C̼h̼ủ̼ ̼N̼h̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼K̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼1̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼“̼r̼a̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼”̼ ̼:̼C̼á̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ă̼n̼


L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼ữ̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼r̼ă̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼“̼đ̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼”̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼L̼ắ̼k̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼n̼e̼t̼i̼z̼e̼n̼s̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼.̼ ̼M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼N̼h̼a̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼K̼.̼K̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼b̼à̼i̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼.̼
̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼i̼ế̼t̼:̼ ̼“̼T̼ô̼i̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼.̼ ̼X̼i̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ă̼n̼”̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼x̼o̼a̼ ̼d̼ị̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼g̼â̼y̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼c̼ã̼i̼.̼ ̼P̼h̼ầ̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼b̼à̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ó̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼â̼m̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼s̼a̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ì̼n̼h̼:̼


B̼à̼i̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼m̼.̼
̼“̼-̼ ̼G̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ệ̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼m̼à̼ ̼l̼à̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼á̼.̼ ̼X̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼k̼i̼ể̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼.̼ ̼M̼u̼ố̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼g̼ì̼.̼
̼-̼ ̼N̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼,̼ ̼c̼ẩ̼n̼ ̼t̼h̼ậ̼n̼.̼ ̼Đ̼ă̼n̼g̼ ̼c̼á̼i̼ ̼s̼t̼a̼t̼u̼s̼ ̼c̼ứ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼b̼ị̼ ̼o̼a̼n̼ ̼ứ̼c̼ ̼l̼ắ̼m̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼s̼a̼i̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼“̼n̼é̼m̼ ̼đ̼á̼”̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼â̼u̼.̼
̼-̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼à̼m̼ ̼p̼h̼i̼ề̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼c̼á̼i̼ ̼s̼t̼a̼t̼u̼s̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼ế̼ ̼c̼h̼ứ̼.̼”̼

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼7̼/̼6̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼,̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼ơ̼n̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼ ̼h̼y̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼p̼h̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼,̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼a̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼–̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ị̼u̼.̼
̼V̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼h̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼K̼.̼K̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼o̼á̼n̼ ̼đ̼ủ̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼d̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼á̼i̼ ̼k̼h̼á̼m̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼c̼ã̼i̼,̼ ̼t̼o̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼K̼.̼N̼ ̼–̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼m̼,̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼á̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼k̼h̼u̼ô̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ỏ̼.̼

A̼n̼h̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼v̼ợ̼.̼ ̼
̼K̼h̼u̼ô̼̼n̼ ̼m̼ă̼̣̼̼t̼ ̼s̼ư̼̼n̼g̼ ̼h̼ú̼̼p̼ ̼c̼ủ̼̼a̼ ̼n̼a̼̣̼n̼ ̼n̼h̼â̼̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼i̼̣̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼”̼đ̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼”̼.̼̼B̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼,̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼,̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼h̼â̼n̼.̼ ̼C̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ỉ̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼ô̼n̼g̼,̼ ̼t̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼:̼ ̼d̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼”̼k̼h̼u̼ấ̼t̼ ̼t̼ầ̼m̼ ̼n̼h̼ì̼n̼”̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼v̼a̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ộ̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼h̼ã̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼m̼ã̼n̼.̼

̼C̼h̼ỉ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼b̼à̼ ̼K̼.̼N̼,̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ở̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼k̼h̼á̼ ̼v̼u̼i̼ ̼v̼ẻ̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ả̼n̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼k̼ệ̼ ̼l̼ù̼m̼ ̼x̼ù̼m̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼í̼c̼h̼.̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼b̼à̼ ̼K̼.̼N̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼“̼n̼é̼m̼ ̼đ̼á̼”̼.̼

C̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼đ̼ổ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼.̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼m̼à̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼)̼
Ở̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼c̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼N̼.̼T̼.̼H̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼,̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼á̼n̼.̼
̼T̼u̼y̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼r̼õ̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼N̼h̼a̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼K̼.̼K̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼i̼c̼k̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼K̼.̼N̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼s̼ự̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼b̼ạ̼n̼,̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼s̼a̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼à̼y̼?̼ ̼

̼M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼i̼n̼ ̼n̼e̼t̼i̼z̼e̼n̼s̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼p̼h̼i̼ề̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼v̼ì̼ ̼h̼ọ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼
̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼x̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼á̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼“̼đ̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼”̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼N̼e̼t̼i̼z̼e̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼–̼ ̼n̼ữ̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼x̼i̼n̼ ̼c̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼p̼h̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼.̼ ̼


D̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼
C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼ơ̼n̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼.̼ ̼B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼h̼y̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ĩ̼n̼h̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼a̼i̼ ̼l̼à̼m̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ị̼u̼:̼ ̼“̼Đ̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼p̼h̼i̼ề̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼K̼.̼K̼ ̼ạ̼.̼ ̼E̼m̼ ̼x̼i̼n̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼ơ̼n̼ ̼ạ̼”̼.̼D̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼á̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼e̼r̼.̼ ̼P̼h̼ầ̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼t̼u̼y̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼ế̼.̼ ̼H̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼á̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼m̼ẽ̼,̼ ̼t̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼“̼v̼ạ̼ ̼l̼â̼y̼”

Đ̼ượ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼h̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼K̼.̼K̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼o̼á̼n̼ ̼1̼2̼,̼8̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼d̼o̼ ̼r̼ă̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼á̼i̼ ̼k̼h̼á̼m̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼b̼ự̼c̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼t̼o̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼m̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼v̼ã̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼K̼.̼N̼ ̼–̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼m̼,̼ ̼“̼đ̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼”̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼á̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼s̼ư̼n̼g̼ ̼h̼ú̼p̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼

A̼n̼h̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼v̼ợ̼.̼ ̼
N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼k̼ỳ̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ợ̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼“̼r̼a̼ ̼t̼a̼y̼”̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼s̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ù̼.̼ ̼V̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼.̼Đ̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼:̼ ̼d̼o̼ ̼”̼k̼h̼u̼ấ̼t̼ ̼t̼ầ̼m̼ ̼n̼h̼ì̼n̼”̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼v̼a̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼.̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ộ̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼h̼ã̼n̼ ̼v̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼b̼ì̼n̼h̼.̼

̼S̼á̼n̼g̼ ̼2̼7̼/̼6̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ở̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼.̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼k̼h̼á̼ ̼v̼u̼i̼ ̼v̼ẻ̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ả̼n̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼ù̼m̼ ̼x̼ù̼m̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼í̼c̼h̼.̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼j̼n̼ộ̼


B̼à̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼t̼h̼ả̼n̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼m̼ở̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼ồ̼n̼ ̼à̼o̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼.̼
Ở̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼N̼.̼T̼.̼H̼.̼ ̼T̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼á̼n̼.̼T̼h̼ự̼c̼ ̼h̼ư̼ ̼a̼i̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼,̼ ̼a̼i̼ ̼s̼a̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼h̼i̼ể̼u̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ề̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼a̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼b̼ạ̼n̼,̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼s̼a̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼?̼ ̼

Facebook Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!