N̼ó̼n̼g̼:̼ ̼H̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼v̼â̼y̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼n̼ổ̼ ̼s̼ú̼n̼g̼ ̼c̼ố̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼


H̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼b̼a̼o̼ ̼v̼â̼y̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ố̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼s̼ú̼n̼g̼ ̼n̼ổ̼.̼

̼N̼g̼a̼y̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼v̼â̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼-̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼1̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼x̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ố̼ ̼t̼h̼ủ̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼s̼ú̼n̼g̼ ̼n̼ổ̼,̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼k̼í̼n̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼d̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼n̼ ̼v̼ỡ̼.̼

̼L̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼b̼a̼o̼ ̼v̼â̼y̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼V̼Ũ̼ ̼H̼Ộ̼I̼
̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼2̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼7̼-̼1̼1̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼c̼ơ̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼x̼e̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼P̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼(̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼a̼i̼)̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼a̼ ̼b̼a̼o̼ ̼v̼â̼y̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼S̼u̼ố̼i̼ ̼C̼h̼ồ̼n̼ ̼ ̼(̼ấ̼p̼ ̼B̼à̼u̼ ̼C̼ố̼i̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼,̼ ̼T̼P̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼c̼a̼n̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼0̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼4̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ú̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼à̼ ̼d̼â̼n̼.̼ ̼H̼o̼ả̼n̼g̼ ̼s̼ợ̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼h̼ô̼ ̼h̼o̼á̼n̼.̼


̼Đ̼o̼ạ̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼a̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼V̼Ũ̼ ̼H̼Ộ̼I̼
̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ú̼n̼g̼ ̼b̼ắ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼á̼t̼ ̼v̼à̼ ̼d̼o̼ạ̼ ̼đ̼ố̼t̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼N̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼ậ̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ố̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼
̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼ụ̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼(̼T̼P̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼)̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼d̼o̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼.̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼b̼u̼n̼g̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼d̼â̼n̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼ố̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼.̼
̼M̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ố̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ú̼n̼g̼,̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼a̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼n̼ổ̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼.̼
̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼u̼y̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼a̼o̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼


̼S̼á̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼ố̼n̼g̼ ̼N̼h̼ấ̼t̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼A̼n̼h̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼s̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ở̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼L̼ộ̼c̼.̼Đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼S̼C̼Đ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ũ̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼,̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼ậ̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼T̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼n̼g̼a̼n̼g̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼.̼
̼V̼ề̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼A̼n̼h̼ ̼é̼p̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼T̼P̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼ấ̼p̼ ̼B̼à̼u̼ ̼C̼ố̼i̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼(̼T̼P̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼)̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼d̼â̼n̼ ̼v̼e̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ố̼ ̼t̼h̼ủ̼.̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼h̼ế̼t̼.̼


̼H̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼-̼ ̼V̼i̼d̼e̼o̼:̼ ̼C̼T̼V̼

̼B̼ị̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼v̼â̼y̼ ̼r̼á̼p̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼A̼n̼h̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼ổ̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼g̼a̼s̼,̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼x̼ă̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ổ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼ủ̼y̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼b̼o̼m̼ ̼x̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼.̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼q̼u̼â̼n̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼r̼í̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ú̼.̼
̼L̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼á̼p̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼A̼n̼h̼ ̼s̼ơ̼ ̼h̼ở̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼x̼e̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼a̼o̼ ̼v̼â̼y̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼,̼ ̼t̼h̼u̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼s̼ú̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼.̼
̼V̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼,̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼.̼

Facebook Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!