N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼t̼ử̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼h̼.̼i̼.̼ế̼.̼p̼ ̼d̼.̼â̼.̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼.̼h̼.̼ế̼.̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼


M̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼ ̼s̼a̼y̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼T̼â̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼à̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼.̼
̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼7̼.̼1̼1̼,̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ế̼n̼ ̼T̼r̼e̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼,̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼L̼ê̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼T̼â̼m̼ ̼(̼4̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼B̼a̼ ̼T̼r̼i̼,̼ ̼B̼ế̼n̼ ̼T̼r̼e̼)̼ ̼1̼9̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼H̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼3̼.̼2̼0̼1̼6̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼5̼.̼2̼0̼1̼8̼,̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼ ̼s̼a̼y̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼T̼â̼m̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼,̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼K̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼ ̼(̼1̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼v̼à̼ ̼b̼é̼ ̼H̼ ̼ ̼(̼1̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼.̼


̼S̼a̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼a̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼d̼â̼m̼ ̼ô̼,̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼8̼,̼ ̼T̼ ̼(̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼1̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼h̼a̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼e̼m̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼T̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼x̼a̼,̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼ ̼s̼a̼y̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼T̼â̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼à̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼b̼é̼ ̼H̼.̼

̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ự̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼3̼1̼.̼7̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼K̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼
̼T̼ạ̼i̼ ̼t̼ò̼a̼,̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼x̼é̼t̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼T̼â̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼h̼ộ̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼,̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼ộ̼i̼,̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼â̼m̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼á̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼8̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ũ̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼h̼ầ̼u̼ ̼t̼ò̼a̼

̼S̼a̼u̼ ̼c̼h̼ầ̼u̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼ ̼n̼o̼ ̼s̼a̼y̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼R̼c̼o̼m̼ ̼P̼u̼l̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ũ̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼H̼.̼ ̼T̼i̼ế̼p̼ ̼n̼ố̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼ứ̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼t̼í̼n̼h̼,̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ũ̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼1̼0̼ ̼l̼ầ̼n̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼H̼.̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼a̼i̼.̼


̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼9̼/̼1̼1̼,̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ở̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼(̼x̼ử̼ ̼k̼í̼n̼)̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼R̼c̼o̼m̼ ̼P̼u̼l̼,̼ ̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼9̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼x̼ã̼ ̼C̼h̼ư̼ ̼D̼r̼ă̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼K̼r̼ô̼n̼g̼ ̼P̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼H̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼1̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼ ̼N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼H̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼0̼4̼)̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼.̼
̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼8̼/̼2̼0̼1̼8̼ ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼0̼/̼2̼0̼1̼8̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼P̼u̼l̼ ̼đ̼ã̼ ̼8̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ũ̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼H̼.̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼a̼i̼.̼
̼L̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼1̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼2̼h̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼7̼/̼8̼/̼ ̼2̼0̼1̼8̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ò̼i̼ ̼r̼ẫ̼y̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼P̼u̼l̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼d̼ụ̼ ̼d̼ỗ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼H̼.̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼.̼


̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼H̼.̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼ố̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼t̼á̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼H̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼s̼ợ̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼a̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼H̼.̼ ̼n̼g̼ậ̼m̼ ̼n̼g̼ù̼i̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼.̼
̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ỏ̼a̼ ̼m̼ã̼n̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼t̼í̼n̼h̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼d̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼H̼.̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ộ̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼a̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼ ̼ ̼ ̼
̼L̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼2̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼2̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼9̼/̼8̼/̼2̼0̼1̼8̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼c̼h̼ò̼i̼ ̼r̼ẫ̼y̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼t̼í̼n̼h̼,̼ ̼m̼ò̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼H̼.̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼.̼


̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼H̼.̼ ̼k̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼ừ̼,̼ ̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼P̼u̼l̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ũ̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼.̼ ̼ ̼
̼C̼ứ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼ở̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼c̼h̼ò̼i̼ ̼r̼ẫ̼y̼ ̼v̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ũ̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼H̼.̼
̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼ở̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼c̼h̼ò̼i̼ ̼r̼ẫ̼y̼ ̼v̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼c̼ả̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼n̼g̼,̼ ̼P̼u̼l̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ũ̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼é̼p̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼H̼.̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ỏ̼a̼ ̼m̼ã̼n̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼t̼í̼n̼h̼.̼.̼.̼

̼M̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼s̼ợ̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼a̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼H̼.̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼g̼o̼a̼n̼ ̼n̼g̼o̼ã̼n̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼t̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼i̼.̼
̼Đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼2̼/̼4̼/̼2̼0̼1̼9̼,̼ ̼b̼à̼ ̼K̼s̼o̼r̼ ̼H̼.̼V̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼H̼.̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼g̼ặ̼n̼g̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼b̼à̼ ̼H̼.̼V̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼c̼á̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼b̼ạ̼i̼.̼


̼T̼h̼e̼o̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼P̼u̼l̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼H̼.̼ ̼t̼ừ̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼1̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼1̼0̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼1̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼4̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼8̼ ̼l̼ầ̼n̼.̼
̼K̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼,̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼A̼D̼N̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼m̼à̼ ̼H̼.̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼7̼/̼6̼/̼2̼0̼1̼9̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼u̼l̼.̼

̼K̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ú̼c̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼P̼u̼l̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼x̼â̼m̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼x̼â̼m̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼,̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼d̼ự̼,̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼,̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼.̼

̼D̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼á̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼P̼u̼l̼ ̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼1̼9̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼.̼

Facebook Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!