Tuyên Quang: Giận chồng, mùng 1 tết đứng trên cầu Tình Húc nhẩy sông

Ảnh hiện trường

̼T̼ố̼i̼ ̼1̼3̼/̼2̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼T̼P̼.̼ ̼T̼u̼y̼ê̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼Đ̼.̼ ̼T̼.̼ ̼T̼r̼.̼ ̼(̼1̼8̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼ổ̼ ̼1̼8̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼A̼n̼ ̼T̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼T̼P̼ ̼T̼u̼y̼ê̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼)̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼T̼ì̼n̼h̼ ̼H̼ú̼c̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼.̼
̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼2̼/̼2̼ ̼(̼t̼ứ̼c̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼m̼ù̼n̼g̼ ̼1̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼á̼n̼)̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼T̼r̼.̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼T̼ì̼n̼h̼ ̼H̼ú̼c̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼l̼â̼u̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼d̼é̼p̼,̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼,̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼g̼i̼e̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ô̼n̼g̼.̼

Ảnh mới đăng facebook cô gái cùng chị gái
Status cuối trước khi sự việc xảy ra

̼L̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼u̼y̼ê̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼ỗ̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼t̼u̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼C̼A̼ ̼T̼P̼ ̼T̼u̼y̼ê̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼.̼
̼C̼h̼ị̼ ̼g̼á̼i̼ ̼T̼r̼.̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼T̼r̼.̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ố̼n̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼h̼a̼y̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼n̼i̼c̼k̼n̼a̼m̼e̼ ̼l̼à̼ ̼G̼ạ̼o̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼N̼ê̼n̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼T̼r̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼x̼ỉ̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼.̼
̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼đ̼ộ̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼x̼u̼â̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼c̼h̼à̼o̼ ̼đ̼ờ̼i̼.̼

̼Ả̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼g̼á̼i̼ ̼T̼r̼.̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼m̼ù̼n̼g̼ ̼1̼ ̼T̼ế̼t̼
̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼,̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼á̼p̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ù̼ ̼ở̼ ̼đ̼ộ̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ă̼n̼g̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼1̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼‘̼c̼ơ̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼n̼h̼,̼ ̼c̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ọ̼t̼’̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼.̼ ̼T̼r̼.̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼ắ̼p̼ ̼s̼ự̼ ̼m̼ệ̼t̼ ̼m̼ỏ̼i̼ ̼c̼h̼á̼n̼ ̼n̼ả̼n̼.̼
̼C̼ô̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼:̼ ̼‘̼B̼i̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ẹ̼p̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼.̼ ̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼à̼i̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼g̼ì̼…̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼n̼h̼ầ̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ầ̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼!̼ ̼T̼ạ̼m̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼2̼0̼2̼1̼′̼.̼

̼D̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼s̼u̼y̼ ̼t̼ư̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼à̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼
̼C̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼3̼/̼2̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼r̼.̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼T̼r̼.̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼m̼u̼ộ̼n̼ ̼p̼h̼i̼ề̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼.̼
̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼t̼u̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼T̼ì̼n̼h̼ ̼H̼ú̼c̼.̼

̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼v̼i̼e̼t̼g̼i̼a̼i̼t̼r̼i̼.̼c̼o̼m̼/̼c̼o̼-̼g̼a̼i̼-̼1̼8̼-̼t̼u̼o̼i̼-̼n̼h̼a̼y̼-̼c̼a̼u̼-̼c̼h̼i̼e̼u̼-̼m̼u̼n̼g̼-̼1̼-̼t̼e̼t̼-̼d̼a̼n̼g̼-̼m̼a̼n̼g̼-̼t̼h̼a̼i̼-̼b̼o̼n̼-̼t̼h̼a̼n̼g̼-̼n̼g̼h̼i̼-̼v̼a̼n̼-̼g̼i̼a̼n̼-̼c̼h̼o̼n̼g̼-̼n̼e̼n̼-̼n̼g̼h̼i̼-̼q̼u̼a̼n̼-̼2̼0̼2̼1̼0̼2̼1̼4̼i̼5̼5̼7̼8̼9̼5̼5̼/̼

 

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội vừa công bố trường hợp dương tính SARS-CoV-2 mới trên địa bàn quận Tây Hồ.

Cụ thể, theo báo cáo, bệnh nhân là người đàn ông 54 tuổi, quốc tịch Nhật Bản. Bệnh nhân cách ly tập trung tại TP HCM từ 17/1 đến 31/1 được xét nghiệm âm tính 2 lần với SARS-CoV-2. Kết thúc cách ly ngày 31/1.

Ngày 1/2, bệnh nhân ra Hà Nội trên chuyến bay VN254 (11h-13h20), về ở tại khách sạn S.W.P – Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội. Ngày 13/2, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm. Ngày 14/2, kết quả xét nghiệm của bệnh nhân dương tính SARS-CoV-2.

Nhân viên y tế được trang bị đầy đủ quần áo bảo hộ, găng tay cao su để chuẩn bị công tác khử khuẩn và kiểm tra yếu tố dịch tế liên quan tới bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

Liên quan đến trường hợp dương tính SARS-CoV-2 mới được ghi nhận tại quận Tây Hồ, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội đã ra thông báo khẩn.

Cụ thể, theo thông báo của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội (CDC Hà Nội), những ai từng gặp bệnh nhân, từng đến các địa điểm dưới đây cùng thời điểm, liên hệ ngay với trạm y tế, trung tâm y tế trên địa bàn, hoặc gọi điện thông báo đến số điện thoại:  0969-082-115; 0949-396-115:

1/Khách sạn IBIS, TP Hồ Chí Minh, đêm 31/1.

2/Chuyến bay VN254, từ 11h-13h20 ngày 1/2, từ TP HCM ra Hà Nội.

3/Khách sạn Somerset West Point Hanoi, số 2 đường Tây Hồ, Quảng An, Tây Hồ, từ 1-13/2.

4/Tòa nhà Sun Red River, số 23, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm và Nhà hàng Tokyo Red Grill tầng 2 (12-13h ngày 2/2).

5/Nhà hàng Hachi ju hachi số 168 Xuân Diệu, Quảng An, Tây Hồ, 18-20h ngày 3/2.

6/Phòng khám bệnh Rafles Medical, số 51 Xuân Diệu, Quảng An, Tây Hồ, sáng 4/2 và ngày 8/2.

7/Nhà hàng Torikichi số 75 Kim Mã Thượng, Linh Lang, Ba Đình, 19-21h ngày 5/2.

Hà Nội: Phong tỏa một khách sạn có người đàn ông Nhật Bản tử vong

Chiều nay, lực lượng chức năng phường Quảng An (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã tiến hành phong tỏa một khách sạn ở Hồ Tây nơi một người đàn ông quốc tịch Nhật Bản tử vong, được xác nhận dương tính SARS-CoV2.

Việc phun khử khuẩn được tiến hành kịp thời tại các khu vực trong khách sạn, đặc biệt ở tầng 9, nơi nạn nhân cư trú

Cụ thể, người tử vong sau đó có xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2 là người đàn ông quốc tịch Nhật Bản 54 tuổi, đã cách ly tập trung tại TP Hồ Chí Minh từ ngày 17-31/1. Sau 2 lần xét nghiệm âm tính, ngày 1/2, bệnh nhân ra Hà Nội trên chuyến bay VN254 và về ở khách sạn Somerset West Point tại phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Nhân viên y tế khi ra ngoài cũng được phun khử khuẩn theo đúng quy định.

Trường hợp này được xác định trong tình trạng đã tử vong vào tối 13/2. Hiện cơ quan công an đang điều tra và tiến hành khám nghiệm để xác định nguyên nhân tử vong. Về việc truy vết, rà soát lịch trình của bệnh nhân vừa tử vong, trước mắt CDC Hà Nội sẽ liên hệ với nơi người này làm việc, trích xuất hình ảnh từ camera tại những nơi ông ta đã đến để tìm kiếm các trường hợp từng gặp nạn nhân.

Nhiều người đi đường sống gần khu vực khách sạn tỏ ra tò mò với việc lập rào chắn nghiêm ngặt.
Nhà hàng, quán ăn, cửa hàng cà phê, dịch vụ quanh khu vực sảnh khách sạn tạm thời dừng hoạt động. Xung quanh khách sạn cũng tập trung đông dân cư qua lại.
Việc có ca mắc Covid-19 tử vong tại khu vực này sẽ khiến nhiều người hoang mang lo lắng.

Đáng chú ý, trao đổi với PV báo Dân trí, ông Khổng Minh Tuấn  – Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội cho biết, người đàn ông này vừa kết thúc thời gian cách ly y tế phòng Covid-19, tại khách sạn.

Khách sạn nơi bệnh nhân nhiễm Covid-19 tập trung khá nhiều người nước ngoài cư trú.
Cả 3 khu vực cổng qua lại của khách sạn đều được lập hàng rào chắn cùng chốt kiểm soát an ninh nghiêm ngặt
khách sạn Somerset West Point tại phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Cũng theo Phó Giám đốc CDC Hà Nội, toàn bộ khu vực có liên quan đang được cách ly và phun khử khuẩn theo đúng quy trình.

Cụ thể:

– CA BỆNH 2229 (BN2229): nam, 54 tuổi, quốc tịch Nhật Bản, chuyên gia công ty TNHH Mitsui, Việt Nam.

Bệnh nhân nhập cảnh vào làm việc tại Việt Nam ngày 17/1 tại Sân bay Tân Sơn Nhất. Sau khi nhập cảnh, bệnh nhân được cách ly tập trung tại Phường 2, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh từ 17-31/1, có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính với SARS-CoV2 (vào các ngày 17 và 31/1).

Ngày 1/2, bệnh nhân bay ra Hà Nội và trú tại một khách sạn ở quận Tây Hồ. Trong khoảng thời gian từ ngày 1-13/2, bệnh nhân đi lại, làm việc giữa khách sạn và công ty. Khoảng 19h ngày 13/2, bệnh nhân được phát hiện tử vong trong phòng khách sạn.

Kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm ngày 14/2, bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Nguyên nhân tử vong đang được điều tra làm rõ.

Như vậy, tính đến 6h ngày 15/2, Việt Nam có tổng cộng 1330 ca mắc Covid-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay: 637 ca.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 152.690, trong đó:

– Cách ly tập trung tại bệnh viện: 683.

– Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 18.232.

– Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 133.775.

Về tình hình điều trị, theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19:

– Số ca âm tính với SARS-CoV-2:

+ Lần 1: 39

+ Lần 2: 12

+ Lần 3: 9

– Số ca tử vong: 35 ca.

– Số ca điều trị khỏi: 1.534 ca

theo Dân trí,

Facebook Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!