H̼é̼ ̼l̼ộ̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼b̼̼̼ị̼̼̼ ̼̼̼s̼̼̼á̼̼̼t̼̼̼ ̼̼̼h̼̼̼ạ̼̼̼i̼̼̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼

N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼a̼m̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼h̼ã̼i̼.̼
T̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼V̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼(̼P̼C̼0̼2̼)̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼í̼n̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼G̼̼̼i̼̼̼ế̼̼̼t̼̼̼ ̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ư̼̼̼ờ̼̼̼i̼̼̼.̼̼̼

Hiện trường vụ án mạng

N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼a̼m̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼h̼ã̼i̼.̼
̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼P̼C̼0̼2̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼ừ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼í̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼2̼h̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼8̼/̼1̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼q̼u̼a̼ ̼x̼ã̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼í̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼.̼
̼M̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼p̼h̼ố̼,̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼h̼ã̼i̼.̼ ̼B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼c̼ờ̼ ̼l̼ê̼ ̼k̼i̼m̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼.̼
̼”̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼”̼,̼ ̼v̼ị̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼P̼C̼0̼2̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼.̼

Công an vào cuộc truy bắt tội phạm

L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼8̼/̼1̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼.̼
̼T̼ậ̼n̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼k̼ẻ̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼á̼c̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼t̼à̼n̼ ̼đ̼ộ̼c̼,̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼L̼ệ̼ ̼(̼5̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼.̼)̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ố̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ĩ̼n̼h̼,̼ ̼n̼é̼n̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼,̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼a̼n̼ ̼t̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼.̼ ̼M̼ẹ̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼q̼u̼á̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼ậ̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼

Người nhà nạn nhân túc trực ở hiện trường

Tâm sự với chúng tôi với đôi mắt đỏ au vô thức, ông Lệ cho biết, chị L. và nghi phạm cùng làm nghề lái taxi và nảy sinh tình cảm với nhau trong thời gian gần đây.

Bố cô gái kể lị sự việc

“C̼á̼i̼ ̼L̼.̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼3̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼ ̼T̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼k̼i̼a̼ ̼(̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼)̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼v̼à̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼n̼ó̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼2̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼i̼ ̼L̼.̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼c̼ấ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼h̼ấ̼m̼ ̼d̼ứ̼t̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼k̼i̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼b̼u̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼.̼

T̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼k̼i̼a̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼á̼i̼ ̼L̼.̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ó̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼c̼á̼i̼ ̼L̼.̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼N̼ó̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼á̼i̼ ̼L̼.̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼L̼.̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼N̼ó̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼i̼ ̼L̼.̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼o̼ạ̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼ó̼ ̼g̼i̼ế̼t̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ệ̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ệ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼ỏ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼e̼:̼ ̼”̼T̼ô̼i̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼n̼ó̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼u̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼ ̼c̼á̼i̼ ̼L̼.̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼ó̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼v̼à̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ệ̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼L̼ệ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼à̼m̼ ̼p̼h̼i̼ề̼n̼,̼ ̼L̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼u̼ ̼t̼h̼ậ̼p̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼o̼ạ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ố̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼a̼n̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼.̼

MẸ khóc ngất lên vì con gái

“̼N̼a̼y̼ ̼c̼á̼i̼ ̼L̼.̼ ̼n̼ó̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼n̼ó̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼u̼ ̼t̼h̼ậ̼p̼ ̼đ̼ủ̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼k̼i̼a̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼B̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼n̼ó̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼d̼á̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ữ̼a̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ệ̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼

Facebook Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!