Ổ̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼5̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼

3 anh em ruột tham gia ổ nhóm lừa đảo trúng thưởng hơn 500 triệu đồng

ảnh minh họa
Ảnh minh họa

B̼à̼ ̼H̼à̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼1̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼b̼a̼o̼ ̼l̼ạ̼ ̼x̼ư̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼V̼i̼e̼t̼t̼e̼l̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼3̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼1̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼n̼h̼ã̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼S̼H̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼g̼i̼á̼ ̼6̼2̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼b̼à̼ ̼H̼.̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼ộ̼p̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼p̼h̼í̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼u̼ế̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼b̼ạ̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼l̼à̼ ̼6̼6̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ở̼n̼g̼.̼.̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼3̼1̼/̼1̼/̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼ ̼H̼à̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼á̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼á̼n̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼ổ̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼5̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼ọ̼a̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼.̼ ̼Đ̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼ổ̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼3̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼.̼

̼T̼ừ̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼0̼/̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ở̼n̼g̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼ ̼H̼à̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼,̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼r̼õ̼ ̼r̼à̼n̼g̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼,̼ ̼t̼ổ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼d̼ạ̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼,̼ ̼s̼ổ̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼k̼i̼ệ̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼l̼ệ̼ ̼p̼h̼í̼,̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼b̼ạ̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼x̼e̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼ ̼H̼à̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼à̼ ̼x̼á̼c̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼,̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼,̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ì̼m̼,̼ ̼B̼a̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼á̼n̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼v̼ụ̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼g̼ồ̼m̼:̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼(̼1̼9̼9̼7̼)̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼T̼ú̼ ̼(̼1̼9̼9̼2̼)̼,̼ ̼L̼ê̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼(̼1̼9̼9̼3̼)̼,̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼(̼1̼9̼9̼3̼)̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼ ̼(̼1̼9̼8̼5̼)̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼L̼â̼m̼ ̼H̼ợ̼p̼ ̼-̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼K̼ỳ̼ ̼A̼n̼h̼ ̼-̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼à̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼l̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼0̼/̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼h̼a̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼l̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼T̼ú̼ ̼d̼o̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼x̼à̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼u̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼s̼i̼m̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼,̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼v̼i̼ễ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼V̼i̼e̼t̼t̼e̼l̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ở̼n̼g̼,̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ổ̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼k̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼v̼à̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼p̼h̼í̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ệ̼ ̼p̼h̼í̼ ̼t̼h̼u̼ế̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼b̼ạ̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ở̼n̼g̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼(̼l̼à̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼g̼a̼m̼e̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼b̼à̼i̼ ̼o̼n̼l̼i̼n̼e̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼)̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼x̼ó̼a̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼.̼

Các đối tượng bị bắt giữ
Các đối tượng bị bắt giữ.

M̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼6̼2̼)̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼h̼ạ̼c̼h̼ ̼H̼ộ̼i̼,̼ ̼T̼h̼ạ̼c̼h̼ ̼H̼à̼,̼ ̼H̼à̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼.̼ ̼V̼à̼o̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼1̼0̼h̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼7̼/̼1̼/̼2̼0̼2̼1̼ ̼b̼à̼ ̼H̼à̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼1̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼b̼a̼o̼ ̼l̼ạ̼ ̼x̼ư̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼V̼i̼e̼t̼t̼e̼l̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼3̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼1̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼n̼h̼ã̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼S̼H̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼g̼i̼á̼ ̼6̼2̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼b̼à̼ ̼H̼.̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼ộ̼p̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼p̼h̼í̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼u̼ế̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼b̼ạ̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼l̼à̼ ̼6̼6̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ở̼n̼g̼.̼

̼T̼i̼n̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼b̼à̼ ̼H̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼ộ̼p̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ừ̼a̼.̼

̼Đ̼á̼n̼g̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼ý̼,̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼c̼â̼u̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼(̼q̼u̼ê̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼K̼ỳ̼ ̼A̼n̼h̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼P̼ ̼B̼i̼ê̼n̼ ̼H̼ò̼a̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼a̼i̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼r̼ử̼a̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼w̼e̼b̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼P̼ ̼B̼i̼ê̼n̼ ̼H̼o̼à̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼a̼i̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ ̼v̼ụ̼,̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼3̼5̼%̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼

̼Q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼(̼q̼u̼ê̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼K̼ỳ̼ ̼A̼n̼h̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼P̼ ̼B̼i̼ê̼n̼ ̼H̼ò̼a̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼a̼i̼)̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼l̼ộ̼ ̼m̼ặ̼t̼.̼ ̼T̼ổ̼ ̼t̼r̼i̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼A̼T̼P̼ ̼H̼à̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼a̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼d̼à̼i̼,̼ ̼t̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼ ̼r̼õ̼ ̼r̼à̼n̼g̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼:̼ ̼V̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼0̼/̼2̼0̼2̼0̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼i̼,̼ ̼H̼o̼à̼n̼,̼ ̼T̼ú̼,̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼â̼u̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ụ̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼5̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼x̼à̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼ ̼H̼à̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼m̼ở̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼,̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼.̼ ̼Q̼u̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼k̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼c̼á̼o̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼c̼a̼o̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ở̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼s̼ơ̼ ̼h̼ở̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ọ̼n̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼.̼

̼C̼á̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼–̼ ̼Đ̼ộ̼i̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼ ̼H̼à̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼ ̼-̼ ̼S̼Đ̼T̼:̼ ̼0̼9̼4̼2̼.̼9̼3̼0̼.̼7̼8̼9̼.̼

 

Thấy cô gái trên Facebook dễ thương nên chỉ sau một thời gian ngắn nói chuyện, anh Khùn đã vướng vào “lưới tình”.

đối tượng Lò Văn Tuấn (SN 2000, ở xã Mường Lạn, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên, hiện trú tại Phú Thọ)
Ảnh minh họa

N̼g̼à̼y̼ ̼3̼/̼2̼,̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼T̼h̼ọ̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼L̼ò̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼0̼0̼,̼ ̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼M̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼L̼ạ̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼M̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Ả̼n̼g̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼i̼ệ̼n̼ ̼B̼i̼ê̼n̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼T̼h̼ọ̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼–̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼T̼h̼ọ̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼ò̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼K̼h̼ù̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼5̼.̼5̼0̼0̼.̼0̼0̼0̼đ̼ ̼v̼à̼ ̼0̼1̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼.̼

̼Q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼T̼h̼ọ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼đ̼ả̼o̼,̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼K̼h̼ù̼n̼ ̼l̼à̼ ̼L̼ò̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼7̼/̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼g̼â̼n̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼a̼m̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼,̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼t̼h̼â̼n̼.̼

Công an lấy lời khai đối tượng Tuấn (ảnh tư liệu)

Đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼1̼2̼/̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼n̼i̼c̼k̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼ò̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼K̼h̼ù̼n̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼1̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼a̼n̼h̼ ̼K̼h̼ù̼n̼.̼

̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼a̼n̼h̼ ̼K̼h̼ù̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼2̼.̼5̼0̼0̼.̼0̼0̼0̼đ̼ ̼m̼u̼a̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼a̼n̼h̼ ̼K̼h̼ù̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼0̼1̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ã̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼S̼a̼m̼s̼u̼n̼g̼ ̼G̼a̼l̼a̼x̼y̼ ̼J̼6̼ ̼c̼h̼o̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ư̼u̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼K̼h̼ù̼n̼,̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼t̼r̼ữ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼K̼h̼ù̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼K̼h̼ù̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼v̼a̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼.̼ ̼Đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼K̼h̼ù̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼l̼à̼ ̼3̼.̼0̼0̼0̼.̼0̼0̼0̼đ̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼T̼.̼S̼ơ̼n̼

 

 

Facebook Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!