N̼a̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼9̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼.̼â̼.̼m̼ ̼c̼.̼h̼.̼ế̼.̼t̼ ̼s̼a̼u̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼s̼â̼n̼ ̼b̼ó̼n̼g̼

T̼T̼O̼ ̼-̼ ̼H̼a̼i̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼9̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼P̼ ̼N̼a̼m̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼N̼a̼m̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼’̼h̼ỗ̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼’̼ ̼v̼ì̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼s̼â̼n̼ ̼b̼ó̼n̼g̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼a̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼


̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼x̼ô̼ ̼x̼á̼t̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼n̼a̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼9̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼
̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼ ̼N̼a̼m̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼a̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼9̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼s̼â̼n̼ ̼b̼ó̼n̼g̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼1̼8̼-̼4̼,̼ ̼n̼a̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Đ̼.̼ ̼(̼1̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼9̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼C̼S̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼ụ̼,̼ ̼T̼P̼ ̼N̼a̼m̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼)̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼á̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼â̼n̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼C̼ô̼ ̼T̼ô̼ ̼C̼a̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼đ̼ô̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼D̼ệ̼t̼ ̼M̼a̼y̼,̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼Đ̼ă̼n̼g̼ ̼N̼i̼n̼h̼,̼ ̼T̼P̼ ̼N̼a̼m̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼.̼
̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼á̼ ̼b̼ó̼n̼g̼,̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼Đ̼.̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼x̼e̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Đ̼.̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼l̼a̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼ẩ̼u̼ ̼đ̼ả̼.̼


T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼h̼ỗ̼n̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼,̼ ̼Đ̼.̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼n̼h̼ọ̼n̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼
̼N̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼ ̼N̼a̼m̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼k̼h̼o̼a̼n̼h̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼ụ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼u̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼a̼o̼ ̼b̼ấ̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ư̼ỡ̼i̼ ̼d̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼5̼c̼m̼,̼ ̼c̼h̼u̼ô̼i̼ ̼d̼a̼o̼ ̼m̼à̼u̼ ̼đ̼e̼n̼.̼


̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼5̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼(̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼C̼S̼ ̼P̼h̼ù̼n̼g̼ ̼C̼h̼í̼ ̼K̼i̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼C̼S̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼B̼í̼c̼h̼ ̼S̼a̼n̼,̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼P̼ ̼N̼a̼m̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼)̼.̼

̼T̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼u̼ổ̼i̼ ̼T̼r̼ẻ̼ ̼O̼n̼l̼i̼n̼e̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼9̼-̼4̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼L̼â̼m̼ ̼-̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼G̼D̼-̼Đ̼T̼ ̼T̼P̼ ̼N̼a̼m̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼ ̼-̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼C̼S̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼ụ̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼Đ̼.̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼h̼ỏ̼i̼,̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼


̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼
̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼l̼a̼ ̼h̼é̼t̼,̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼s̼â̼n̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼á̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼g̼ụ̼c̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼á̼u̼.̼


̼L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼n̼a̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼9̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼s̼â̼n̼ ̼b̼ó̼n̼g̼,̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼G̼D̼&̼Đ̼T̼ ̼T̼P̼ ̼N̼a̼m̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼ ̼(̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼N̼a̼m̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼C̼S̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼ụ̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼h̼ỏ̼i̼,̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼.̼
̼N̼a̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼9̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼

̼“̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼9̼/̼4̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼a̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼N̼h̼à̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼N̼a̼m̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼c̼,̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼n̼a̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼i̼ ̼k̼h̼ả̼o̼ ̼s̼á̼t̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼o̼ ̼k̼ỳ̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼T̼H̼C̼S̼”̼-̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼G̼D̼&̼Đ̼T̼ ̼T̼P̼ ̼N̼a̼m̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼.̼

̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼7̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼8̼/̼4̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼K̼h̼u̼ ̼đ̼ô̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼d̼ệ̼t̼ ̼m̼a̼y̼,̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼Đ̼ă̼n̼g̼ ̼N̼i̼n̼h̼.̼ ̼V̼à̼o̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼l̼a̼ ̼h̼é̼t̼,̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼s̼â̼n̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼á̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼m̼á̼u̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼s̼â̼n̼ ̼r̼a̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼g̼ụ̼c̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼
D̼ù̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼n̼a̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼
̼N̼a̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼e̼m̼ ̼H̼.̼T̼.̼Đ̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼0̼6̼)̼,̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼9̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼C̼S̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼ụ̼,̼ ̼T̼P̼ ̼N̼a̼m̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼h̼u̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼a̼o̼ ̼b̼ấ̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ư̼ỡ̼i̼ ̼d̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼5̼c̼m̼,̼ ̼c̼h̼u̼ô̼i̼ ̼d̼a̼o̼ ̼m̼à̼u̼ ̼đ̼e̼n̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼e̼m̼ ̼Đ̼.̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼á̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼â̼n̼ ̼C̼ô̼ ̼T̼ô̼ ̼C̼a̼n̼h̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼đ̼á̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼á̼n̼,̼ ̼r̼a̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ể̼ ̼v̼ề̼.̼
̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼x̼e̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼s̼i̼n̼h̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼n̼a̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼ ̼N̼a̼m̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼.̼

Facebook Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!