C̼h̼â̼n̼ ̼d̼u̼n̼g̼:̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼v̼ứ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼s̼ơ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼”̼v̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼”̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼g̼.̼i̼.̼ế̼.̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼


T̲ạ̲i̲ ̲c̲ơ̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲,̲ ̲b̲ị̲ ̲c̲a̲n̲ ̲N̲g̲u̲y̲ễ̲n̲ ̲T̲h̲ị̲ ̲H̲ằ̲n̲g̲ ̲k̲h̲a̲i̲ ̲d̲o̲ ̲l̲o̲ ̲s̲ợ̲ ̲c̲h̲ồ̲n̲g̲ ̲n̲g̲h̲ĩ̲ ̲m̲ì̲n̲h̲ ̲n̲g̲o̲ạ̲i̲ ̲t̲ì̲n̲h̲ ̲c̲ó̲ ̲c̲o̲n̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲m̲ớ̲i̲ ̲c̲ó̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲đ̲ộ̲n̲g̲ ̲n̲h̲ẫ̲n̲ ̲t̲â̲m̲ ̲v̲ứ̲t̲ ̲c̲o̲n̲ ̲t̲r̲a̲i̲ ̲s̲ơ̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲x̲u̲ố̲n̲g̲ ̲s̲ô̲n̲g̲.̲
̲B̲ị̲ ̲c̲a̲n̲ ̲H̲ằ̲n̲g̲ ̲k̲h̲a̲i̲ ̲n̲h̲ậ̲n̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲v̲i̲ ̲g̲i̲ế̲t̲ ̲c̲o̲n̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲c̲ơ̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲a̲ ̲-̲ ̲Ả̲n̲h̲:̲ ̲V̲.̲V̲Ũ̲
̲t̲i̲n̲ ̲t̲ừ̲ ̲C̲ơ̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲C̲S̲Đ̲T̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲A̲n̲ ̲B̲i̲ê̲n̲ ̲(̲K̲i̲ê̲n̲ ̲G̲i̲a̲n̲g̲)̲ ̲c̲h̲o̲ ̲h̲a̲y̲ ̲v̲ừ̲a̲ ̲k̲ế̲t̲ ̲l̲u̲ậ̲n̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲a̲,̲ ̲đ̲ề̲ ̲n̲g̲h̲ị̲ ̲t̲r̲u̲y̲ ̲t̲ố̲ ̲b̲ị̲ ̲c̲a̲n̲ ̲N̲g̲u̲y̲ễ̲n̲ ̲T̲h̲ị̲ ̲H̲ằ̲n̲g̲ ̲(̲4̲4̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲)̲ ̲đ̲ể̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲a̲ ̲t̲ộ̲i̲ ̲d̲a̲n̲h̲ ̲g̲i̲ế̲t̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲.̲ ̲N̲ạ̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲t̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲t̲â̲m̲ ̲c̲h̲í̲n̲h̲ ̲l̲à̲ ̲c̲o̲n̲ ̲t̲r̲a̲i̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲H̲ằ̲n̲g̲ ̲v̲ừ̲a̲ ̲m̲ớ̲i̲ ̲l̲ọ̲t̲ ̲l̲ò̲n̲g̲ ̲đ̲ã̲ ̲b̲ị̲ ̲m̲ẹ̲ ̲r̲u̲ộ̲t̲ ̲n̲h̲ẫ̲n̲ ̲t̲â̲m̲ ̲v̲ứ̲t̲ ̲x̲u̲ố̲n̲g̲ ̲s̲ô̲n̲g̲.̲

̲B̲ư̲ớ̲c̲ ̲đ̲ầ̲u̲ ̲H̲ằ̲n̲g̲ ̲k̲h̲a̲i̲ ̲n̲h̲ậ̲n̲ ̲v̲à̲o̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲2̲-̲2̲-̲2̲0̲2̲1̲,̲ ̲H̲ằ̲n̲g̲ ̲đ̲i̲ ̲x̲e̲ ̲ô̲m̲ ̲t̲ớ̲i̲ ̲1̲ ̲p̲h̲ò̲n̲g̲ ̲k̲h̲á̲m̲ ̲s̲ả̲n̲ ̲k̲h̲o̲a̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲t̲h̲ị̲ ̲t̲r̲ấ̲n̲ ̲T̲h̲ứ̲ ̲B̲a̲ ̲(̲A̲n̲ ̲B̲i̲ê̲n̲)̲ ̲k̲h̲á̲m̲ ̲t̲h̲a̲i̲.̲ ̲T̲ạ̲i̲ ̲đ̲â̲y̲,̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲l̲ú̲c̲ ̲c̲h̲ờ̲ ̲t̲ớ̲i̲ ̲l̲ư̲ợ̲t̲ ̲k̲h̲á̲m̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲H̲ằ̲n̲g̲ ̲l̲ê̲n̲ ̲c̲ơ̲n̲ ̲đ̲a̲u̲ ̲b̲ụ̲n̲g̲ ̲c̲h̲u̲y̲ể̲n̲ ̲d̲ạ̲,̲ ̲r̲ồ̲i̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲r̲ớ̲t̲ ̲1̲ ̲b̲é̲ ̲t̲r̲a̲i̲ ̲n̲ặ̲n̲g̲ ̲3̲k̲g̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲n̲h̲à̲ ̲v̲ệ̲ ̲s̲i̲n̲h̲.̲
̲D̲ù̲ ̲b̲á̲c̲ ̲s̲ĩ̲ ̲t̲r̲ự̲c̲ ̲p̲h̲ò̲n̲g̲ ̲k̲h̲á̲m̲ ̲c̲ắ̲t̲ ̲d̲â̲y̲ ̲r̲ố̲n̲,̲ ̲v̲ệ̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲s̲a̲u̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲r̲ồ̲i̲ ̲k̲h̲u̲y̲ê̲n̲ ̲H̲ằ̲n̲g̲ ̲t̲ớ̲i̲ ̲b̲ệ̲n̲h̲ ̲v̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲h̲e̲o̲ ̲d̲õ̲i̲,̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲H̲ằ̲n̲g̲ ̲v̲ẫ̲n̲ ̲đ̲ư̲a̲ ̲c̲o̲n̲ ̲t̲ớ̲i̲ ̲1̲ ̲c̲ă̲n̲ ̲n̲h̲à̲ ̲b̲ỏ̲ ̲h̲o̲a̲n̲g̲ ̲v̲e̲n̲ ̲q̲u̲ố̲c̲ ̲l̲ộ̲ ̲6̲3̲.̲


̲S̲a̲u̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲h̲ồ̲i̲ ̲s̲u̲y̲ ̲n̲g̲h̲ĩ̲,̲ ̲l̲o̲ ̲s̲ợ̲ ̲c̲h̲ồ̲n̲g̲ ̲n̲g̲h̲i̲ ̲n̲g̲ờ̲ ̲c̲á̲i̲ ̲t̲h̲a̲i̲ ̲v̲à̲ ̲b̲é̲ ̲t̲r̲a̲i̲ ̲d̲o̲ ̲m̲ì̲n̲h̲ ̲n̲g̲o̲ạ̲i̲ ̲t̲ì̲n̲h̲ ̲m̲à̲ ̲c̲ó̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲H̲ằ̲n̲g̲ ̲n̲h̲ẫ̲n̲ ̲t̲â̲m̲ ̲v̲ứ̲t̲ ̲đ̲ứ̲a̲ ̲t̲r̲ẻ̲ ̲v̲ô̲ ̲t̲ộ̲i̲ ̲x̲u̲ố̲n̲g̲ ̲s̲ô̲n̲g̲,̲ ̲s̲a̲u̲ ̲đ̲ó̲ ̲t̲h̲u̲ê̲ ̲x̲e̲ ̲ô̲m̲ ̲v̲ề̲ ̲n̲h̲à̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲c̲ó̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲g̲ì̲ ̲x̲ả̲y̲ ̲r̲a̲.̲
̲N̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲d̲â̲n̲ ̲đ̲ị̲a̲ ̲p̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲v̲ớ̲t̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲t̲h̲i̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲đ̲ứ̲a̲ ̲t̲r̲ẻ̲ ̲s̲a̲u̲ ̲đ̲ó̲ ̲đ̲ã̲ ̲b̲á̲o̲ ̲c̲ơ̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲.̲ ̲S̲a̲u̲ ̲q̲u̲á̲ ̲t̲r̲ì̲n̲h̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲a̲,̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲A̲n̲ ̲B̲i̲ê̲n̲ ̲x̲á̲c̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲ ̲H̲ằ̲n̲g̲ ̲c̲h̲í̲n̲h̲ ̲l̲à̲ ̲n̲g̲h̲i̲ ̲p̲h̲ạ̲m̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲đ̲ã̲ ̲m̲ờ̲i̲ ̲l̲à̲m̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲.̲
̲B̲ư̲ớ̲c̲ ̲đ̲ầ̲u̲ ̲H̲ằ̲n̲g̲ ̲đ̲ã̲ ̲k̲h̲a̲i̲ ̲n̲h̲ậ̲n̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲v̲i̲ ̲p̲h̲ạ̲m̲ ̲t̲ộ̲i̲.̲ ̲T̲u̲y̲ ̲n̲h̲i̲ê̲n̲,̲ ̲l̲ý̲ ̲d̲o̲ ̲m̲à̲ ̲H̲ằ̲n̲g̲ ̲đ̲ư̲a̲ ̲r̲a̲ ̲k̲h̲á̲ ̲v̲ô̲ ̲l̲ý̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲v̲ụ̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲v̲ẫ̲n̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲t̲i̲ế̲p̲ ̲t̲ụ̲c̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲a̲,̲ ̲l̲à̲m̲ ̲r̲õ̲.̲

X̼E̼M̼ ̼T̼H̼Ê̼M̼:̼ H̼o̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼:̼ ̼M̼ẹ̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼g̼â̼n̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼3̼0̼0̼ ̼n̼g̼h̼ì̼n̼

C̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼đ̼ó̼i̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼ả̼o̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼á̼c̼ ̼m̼ộ̼n̼g̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼,̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼d̼a̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼b̼é̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼r̼ỉ̼ ̼m̼á̼u̼.̼ ̼Đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼đ̼ò̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼ẹ̼m̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼i̼ ̼t̼h̼ả̼m̼


B̼é̼ ̼H̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼u̼i̼ ̼v̼ẻ̼,̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼b̼á̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼.
̼V̼à̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼9̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼é̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼ả̼o̼ ̼(̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼,̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼,̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼g̼â̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼g̼â̼n̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼ó̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼â̼y̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼S̼á̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼à̼n̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼n̼ề̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼í̼ ̼ó̼c̼ ̼n̼o̼n̼ ̼n̼ớ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼.B̼a̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼á̼i̼ ̼ấ̼m.̼B̼é̼ ̼H̼ả̼o̼ ̼c̼h̼à̼o̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼4̼.̼ ̼B̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼M̼ỳ̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼5̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼L̼o̼n̼g̼,̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼)̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼H̼ả̼o̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼(̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼Đ̼i̼ề̼n̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼à̼ ̼R̼ị̼a̼ ̼-̼ ̼V̼ũ̼n̼g̼ ̼T̼à̼u̼)̼.̼ ̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼b̼à̼ ̼M̼ỳ̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼l̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼ư̼ớ̼c̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼6̼4̼)̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ă̼n̼ ̼x̼a̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼h̼a̼y̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ự̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼c̼h̼à̼o̼ ̼đ̼ờ̼i̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.


̼V̼à̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼8̼/̼9̼ m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼g̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼à̼ ̼M̼ỳ̼ ̼t̼ạ̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼m̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼t̼ạ̼n̼h̼ ̼m̼ư̼a̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼h̼ã̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼é̼ ̼H̼ả̼o̼ ̼c̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼t̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼C̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼s̼ố̼t̼ ̼c̼a̼o̼ ̼v̼à̼ ̼m̼á̼u̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼g̼ó̼t̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼ả̼y̼.̼ ̼P̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼ ̼r̼ợ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼é̼ ̼H̼ả̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼ơ̼i̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼á̼n̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼.̼T̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼M̼ỳ̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼3̼/̼9̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼é̼ ̼H̼ả̼o̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼k̼é̼o̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼t̼ờ̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼1̼0̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼b̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼k̼é̼o̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼n̼g̼ó̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼H̼ả̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ừ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼“̼n̼g̼h̼ị̼c̼h̼ ̼p̼h̼á̼”̼.K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼5̼/̼9̼,̼ ̼M̼ỳ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼a̼o̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼L̼a̼n̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼m̼ư̼ớ̼p̼ ̼s̼a̼u̼ ̼v̼ư̼ờ̼n̼,̼ ̼b̼é̼ ̼H̼ả̼o̼ ̼l̼e̼o̼ ̼c̼â̼y̼,̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼é̼ ̼n̼g̼ã̼,̼ ̼M̼ỳ̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼a̼o̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼g̼ó̼t̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼…̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼t̼ứ̼c̼.̼ ̼D̼o̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼q̼u̼á̼ ̼s̼â̼u̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼ả̼o̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼m̼á̼u̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼M̼ỳ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼m̼à̼ ̼t̼ự̼ ̼b̼ă̼n̼g̼ ̼b̼ó̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼m̼á̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼


ả̼o̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼“̼m̼ẹ̼”̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼L̼ú̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼H̼ả̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼d̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼ó̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼l̼i̼ề̼n̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼é̼ ̼H̼ả̼o̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼ở̼ ̼m̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼,̼ ̼v̼à̼n̼h̼ ̼t̼a̼i̼ ̼t̼r̼á̼i̼,̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ư̼n̼g̼,̼ ̼g̼ã̼y̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ò̼n̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼r̼ầ̼y̼ ̼x̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼d̼o̼ ̼4̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼ả̼o̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼.

T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼H̼ả̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼,̼ ̼t̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼b̼à̼ ̼M̼ỳ̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼â̼y̼ ̼t̼r̼ó̼i̼ ̼H̼ả̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼g̼ố̼c̼ ̼c̼a̼o̼ ̼s̼u̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼r̼o̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼n̼h̼ọ̼n̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼é̼ ̼H̼ả̼o̼.̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼T̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼y̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼,̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ỷ̼ ̼l̼ệ̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼H̼ả̼o̼.̼ ̼ ̼t̼ổ̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼y̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼H̼ả̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼4̼0̼%̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼b̼à̼ ̼M̼ỳ̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼é̼ ̼H̼ả̼o̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼H̼ả̼o̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼.̼

S̼a̼u̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ủ̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼H̼ả̼o̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼b̼à̼ ̼M̼ỳ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼x̼á̼c̼ ̼s̼u̼ấ̼t̼ ̼9̼9̼,̼9̼9̼9̼%̼.̼ ̼M̼ỳ̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ú̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼ộ̼i̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼á̼n̼ ̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ư̼ớ̼c̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼5̼ ̼n̼ă̼m̼.̼S̼ở̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼à̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼m̼ồ̼ ̼c̼ô̼i̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼N̼i̼n̼h̼.
T̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼ ̼m̼ờ̼ ̼m̼ị̼t̼

Facebook Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!