H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼:̼ ̼T̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼t̼a̼x̼i̼ ̼s̼a̼y̼ ̼r̼ư̼ợ̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼6̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼

Các đơn vị chức năng đang xác minh, làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn trên tuyến đường Phạm Hùng khiến 4 người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn
T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼h̼à̼ ̼9̼9̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼H̼ù̼n̼g̼,̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼ú̼t̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼t̼ư̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼-̼ ̼M̼ễ̼ ̼T̼r̼ì̼ ̼(̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼k̼ê̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼t̼ô̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼ã̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼S̼u̼z̼u̼k̼i̼ ̼S̼w̼i̼f̼t̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼B̼K̼S̼ ̼2̼9̼A̼-̼9̼2̼1̼0̼4̼ ̼d̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼ã̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼w̼a̼v̼e̼ ̼B̼K̼S̼ ̼2̼9̼P̼1̼ ̼6̼9̼0̼4̼1̼,̼ ̼k̼é̼o̼ ̼l̼ê̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼0̼m̼.̼
̼C̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼é̼o̼ ̼l̼ê̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼0̼m̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼

̼C̼h̼ư̼a̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼ở̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼t̼ô̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼t̼a̼x̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼B̼K̼S̼ ̼3̼0̼A̼ ̼–̼ ̼6̼9̼2̼4̼4̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼.̼ ̼(̼3̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼ở̼ ̼H̼à̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼)̼.̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼t̼a̼x̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼.̼
Hiện trường vụ tai nạn giao thông liên hoàn trên đường Phạm Hùng. Ảnh: Phạm Đông
V̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼ ̼T̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼t̼a̼x̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼o̼á̼n̼g̼,̼ ̼x̼â̼y̼ ̼x̼á̼t̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.
̼N̼g̼a̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼Đ̼ộ̼i̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼6̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼N̼a̼m̼ ̼T̼ừ̼ ̼L̼i̼ê̼m̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼l̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼ù̼n̼ ̼t̼ắ̼c̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼1̼2̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼

Vụ tai nạn giao thông khiến 3 phương tiện hư hỏng nghiêm trọng. Phạm Đông
T̼h̼e̼o̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼a̼o̼ ̼Đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼h̼ư̼ ̼h̼ỏ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼m̼ả̼n̼h̼ ̼v̼ỡ̼ ̼v̼ă̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼C̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼l̼ậ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼h̼ư̼ ̼h̼ỏ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼u̼ô̼i̼ ̼x̼e̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼t̼a̼x̼i̼ ̼h̼ư̼ ̼h̼ỏ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼đ̼u̼ô̼i̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼s̼á̼t̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼.̼
Đ̼ế̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼1̼2̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ẩ̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼u̼y̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼.̼

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn. Phạm Đông

Người dân theo dõi vụ tai nạn giao thông trên đường Phạm Hùng. Ảnh: Phạm Đông
Trao đổi với Lao Động, Thiếu tá Phạm Văn Chiến – Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông số 6 cho biết, các đơn vị chức năng của Đội đang phối hợp bảo vệ hiện trường vụ tai nạn. Hiện tại vụ việc đang được Công an quận Nam Từ Liêm thụ lý, giải quyết theo quy định.

Lực lượng chức năng phân luồng giao thông, tránh tình trạng ùn tắc trên tuyến đường. Ảnh: Phạm Đông
Xe cẩu được điều đến để đưa 2 chiếc ôtô ra khỏi hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Văn Đức

Facebook Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!