N̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼”̼v̼ì̼ ̼m̼u̼a̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼c̼a̼n̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼g̼ụ̼c̼”̼


C̼a̼n̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼
̼H̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼l̼a̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼a̼n̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼h̼é̼m̼
̼Ô̼n̼g̼ ̼T̼ạ̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼i̼,̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼M̼ê̼ ̼L̼i̼n̼h̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼M̼ê̼ ̼L̼i̼n̼h̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼á̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼1̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼,̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼.̼
̼C̼a̼n̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼


C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼o̼ả̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼
̼T̼h̼e̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼i̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼5̼h̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼6̼5̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼x̼ã̼ ̼M̼ê̼ ̼L̼i̼n̼h̼)̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼ ̼
̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼l̼à̼ ̼b̼à̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼2̼)̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼l̼a̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼a̼n̼ ̼n̼g̼ă̼n̼.̼
̼D̼ù̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼a̼n̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼x̼ô̼ ̼x̼á̼t̼.̼ ̼Q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼c̼a̼n̼ ̼n̼g̼ă̼n̼,̼ ̼b̼à̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼d̼a̼o̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼p̼h̼ả̼i̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼.̼

̼V̼ị̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼M̼ê̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼.̼
̼”̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼ú̼t̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼g̼õ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼s̼â̼u̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼.̼


H̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.̼
̼B̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼n̼g̼h̼ị̼c̼h̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼s̼á̼t̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼,̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼
̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ố̼n̼.̼
̼L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼s̼á̼t̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼,̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼(̼P̼C̼0̼2̼)̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼M̼ê̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼(̼2̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼x̼ã̼ ̼M̼ê̼ ̼L̼i̼n̼h̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼M̼ê̼ ̼L̼i̼n̼h̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼G̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼
̼C̼ả̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼1̼3̼h̼3̼0̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼M̼ê̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼.̼


C̼h̼â̼n̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ả̼n̼h̼
̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼5̼h̼,̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼(̼5̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼x̼ã̼ ̼M̼ê̼ ̼L̼i̼n̼h̼)̼ ̼l̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼S̼i̼n̼h̼ ̼(̼2̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼
̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼l̼à̼ ̼b̼à̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼l̼a̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼a̼n̼ ̼n̼g̼ă̼n̼.̼

̼D̼ù̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼a̼n̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼x̼ô̼ ̼x̼á̼t̼.̼ ̼Q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼c̼a̼n̼ ̼n̼g̼ă̼n̼,̼ ̼b̼à̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼d̼a̼o̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼p̼h̼ả̼i̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼.̼
̼C̼h̼ư̼a̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼g̼ụ̼c̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼,̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼a̼o̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼s̼á̼t̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼S̼i̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼M̼ê̼ ̼L̼i̼n̼h̼.̼


H̼u̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼
B̼ố̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼x̼i̼n̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼á̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼h̼ị̼c̼h̼ ̼t̼ử̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼s̼á̼t̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼
̼Ô̼m̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ú̼t̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ậ̼t̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼t̼h̼a̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼x̼i̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼t̼ộ̼i̼.̼
̼T̼A̼N̼D̼ ̼T̼P̼.̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼3̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼L̼i̼ễ̼u̼ ̼T̼r̼ì̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼M̼ê̼ ̼L̼i̼n̼h̼,̼ ̼(̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼M̼ê̼ ̼L̼i̼n̼h̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼r̼a̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼“̼G̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼”̼.̼

̼T̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼(̼b̼ố̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼o̼ẻ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼x̼e̼m̼ ̼x̼é̼t̼,̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼o̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ơ̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼
̼“̼V̼ợ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ấ̼t̼,̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼t̼h̼ô̼i̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼t̼o̼à̼ ̼x̼e̼m̼ ̼x̼é̼t̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼o̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ơ̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼r̼ò̼n̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼ó̼i̼.


B̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼.̼
̼T̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼.̼ ̼B̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ấ̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼.̼
̼Đ̼ế̼n̼ ̼d̼ự̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼o̼à̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼x̼i̼n̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼.̼
̼T̼h̼e̼o̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼d̼o̼ ̼l̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼m̼,̼ ̼h̼a̼m̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ố̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼l̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼6̼7̼)̼ ̼v̼à̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼0̼)̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ộ̼ ̼t̼h̼ù̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ố̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼t̼h̼ù̼.̼

̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼0̼h̼ ̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼a̼o̼ ̼g̼ấ̼p̼ ̼d̼à̼i̼ ̼2̼3̼,̼5̼c̼m̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼1̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ẹ̼ ̼l̼à̼ ̼b̼à̼ ̼B̼ì̼n̼h̼.̼
̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼à̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼b̼ó̼ ̼h̼o̼a̼ ̼ở̼ ̼s̼â̼n̼,̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼l̼ư̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼a̼o̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼.̼ ̼C̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼S̼i̼n̼h̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼7̼,̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼C̼ả̼n̼h̼)̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼(̼b̼ố̼ ̼C̼ả̼n̼h̼)̼ ̼l̼a̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼a̼n̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼á̼t̼.̼


C̼h̼ư̼a̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼ở̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼đ̼i̼ê̼n̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼,̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ế̼p̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼a̼o̼ ̼p̼h̼a̼y̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼b̼à̼ ̼B̼ì̼n̼h̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼.̼
̼G̼â̼y̼ ̼á̼n̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼T̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼v̼ứ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼a̼o̼ ̼p̼h̼a̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼v̼ỉ̼a̼ ̼h̼è̼ ̼t̼r̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼k̼h̼u̼ ̼đ̼ô̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼M̼ê̼ ̼L̼i̼n̼h̼.̼ ̼T̼ớ̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼.̼
̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼V̼K̼S̼N̼D̼ ̼T̼P̼.̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼”̼G̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼”̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼a̼,̼ ̼đ̼,̼ ̼n̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼1̼,̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼1̼2̼3̼ ̼B̼ộ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼H̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼.̼

Facebook Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!