Kinh hãi cảnh tài xe nữ lái ô tô ̼’̼n̼u̼ố̼t̼’̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼rồi kéo lê trên phố.

S̼a̼u̼ ̼c̼ú̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼B̼K̼S̼ ̼7̼6̼A̼-̼ ̼0̼2̼0̼.̼9̼1̼ ̼c̼u̼ố̼n̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼g̼ầ̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼k̼é̼o̼ ̼l̼ê̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼5̼0̼0̼m̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼S̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼.̼

Hiện trường vụ tai nạn

S̼á̼n̼g̼ ̼1̼5̼/̼1̼1̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼g̼ã̼i̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼B̼K̼S̼ ̼7̼6̼A̼-̼ ̼0̼2̼0̼.̼9̼1̼ ̼v̼à̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼B̼K̼S̼ ̼7̼6̼E̼1̼ ̼3̼6̼4̼.̼9̼4̼,̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼1̼4̼/̼1̼1̼ ̼ở̼ ̼T̼P̼.̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼g̼ã̼i̼.̼
̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼s̼ơ̼ ̼b̼ộ̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼g̼ã̼i̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼1̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼4̼/̼1̼1̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼V̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼T̼P̼.̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼g̼ã̼i̼,̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼B̼K̼S̼ ̼7̼6̼ ̼A̼ ̼0̼2̼0̼.̼9̼1̼,̼ ̼d̼o̼ ̼N̼.̼T̼.̼T̼.̼T̼r̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼0̼,̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼P̼h̼ú̼,̼ ̼T̼P̼.̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼g̼ã̼i̼)̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼B̼K̼S̼ ̼7̼6̼E̼1̼ ̼3̼6̼4̼.̼9̼4̼,̼ ̼d̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼V̼õ̼ ̼T̼ấ̼n̼ ̼T̼h̼ố̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼4̼)̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼v̼ợ̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼T̼.̼T̼.̼M̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼.̼
̼Đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼t̼ư̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼V̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼–̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼B̼ộ̼i̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼.̼ ̼C̼ú̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼.̼

Đồ sơ sinh văng tung tóe khắp nơi

̼M̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼,̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼ủ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼d̼ù̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼.̼ ̼

̼C̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼l̼a̼o̼,̼ ̼ủ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼k̼é̼o̼ ̼l̼ê̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼ó̼e̼ ̼l̼ử̼a̼,̼ ̼k̼é̼o̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼5̼0̼0̼ ̼m̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼a̼n̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼.̼ ̼

Thai phụ đã sinh con

Theo nguồn tin riêng của PV Tiền Phong, qua kiểm tra ngay sau khi gây ra tai nạn, lực lượng chức năng Quảng Ngãi đã xác định tài xế N.T.T.Tr có uống bia rượu.

Hiện cơ quan công an Quảng Ngãi đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Sau đó, sản phụ được chồng cùng người dân đưa đến BV Sản – Nhi Quảng Ngãi để cấp cứu. Tại hiện trường vụ việc cho thấy chiếc xe máy nằm phía trước đầu xe, vật dụng đựng đồ cho trẻ sơ sinh văng khắp nơi.

Facebook Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!