͢ ͢đ͢ô͢n͢g͢,͢ ͢t͢r͢ọ͢n͢g͢ ͢t͢ả͢i͢ ͢n͢ặ͢n͢g͢ ͢k͢h͢i͢ế͢n͢ ͢m͢ố͢i͢ ͢n͢ố͢i͢ ͢c͢á͢p͢ ͢đ͢ầ͢u͢ ͢c͢ầ͢u͢ ͢b͢ị͢ ͢b͢ậ͢t͢.͢
͢Ô͢n͢g͢ ͢V͢à͢n͢g͢ ͢A͢ ͢H͢ồ͢ ͢-͢ ͢C͢h͢ủ͢ ͢t͢ị͢c͢h͢ ͢U͢B͢N͢D͢ ͢x͢ã͢ ͢S͢ơ͢n͢ ͢B͢ì͢n͢h͢,͢ ͢h͢u͢y͢ệ͢n͢ ͢T͢a͢m͢ ͢Đ͢ư͢ờ͢n͢g͢ ͢-͢ ͢c͢h͢o͢ ͢b͢i͢ế͢t͢:͢ ͢“͢Đ͢ư͢ờ͢n͢g͢ ͢s͢a͢n͢g͢ ͢b͢ả͢n͢ ͢C͢h͢u͢ ͢V͢a͢ ͢6͢ ͢v͢à͢ ͢b͢ả͢n͢ ͢C͢h͢u͢ ͢V͢a͢ ͢8͢ ͢c͢h͢ỉ͢ ͢c͢ó͢ ͢d͢u͢y͢ ͢n͢h͢ấ͢t͢ ͢c͢â͢y͢ ͢c͢ầ͢u͢ ͢n͢à͢y͢.͢ ͢H͢i͢ệ͢n͢ ͢t͢ạ͢i͢,͢ ͢g͢i͢a͢o͢ ͢t͢h͢ô͢n͢g͢ ͢t͢ạ͢i͢ ͢đ͢â͢y͢ ͢t͢ạ͢m͢ ͢t͢h͢ờ͢i͢ ͢b͢ị͢ ͢g͢i͢á͢n͢ ͢đ͢o͢ạ͢n͢ ͢v͢à͢ ͢c͢h͢ú͢n͢g͢ ͢t͢ô͢i͢ ͢c͢ũ͢n͢g͢ ͢đ͢a͢n͢g͢ ͢p͢h͢o͢n͢g͢ ͢t͢ỏ͢a͢ ͢đ͢o͢ạ͢n͢ ͢đ͢ư͢ờ͢n͢g͢ ͢n͢à͢y͢,͢ ͢t͢r͢á͢n͢h͢ ͢g͢â͢y͢ ͢t͢h͢ê͢m͢ ͢t͢a͢i͢ ͢n͢ạ͢n͢ ͢c͢h͢o͢ ͢n͢g͢ư͢ờ͢i͢ ͢d͢â͢n͢”͢.͢
͢T͢h͢e͢o͢ ͢đ͢ạ͢i͢ ͢t͢á͢ ͢B͢ù͢i͢ ͢G͢i͢a͢ ͢L͢ư͢ợ͢t͢ ͢-͢ ͢P͢h͢ó͢ ͢g͢i͢á͢m͢ ͢đ͢ố͢c͢ ͢C͢ô͢n͢g͢ ͢a͢n͢ ͢t͢ỉ͢n͢h͢ ͢-͢ ͢P͢h͢ó͢ ͢t͢r͢ư͢ở͢n͢g͢ ͢B͢a͢n͢ ͢a͢n͢ ͢t͢o͢à͢n͢ ͢g͢i͢a͢o͢ ͢t͢h͢ô͢n͢g͢ ͢t͢ỉ͢n͢h͢ ͢L͢a͢i͢ ͢C͢h͢â͢u͢:͢ ͢“͢H͢i͢ệ͢n͢ ͢t͢ạ͢i͢ ͢t͢r͢o͢n͢g͢ ͢s͢ố͢ ͢3͢6͢ ͢n͢g͢ư͢ờ͢i͢ ͢b͢ị͢ ͢t͢h͢ư͢ơ͢n͢g͢,͢ ͢2͢0͢ ͢n͢ạ͢n͢ ͢n͢h͢â͢n͢ ͢đ͢ư͢ợ͢c͢ ͢c͢ấ͢p͢ ͢c͢ứ͢u͢ ͢t͢ạ͢i͢ ͢B͢V͢Đ͢K͢ ͢h͢u͢y͢ệ͢n͢ ͢T͢a͢m͢ ͢Đ͢ư͢ờ͢n͢g͢,͢ ͢1͢6͢ ͢n͢ạ͢n͢ ͢n͢h͢â͢n͢ ͢c͢ò͢n͢ ͢l͢ạ͢i͢ ͢đ͢ư͢ợ͢c͢ ͢đ͢ư͢a͢ ͢l͢ê͢n͢ ͢B͢V͢Đ͢K͢ ͢t͢ỉ͢n͢h͢.͢ ͢T͢á͢m͢ ͢n͢g͢ư͢ờ͢i͢ ͢t͢ử͢ ͢v͢o͢n͢g͢ ͢đ͢ư͢ợ͢c͢ ͢đ͢ư͢a͢ ͢v͢ề͢ ͢g͢i͢a͢ ͢đ͢ì͢n͢h͢.͢ ͢Đ͢â͢y͢ ͢c͢ó͢ ͢t͢h͢ể͢ ͢n͢ó͢i͢ ͢l͢à͢ ͢m͢ộ͢t͢ ͢t͢h͢ả͢m͢ ͢h͢ọ͢a͢ ͢đ͢ố͢i͢ ͢v͢ớ͢i͢ ͢x͢ã͢ ͢S͢ơ͢n͢ ͢B͢ì͢n͢h͢”͢.͢
͢“͢V͢ề͢ ͢p͢h͢í͢a͢ ͢U͢B͢N͢D͢ ͢t͢ỉ͢n͢h͢,͢ ͢C͢ô͢n͢g͢ ͢a͢n͢ ͢t͢ỉ͢n͢h͢ ͢h͢u͢y͢ ͢đ͢ộ͢n͢g͢ ͢l͢ự͢c͢ ͢l͢ư͢ợ͢n͢g͢ ͢ứ͢n͢g͢ ͢c͢ứ͢u͢.͢ ͢H͢i͢ệ͢n͢ ͢t͢ạ͢i͢,͢ ͢h͢ỗ͢ ͢t͢r͢ợ͢ ͢g͢i͢a͢ ͢đ͢ì͢n͢h͢ ͢c͢ó͢ ͢n͢ạ͢n͢ ͢n͢h͢â͢n͢ ͢t͢ử͢ ͢v͢o͢n͢g͢ ͢5͢,͢4͢ ͢t͢r͢i͢ệ͢u͢ ͢đ͢ồ͢n͢g͢,͢ ͢h͢ỗ͢ ͢t͢r͢ợ͢ ͢g͢i͢a͢ ͢đ͢ì͢n͢h͢ ͢c͢ó͢ ͢n͢g͢ư͢ờ͢i͢ ͢b͢ị͢ ͢t͢h͢ư͢ơ͢n͢g͢ ͢2͢,͢7͢ ͢t͢r͢i͢ệ͢u͢ ͢đ͢ồ͢n͢g͢.͢ ͢N͢g͢o͢à͢i͢ ͢r͢a͢,͢ ͢H͢ộ͢i͢ ͢C͢h͢ữ͢ ͢t͢h͢ậ͢p͢ ͢đ͢ỏ͢ ͢h͢ỗ͢ ͢t͢r͢ợ͢ ͢m͢ỗ͢i͢ ͢g͢i͢a͢ ͢đ͢ì͢n͢h͢ ͢c͢ó͢ ͢n͢g͢ư͢ờ͢i͢ ͢c͢h͢ế͢t͢ ͢1͢ ͢t͢r͢i͢ệ͢u͢ ͢đ͢ồ͢n͢g͢”͢,͢ ͢đ͢ạ͢i͢ ͢t͢á͢ ͢B͢ù͢i͢ ͢G͢i͢a͢ ͢L͢ư͢ợ͢t͢ ͢c͢h͢o͢ ͢b͢i͢ế͢t͢ ͢t͢h͢ê͢m͢.͢

Cầu Chu Va vừa được đưa vào sử dụng hơn 1 năm

Mối nối cáp treo bị gãy

Nạn nhân được cấp cứu tại BVĐK huyện Tam Đường

Các cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường

Lãnh đạo công an tỉnh tham hỏi nạn nhân trong vụ tai nạn

Lãnh đạo tỉnh thăm hỏi nạn nhân

Facebook Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!