C̼h̼â̼n̼ ̼d̼u̼n̼g̼:̼ ̼N̼a̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼3̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼v̼.̼o̼.̼n̼.̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼P̼T̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼C̼ô̼i̼ ̼(̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼C̼ô̼i̼,̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼B̼ì̼n̼h̼)̼


K̼h̼i̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼l̼a̼n̼ ̼c̼a̼n̼ ̼i̼n̼o̼x̼,̼ ̼n̼a̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼m̼ả̼i̼ ̼m̼ê̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼(̼7̼/̼1̼1̼)̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼P̼T̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼C̼ô̼i̼ ̼(̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼C̼ô̼i̼,̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼B̼ì̼n̼h̼)̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼a̼m̼e̼r̼a̼ ̼a̼n̼ ̼n̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼7̼h̼3̼7̼’̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼7̼/̼1̼1̼,̼ ̼n̼a̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼N̼.̼Q̼.̼S̼ ̼(̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼1̼0̼A̼1̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼P̼T̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼C̼ô̼i̼)̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼l̼a̼n̼ ̼c̼a̼n̼ ̼i̼n̼o̼x̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼3̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼l̼ộ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼.̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼3̼,̼ ̼e̼m̼ ̼S̼.̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼a̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼S̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼.̼

̼T̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼u̼ổ̼i̼ ̼T̼r̼ẻ̼ ̼O̼n̼l̼i̼n̼e̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼P̼h̼ụ̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼d̼ã̼y̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼3̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼P̼T̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼C̼ô̼i̼,̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ử̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼l̼a̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼.̼

̼Q̼u̼a̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼,̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼a̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼N̼.̼Q̼.̼S̼.̼ ̼(̼l̼ớ̼p̼ ̼1̼0̼A̼1̼)̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼l̼a̼n̼ ̼c̼a̼n̼ ̼i̼n̼o̼x̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼3̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼.̼ ̼V̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼a̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼k̼h̼o̼a̼n̼h̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼à̼ ̼b̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼l̼o̼ ̼m̼a̼i̼ ̼t̼á̼n̼g̼.̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼a̼m̼e̼r̼a̼ ̼a̼n̼ ̼n̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼g̼h̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼e̼m̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.̼

̼K̼h̼o̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼n̼a̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼l̼a̼n̼ ̼c̼a̼n̼,̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼

Facebook Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!