T̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼1̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼h̼.̼i̼.̼ế̼.̼p̼ ̼d̼.̼â̼.̼m̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼1̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼b̼ứ̼c̼

N̼í̼u̼ ̼k̼é̼o̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼1̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼V̼ũ̼ ̼K̼h̼a̼n̼h̼,̼ ̼1̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼d̼o̼ạ̼ ̼t̼u̼n̼g̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼n̼h̼ạ̼y̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼.̼


N̼g̼à̼y̼ ̼1̼6̼/̼2̼,̼ ̼K̼h̼a̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼h̼ợ̼ ̼M̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼H̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼1̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼K̼h̼a̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼1̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼h̼ợ̼ ̼M̼ớ̼i̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼q̼u̼a̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼2̼/̼1̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼K̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼t̼a̼y̼.̼ ̼T̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ã̼i̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼n̼í̼u̼ ̼k̼é̼o̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼ố̼i̼.̼


H̼a̼i̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼K̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼r̼ủ̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼u̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼n̼h̼ạ̼y̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼.̼
̼C̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼K̼h̼a̼n̼h̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼.̼


K̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼“̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼”̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼.̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼
̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼T̼i̼n̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼T̼u̼ổ̼i̼ ̼T̼r̼ẻ̼,̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼4̼,̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼r̼à̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼3̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼m̼à̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼x̼â̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼e̼m̼ ̼P̼.̼T̼.̼H̼.̼T̼ ̼(̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼0̼/̼2̼0̼0̼1̼)̼.̼
̼T̼h̼e̼o̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼á̼n̼,̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼T̼ấ̼n̼ ̼T̼à̼i̼ ̼(̼1̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼8̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼C̼h̼í̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼(̼1̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼1̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼v̼à̼ ̼L̼ê̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼S̼a̼n̼g̼ ̼(̼2̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼1̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼.̼

̼S̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼0̼/̼2̼0̼0̼1̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼P̼.̼T̼.̼H̼.̼T̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼p̼h̼ổ̼n̼g̼ ̼p̼h̼a̼o̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼ữ̼.̼ ̼N̼g̼h̼ỉ̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼T̼.̼ ̼đ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼b̼á̼n̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼c̼à̼ ̼p̼h̼ê̼.̼
̼Đ̼ế̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼à̼ ̼p̼h̼ê̼ ̼v̼à̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼.̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼1̼8̼/̼6̼/̼2̼0̼1̼4̼,̼ ̼T̼à̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼r̼ủ̼ ̼T̼.̼ ̼đ̼i̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼h̼u̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼ố̼n̼g̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼“̼l̼â̼n̼g̼ ̼l̼â̼n̼g̼”̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼t̼a̼y̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼T̼.̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼T̼à̼i̼ ̼r̼ủ̼ ̼e̼m̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼c̼à̼ ̼p̼h̼ê̼ ̼v̼õ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ê̼m̼.̼
̼D̼ù̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼v̼u̼i̼ ̼v̼ẻ̼ ̼m̼ở̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼v̼à̼o̼.̼ ̼N̼g̼ồ̼i̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼v̼õ̼n̼g̼,̼ ̼T̼à̼i̼ ̼v̼à̼ ̼T̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼k̼i̼ề̼m̼ ̼c̼h̼ế̼,̼ ̼v̼ụ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼à̼m̼ ̼“̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼”̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼
̼D̼o̼ ̼T̼.̼ ̼t̼h̼a̼n̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼M̼ờ̼ ̼s̼á̼n̼g̼,̼ ̼T̼à̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼T̼.̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ê̼m̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼T̼.̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼g̼ặ̼n̼g̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼T̼.̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼e̼m̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼.̼.̼.̼


S̼a̼u̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼T̼.̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼T̼.̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼g̼ì̼.̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼“̼l̼ấ̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼”̼,̼ ̼T̼.̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼p̼ ̼t̼r̼ả̼.̼ ̼C̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼T̼.̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼
̼S̼á̼n̼g̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼d̼ậ̼y̼,̼ ̼T̼.̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼à̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼ở̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼5̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼(̼l̼à̼ ̼L̼ê̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼S̼a̼n̼g̼)̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼đ̼ó̼n̼.̼

̼S̼a̼n̼g̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼T̼.̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼e̼m̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼r̼ử̼a̼,̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ồ̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼S̼a̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼v̼õ̼n̼g̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼S̼a̼n̼g̼ ̼l̼e̼o̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼T̼.̼ ̼“̼đ̼ắ̼p̼ ̼c̼h̼ă̼n̼”̼.̼
̼C̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼ụ̼c̼ ̼đ̼ụ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼T̼.̼ ̼t̼h̼a̼n̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼S̼a̼n̼g̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼S̼a̼n̼g̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼b̼ạ̼n̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼,̼ ̼T̼.̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼ ̼n̼à̼y̼.̼


̼S̼á̼n̼g̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼T̼.̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼M̼ẹ̼ ̼e̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼“̼đ̼i̼ ̼b̼ụ̼i̼”̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼g̼ặ̼n̼g̼ ̼h̼ỏ̼i̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼T̼.̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼.̼
̼K̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼“̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼”̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼.̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ă̼n̼ ̼v̼ị̼t̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼a̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼c̼a̼ ̼t̼à̼i̼ ̼t̼ử̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼á̼n̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼e̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỏ̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼,̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ò̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼.̼
̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼“̼t̼a̼y̼ ̼l̼ấ̼m̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼b̼ù̼n̼”̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼o̼a̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼g̼i̼ả̼n̼ ̼“̼t̼ụ̼i̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ó̼”̼,̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼n̼à̼o̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼.̼
̼M̼ã̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ở̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼,̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼,̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼T̼.̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼(̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼1̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼ư̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼“̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼”̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼t̼ộ̼i̼.̼

̼M̼ớ̼i̼ ̼đ̼ấ̼y̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼P̼h̼á̼p̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼5̼/̼4̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼N̼a̼ ̼N̼g̼o̼i̼ ̼(̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼K̼ỳ̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼K̼ỳ̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼b̼a̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼c̼a̼n̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼e̼m̼ ̼V̼Y̼L̼ ̼(̼1̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼7̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼C̼S̼ ̼D̼â̼n̼ ̼t̼ộ̼c̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼N̼a̼ ̼N̼g̼o̼i̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼N̼a̼ ̼N̼g̼o̼i̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼K̼ỳ̼ ̼S̼ơ̼n̼)̼.̼
̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼2̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼2̼/̼3̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼5̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼L̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼,̼ ̼t̼á̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼ê̼u̼ ̼c̼h̼ọ̼c̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼2̼4̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼5̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼é̼o̼ ̼e̼m̼ ̼L̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼“̼t̼ụ̼c̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼M̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼e̼m̼ ̼L̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ợ̼”̼.̼ ̼N̼h̼ó̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼e̼m̼ ̼L̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼e̼m̼ ̼L̼ ̼r̼a̼ ̼b̼ã̼i̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼ố̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼k̼m̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼e̼m̼ ̼L̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ũ̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼.̼

̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼e̼m̼ ̼L̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼L̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼h̼é̼t̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼ớ̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼b̼ộ̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼x̼a̼,̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼e̼m̼ ̼L̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼5̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼“̼y̼ê̼u̼ ̼r̼â̼u̼ ̼x̼a̼n̼h̼”̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼5̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ỏ̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼.̼
̼E̼m̼ ̼L̼ ̼v̼ề̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼N̼a̼ ̼N̼g̼o̼i̼.̼ ̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼5̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼L̼ ̼v̼à̼ ̼x̼i̼n̼ ̼“̼n̼ộ̼p̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼”̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼L̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼N̼a̼ ̼N̼g̼o̼i̼ ̼v̼à̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼K̼ỳ̼ ̼S̼ơ̼n̼.̼

Facebook Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!