H̼o̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼:̼ ̼V̼ợ̼ ̼g̼.̼i̼.̼ế̼.̼t̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼é̼m̼ ̼x̼.̼á̼c̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼g̼i̼ế̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼”̼x̼i̼n̼ ̼5̼0̼ ̼n̼g̼h̼ì̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼g̼ộ̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼”̼

L̼ậ̼t̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼b̼à̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼x̼u̼â̼n̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ô̼n̼ ̼x̼á̼c̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼g̼i̼ế̼n̼g̼
̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼K̼r̼ô̼n̼g̼ ̼A̼n̼a̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼L̼ắ̼k̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼,̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼m̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼K̼ỹ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼y̼ ̼v̼à̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼L̼ắ̼k̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼p̼h̼á̼ ̼á̼n̼.̼ ̼T̼ộ̼i̼ ̼á̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼b̼ị̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼ậ̼t̼ ̼t̼ẩ̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼.̼

̼N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼y̼ ̼g̼ò̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ô̼n̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼ế̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼H̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼c̼h̼ô̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼g̼i̼ế̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼x̼ả̼o̼ ̼q̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼i̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼d̼à̼y̼ ̼d̼ạ̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼ụ̼.̼


̼H̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼P̼h̼í̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼Đ̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼5̼8̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ư̼n̼g̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼B̼ì̼n̼h̼)̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼t̼ù̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼r̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼G̼i̼a̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼c̼ụ̼c̼ ̼V̼I̼I̼I̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼.̼ ̼B̼ị̼ ̼á̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼d̼ề̼n̼h̼ ̼d̼à̼n̼g̼,̼ ̼t̼o̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼g̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼g̼ó̼c̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼a̼n̼h̼ ̼l̼ẹ̼,̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼m̼ẽ̼.̼

̼V̼ừ̼a̼ ̼t̼r̼ò̼n̼ ̼1̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼Đ̼.̼ ̼t̼ừ̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼T̼â̼y̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼b̼ỏ̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼c̼a̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼x̼e̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼m̼ớ̼i̼,̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼a̼n̼h̼ ̼P̼h̼í̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼Q̼.̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ợ̼t̼.̼


̼C̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼g̼ắ̼n̼ ̼b̼ó̼,̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼ ̼B̼ố̼n̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼l̼ễ̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼,̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼h̼ọ̼ ̼h̼à̼n̼g̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼m̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Q̼.̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ô̼ ̼v̼ợ̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼á̼o̼ ̼v̼á̼t̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼Đ̼ă̼k̼ ̼L̼ă̼k̼,̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼c̼à̼ ̼p̼h̼ê̼.̼

̼B̼ố̼n̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼c̼h̼à̼o̼ ̼đ̼ờ̼i̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼Q̼.̼ ̼l̼a̼o̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼h̼e̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼Đ̼.̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼g̼á̼n̼h̼ ̼v̼á̼c̼.̼ ̼H̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼ở̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼,̼ ̼Đ̼.̼ ̼l̼á̼i̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼à̼y̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼t̼ư̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼t̼h̼u̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼.̼
̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼v̼à̼ ̼k̼ể̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼m̼ũ̼ ̼p̼h̼ớ̼t̼,̼ ̼p̼h̼ă̼m̼ ̼p̼h̼ă̼m̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼à̼y̼ ̼t̼o̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼k̼ề̼n̼h̼ ̼c̼à̼n̼g̼,̼ ̼m̼á̼y̼ ̼n̼ổ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼s̼ấ̼m̼ ̼r̼ề̼n̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼K̼r̼ô̼n̼g̼ ̼A̼n̼a̼,̼ ̼Đ̼.̼ ̼x̼ô̼n̼g̼ ̼x̼á̼o̼ ̼b̼ố̼c̼ ̼v̼á̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ả̼n̼,̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼


̼H̼ễ̼ ̼Đ̼.̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼a̼i̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼m̼ế̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼b̼à̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Q̼.̼ ̼‘̼t̼ố̼t̼ ̼p̼h̼ư̼ớ̼c̼’̼.̼
̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼Đ̼.̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼‘̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼b̼à̼’̼ ̼m̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼q̼u̼ẩ̼n̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ì̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼‘̼m̼ặ̼t̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼m̼à̼y̼ ̼n̼h̼ẹ̼’̼.̼ ̼C̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼Đ̼.̼ ̼‘̼h̼ồ̼i̼ ̼x̼u̼â̼n̼’̼,̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ọ̼c̼ ̼g̼h̼ẹ̼o̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼ố̼m̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼m̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼â̼m̼ ̼ỉ̼,̼ ̼Đ̼.̼ ̼r̼ắ̼p̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ự̼ ̼d̼o̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼m̼u̼ố̼n̼.̼

̼C̼á̼c̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼1̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼á̼n̼̼N̼g̼à̼y̼ ̼6̼-̼3̼-̼1̼9̼9̼7̼,̼ ̼Đ̼.̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼b̼ữ̼a̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼n̼g̼o̼n̼ ̼t̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼ã̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼y̼ ̼s̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼u̼ố̼n̼g̼.̼ ̼T̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Q̼.̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼l̼ắ̼m̼,̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼a̼n̼ ̼ủ̼i̼ ̼v̼ợ̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼4̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Q̼.̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼m̼ê̼ ̼m̼a̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼n̼g̼ủ̼,̼ ̼Đ̼.̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼ ̼l̼ù̼n̼g̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼a̼o̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼


̼Á̼c̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼p̼h̼i̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼x̼á̼c̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼á̼i̼ ̼g̼i̼ế̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼ ̼s̼â̼u̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼8̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ư̼ờ̼n̼.̼ ̼B̼à̼ ̼t̼a̼ ̼l̼a̼u̼ ̼d̼ọ̼n̼ ̼s̼ạ̼c̼h̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ă̼n̼,̼ ̼c̼h̼i̼ế̼u̼ ̼d̼í̼n̼h̼ ̼m̼á̼u̼ ̼v̼ứ̼t̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼g̼i̼ế̼n̼g̼ ̼h̼ò̼n̼g̼ ̼x̼ó̼a̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼á̼c̼.̼
̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ổ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼đ̼ấ̼t̼,̼ ̼Đ̼.̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ó̼,̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼l̼à̼m̼ ̼3̼ ̼k̼h̼ú̼c̼ ̼v̼ứ̼t̼ ̼x̼á̼c̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼l̼ấ̼p̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ế̼n̼g̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼u̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼i̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼.̼
̼B̼à̼ ̼t̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼u̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Q̼.̼.̼ ̼C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼‘̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼’̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼n̼g̼ắ̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼b̼à̼ ̼n̼à̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼k̼è̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼g̼â̼y̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼m̼ ̼t̼i̼ế̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼x̼ã̼.̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ự̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Q̼.̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼.̼

̼B̼ị̼ ̼c̼ô̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼h̼ỏ̼i̼,̼ ̼Đ̼.̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼l̼ó̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼b̼à̼ ̼t̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼ơ̼n̼.̼ ̼M̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼,̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼Đ̼.̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼b̼à̼i̼ ̼v̼ị̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼ở̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼í̼ ̼m̼ậ̼t̼ ̼l̼u̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼ú̼n̼g̼ ̼b̼á̼i̼,̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼ă̼n̼ ̼n̼ă̼n̼ ̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ậ̼n̼.̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼.̼
̼T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼á̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼X̼u̼â̼n̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼á̼ ̼-̼ ̼Đ̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼Đ̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼á̼n̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼S̼H̼S̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼L̼ắ̼k̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼í̼ ̼m̼ậ̼t̼ ̼b̼á̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼Đ̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ễ̼ ̼c̼h̼ù̼a̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼Đ̼.̼ ̼k̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼o̼:̼ ̼‘̼A̼n̼h̼ ̼Q̼.̼ ̼ơ̼i̼,̼ ̼t̼h̼a̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼e̼m̼,̼ ̼ở̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼ ̼s̼u̼ố̼i̼,̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼h̼ộ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼e̼m̼…̼’̼.̼

̼Đ̼.̼ ̼g̼à̼o̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼d̼ữ̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼ù̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼á̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼g̼i̼ế̼n̼g̼.̼ ̼V̼ớ̼i̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼y̼ ̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼r̼ố̼n̼.̼ ̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼a̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼b̼í̼ ̼m̼ậ̼t̼ ̼m̼à̼ ̼Đ̼.̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼h̼e̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼.̼
̼K̼h̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ự̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ì̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼s̼â̼u̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼g̼i̼ế̼n̼g̼,̼ ̼Đ̼.̼ ̼t̼á̼i̼ ̼m̼ặ̼t̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼m̼ù̼n̼g̼,̼ ̼m̼ề̼n̼,̼ ̼v̼ả̼i̼ ̼l̼a̼u̼ ̼n̼h̼à̼ ̼d̼í̼n̼h̼ ̼m̼á̼u̼ ̼v̼à̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼Q̼.̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼l̼ê̼n̼,̼ ̼P̼h̼í̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼Đ̼.̼ ̼đ̼ổ̼ ̼g̼ụ̼c̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼u̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼õ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼â̼u̼:̼ ̼“̼T̼ô̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼a̼n̼h̼”̼.̼ ̼K̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼y̼,̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼A̼D̼N̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Q̼.̼
̼Đ̼.̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼1̼o̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼á̼n̼ ̼t̼ù̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼â̼n̼.̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼b̼à̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ì̼ ̼h̼a̼m̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼d̼ụ̼c̼,̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼t̼ư̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼m̼à̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼Đ̼.̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼á̼p̼ ̼ứ̼n̼g̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼Đ̼.̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼b̼à̼ ̼t̼a̼ ̼‘̼c̼ó̼ ̼b̼ồ̼’̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼n̼h̼ở̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼‘̼l̼ờ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼’̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼b̼à̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼c̼o̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼á̼i̼ ̼g̼a̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ổ̼ ̼b̼ỏ̼.̼
̼S̼a̼u̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼h̼ụ̼ ̼á̼n̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Đ̼.̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼a̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼Đ̼.̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼g̼ì̼n̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼t̼ụ̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼Đ̼.̼ ̼ă̼n̼ ̼n̼ă̼n̼ ̼h̼ố̼i̼ ̼l̼ỗ̼i̼,̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼x̼ư̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ể̼ ̼‘̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼q̼u̼ỷ̼ ̼d̼ữ̼’̼ ̼l̼ấ̼n̼ ̼á̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼t̼à̼n̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼ ̼Đ̼.̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼á̼n̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼n̼ề̼,̼ ̼Đ̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼d̼ằ̼n̼ ̼v̼ặ̼t̼.

Facebook Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!