K̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ú̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼s̼a̼u̼ ̼l̼à̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼g̼à̼o̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼

C̼ơ̼n̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼d̼ứ̼t̼,̼ ̼t̼.̼h̼i̼ ̼t̼.̼h̼ể̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼á̼.̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼r̼a̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼u̼.̼y̼ệ̼t̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ấ̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼t̼.̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼x̼ó̼t̼.̼ ̼C̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼.̼g̼ấ̼t̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼


t̼h̼e̼o̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼u̼.̼y̼ệ̼t̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ấ̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼t̼.̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼x̼ó̼t̼
̼Đ̼ế̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼5̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼,̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼(̼T̼P̼.̼ ̼H̼C̼M̼)̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼.̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼ẻ̼m̼ ̼3̼2̼5̼ ̼B̼ạ̼c̼h̼ ̼Đ̼ằ̼n̼g̼ ̼(̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼1̼5̼)̼.̼

̼N̼.̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼.̼U̼ ̼(̼1̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼a̼i̼)̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼s̼.̼á̼t̼ ̼h̼.̼ạ̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼.̼

̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ậ̼t̼ ̼k̼í̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼h̼ẻ̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼á̼n̼h̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼u̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼,̼ ̼c̼ú̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼à̼o̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼a̼n̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼.̼ ̼”̼C̼h̼ư̼a̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼.̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼h̼ẻ̼m̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼”̼,̼ ̼b̼à̼ ̼T̼ư̼ ̼(̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼)̼.̼

̼T̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ộ̼t̼

̼T̼r̼ư̼a̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼S̼a̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼b̼ờ̼ ̼k̼ê̼n̼h̼ ̼N̼h̼i̼ê̼u̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼(̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼q̼u̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼1̼5̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼)̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼.̼h̼i̼ ̼t̼.̼h̼ể̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼v̼.̼o̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼k̼ê̼n̼h̼.̼ ̼


t̼h̼e̼o̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼u̼.̼y̼ệ̼t̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ấ̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼t̼.̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼x̼ó̼t̼
S̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼á̼o̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼.̼ ̼Q̼u̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼t̼h̼i̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼.̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼.̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼T̼i̼ế̼n̼,̼ ̼S̼N̼ ̼2̼0̼0̼0̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼1̼3̼2̼,̼ ̼k̼h̼u̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼a̼i̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼s̼.̼á̼t̼ ̼h̼.̼ạ̼i̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼U̼.̼ ̼1̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼

K̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ú̼c̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼,̼ ̼t̼.̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼s̼ố̼n̼g̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼8̼h̼3̼0̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼V̼ũ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼L̼.̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼ấ̼p̼ ̼1̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼â̼n̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼a̼i̼,̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼4̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼B̼ạ̼c̼h̼ ̼Đ̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ổ̼ ̼7̼2̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼1̼5̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼l̼ê̼n̼.̼ ̼

K̼h̼i̼ ̼m̼ở̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼.̼ ̼h̼o̼.̼ả̼n̼g̼ ̼h̼.̼ồ̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼ở̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼P̼.̼T̼.̼T̼.̼U̼.̼,̼ ̼S̼N̼ ̼2̼0̼0̼0̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼ấ̼p̼ ̼6̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼â̼n̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼a̼i̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼X̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼(̼Đ̼H̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼)̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼v̼.̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼ề̼n̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼L̼.̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼h̼ô̼ ̼h̼o̼á̼n̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼.̼


K̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ú̼c̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼,̼ ̼t̼.̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼s̼ố̼n̼g̼.̼
̼N̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼1̼5̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼K̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼á̼.̼n̼ ̼m̼.̼ạ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼1̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ệ̼t̼,̼ ̼2̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼l̼ầ̼u̼,̼ ̼d̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼V̼.̼,̼ ̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼9̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼N̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼.̼ ̼C̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼1̼5̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼u̼ê̼.̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼x̼.̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼.̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼.̼

̼K̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼U̼.̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼d̼.̼a̼o̼ ̼đ̼.̼â̼m̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼.̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼.̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼.̼h̼í̼ ̼m̼.̼ạ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ự̼c̼ ̼t̼r̼á̼i̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼1̼ ̼c̼á̼n̼ ̼d̼.̼a̼o̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼L̼a̼n̼ ̼m̼à̼u̼ ̼v̼à̼n̼g̼,̼ ̼k̼í̼c̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼1̼c̼m̼ ̼x̼ ̼5̼c̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼ã̼y̼ ̼(̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼l̼ư̼ỡ̼i̼ ̼d̼.̼a̼o̼)̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼.̼a̼o̼ ̼b̼ầ̼u̼,̼ ̼c̼á̼n̼ ̼g̼ỗ̼,̼ ̼k̼í̼c̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼4̼c̼m̼ ̼x̼ ̼2̼5̼c̼m̼,̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼l̼à̼ ̼h̼.̼u̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼ ̼g̼.̼â̼y̼ ̼á̼.̼n̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼,̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼s̼ố̼ ̼4̼ ̼c̼ó̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼ở̼ ̼(̼g̼ồ̼m̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼.̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼.̼,̼ ̼S̼N̼ ̼2̼0̼0̼0̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼ấ̼p̼ ̼1̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼â̼n̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼a̼i̼)̼.̼ ̼ ̼


K̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ú̼c̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼,̼ ̼t̼.̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼s̼ố̼n̼g̼.̼
C̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼:̼ ̼“̼S̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼7̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼U̼.̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ả̼.̼ ̼M̼ấ̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼b̼ọ̼n̼ ̼e̼m̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼ô̼n̼ ̼t̼h̼i̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼.̼ủ̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ê̼m̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼.̼ệ̼t̼.̼ ̼D̼ã̼y̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼T̼i̼ế̼n̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼.̼ ̼L̼à̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ọ̼n̼ ̼e̼m̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼1̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼1̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼.̼ọ̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼đ̼i̼”̼.̼

̼T̼ừ̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼í̼c̼h̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼d̼ữ̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼a̼m̼e̼r̼a̼ ̼a̼n̼ ̼n̼i̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼k̼h̼u̼ ̼p̼h̼ố̼,̼ ̼c̼a̼m̼e̼r̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ọ̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼8̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼8̼h̼1̼0̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼d̼u̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼,̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼m̼ũ̼ ̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼á̼o̼ ̼k̼h̼o̼á̼c̼ ̼x̼á̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼U̼.̼ ̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼.̼g̼h̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼T̼i̼ế̼n̼,̼

̼T̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼.̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼s̼.̼á̼t̼ ̼h̼.̼ạ̼i̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼U̼.̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼r̼í̼c̼h̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼c̼a̼m̼e̼r̼a̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼.̼ấ̼u̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼T̼i̼ế̼n̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ờ̼ ̼k̼è̼ ̼k̼ê̼n̼h̼ ̼N̼h̼i̼ê̼u̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼-̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼g̼h̼è̼ ̼(̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼S̼a̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼1̼7̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼ạ̼n̼h̼)̼.̼ ̼C̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼s̼a̼u̼ ̼,̼t̼,̼h̼i̼ ̼t̼,̼h̼ể̼ ̼n̼,̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼,̼ỏ̼ ̼x̼e̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼


N̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼“̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼t̼,̼i̼ễ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼x̼a̼n̼h̼”
̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼.̼u̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ừ̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼.̼h̼i̼ ̼t̼.̼h̼ể̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼n̼.̼h̼â̼n̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼5̼h̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼đ̼ợ̼i̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼1̼6̼h̼4̼0̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ở̼,̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼U̼.̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ọ̼.̼

̼C̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼r̼a̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ể̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼x̼.̼á̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼d̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼k̼h̼ổ̼,̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ố̼m̼ ̼đ̼ố̼m̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼c̼ố̼ ̼l̼a̼o̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼b̼ă̼n̼g̼ ̼k̼a̼ ̼m̼à̼u̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼t̼.̼h̼i̼ ̼t̼.̼h̼ể̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼g̼.̼à̼o̼ ̼k̼h̼ó̼c̼.̼ ̼L̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼ô̼n̼g̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼g̼ụ̼c̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼n̼g̼.̼ấ̼t̼ ̼x̼ỉ̼u̼.̼ ̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼m̼ẽ̼ ̼c̼ỡ̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ự̼n̼g̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼.̼a̼u̼ ̼m̼.̼ấ̼t̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼N̼h̼ì̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼t̼.̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼r̼ơ̼m̼ ̼r̼ớ̼m̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼T̼.̼U̼ ̼đ̼i̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼v̼ì̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼.̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼x̼.̼ó̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼”̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼t̼.̼i̼ễ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼x̼a̼n̼h̼


T̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼.̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼s̼.̼á̼t̼ ̼h̼.̼ạ̼i̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼U̼.̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼
̼P̼h̼í̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ì̼u̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ọ̼,̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼.̼ư̼ớ̼p̼ ̼đ̼i̼ ̼s̼.̼i̼n̼h̼ ̼m̼.̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼à̼.̼ ̼T̼h̼â̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼g̼ả̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼h̼ẻ̼m̼ ̼n̼h̼ỏ̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼ố̼ ̼v̼ẫ̼y̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼.̼h̼i̼ ̼t̼.̼h̼ể̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼à̼ ̼r̼a̼ ̼x̼e̼.̼

̼P̼h̼í̼a̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼h̼ẻ̼m̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼B̼ạ̼c̼h̼ ̼Đ̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼à̼o̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼8̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼.̼g̼ồ̼i̼ ̼c̼.̼h̼ế̼t̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼ô̼i̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼đ̼ụ̼c̼ ̼n̼g̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ẩ̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ọ̼,̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼g̼á̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼.̼ ̼“̼L̼á̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼ ̼l̼á̼ ̼x̼a̼n̼h̼”̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ụ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼đ̼.̼ớ̼n̼ ̼đ̼.̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼

M̼ộ̼t̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼l̼ệ̼ ̼đ̼ụ̼c̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼h̼ố̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼ă̼n̼ ̼d̼à̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼g̼à̼ ̼m̼á̼ ̼h̼ố̼c̼ ̼h̼á̼c̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼c̼ụ̼ ̼r̼u̼n̼ ̼r̼u̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ầ̼m̼ ̼o̼.̼á̼n̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼.̼ư̼ớ̼p̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼h̼i̼ề̼n̼ ̼n̼g̼o̼a̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ụ̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼n̼g̼à̼o̼:̼ ̼“̼C̼o̼n̼ ̼b̼é̼ ̼x̼i̼n̼h̼ ̼x̼ắ̼n̼ ̼d̼ễ̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼g̼i̼ỏ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼o̼a̼n̼ ̼n̼g̼o̼ã̼n̼ ̼l̼ắ̼m̼.̼ ̼S̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ô̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼3̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼,̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼ó̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ị̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼ế̼n̼”̼.̼ ̼


T̼h̼â̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼g̼ả̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼h̼ẻ̼m̼ ̼n̼h̼ỏ̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼ố̼ ̼v̼ẫ̼y̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼.̼h̼i̼ ̼t̼.̼h̼ể̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼à̼ ̼r̼a̼ ̼x̼e̼.̼
Đ̼ư̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ự̼c̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼b̼ớ̼t̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼u̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ụ̼ ̼n̼g̼ử̼a̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼h̼a̼n̼:̼ ̼“̼T̼r̼ờ̼i̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼c̼a̼o̼ ̼d̼à̼y̼ ̼ơ̼i̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼s̼a̼o̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼.̼a̼u̼ ̼đ̼.̼ớ̼n̼ ̼t̼h̼ế̼…̼”̼

̼B̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼n̼g̼à̼o̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼x̼.̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼.á̼t̼ ̼h̼.ạ̼i̼:̼ ̼“̼T̼r̼ờ̼i̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼c̼a̼o̼ ̼d̼à̼y̼ ̼ơ̼i̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼s̼a̼o̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼.̼a̼u̼ ̼đ̼.̼ớ̼n̼ ̼t̼h̼ế̼…̼”̼

̼N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼t̼i̼n̼t̼u̼c̼o̼n̼l̼i̼n̼e̼.̼c̼o̼m̼.̼v̼n̼/̼x̼a̼-̼h̼o̼i̼/̼c̼h̼a̼-̼m̼e̼-̼n̼u̼-̼s̼i̼n̼h̼-̼1̼9̼-̼t̼u̼o̼i̼-̼k̼h̼o̼c̼-̼c̼a̼n̼-̼n̼u̼o̼c̼-̼m̼a̼t̼-̼n̼g̼a̼-̼q̼u̼y̼-̼k̼h̼i̼-̼q̼u̼a̼y̼-̼l̼a̼i̼-̼h̼i̼e̼n̼-̼t̼r̼u̼o̼n̼g̼-̼n̼h̼a̼n̼-̼t̼h̼i̼-̼t̼h̼e̼-̼c̼o̼n̼-̼g̼a̼i̼

Facebook Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!