Ông nội 67 tuổi vượt gần 40km gửi đồ cho cháu lớp 3 trong khu cách ly

C̼h̼á̼u̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼(̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼à̼ ̼K̼i̼m̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼(̼6̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼4̼0̼k̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼T̼â̼y̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ế̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼,̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼.̼

̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼H̼à̼ ̼K̼i̼m̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼(̼6̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼T̼â̼y̼)̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼4̼0̼k̼m̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ế̼ ̼đ̼ồ̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼1̼-̼2̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼P̼H̼Ạ̼M̼ ̼T̼U̼Ấ̼N̼̼1̼3̼h̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼1̼-̼2̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ổ̼n̼g̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼(̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼N̼a̼m̼ ̼T̼ừ̼ ̼L̼i̼ê̼m̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼à̼ ̼K̼i̼m̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼(̼6̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼T̼â̼y̼)̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼ắ̼n̼ ̼n̼ó̼t̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼b̼ì̼a̼ ̼c̼a̼c̼t̼ô̼n̼g̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼ỉ̼ ̼m̼ẩ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼.̼
̼C̼h̼á̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼3̼E̼,̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼3̼0̼-̼1̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼.̼

̼”̼T̼ô̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼í̼t̼ ̼s̼ữ̼a̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ồ̼ ̼ă̼n̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼n̼h̼u̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼ă̼n̼ ̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼u̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ổ̼ ̼s̼u̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼ỉ̼ ̼m̼ẩ̼n̼ ̼g̼ó̼i̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼q̼u̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼P̼H̼Ạ̼M̼ ̼T̼U̼Ấ̼N̼

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼(̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼N̼a̼m̼ ̼T̼ừ̼ ̼L̼i̼ê̼m̼)̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼T̼â̼y̼ ̼(̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼ ̼r̼é̼t̼.̼

“̼Đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼á̼ ̼k̼h̼á̼ ̼x̼a̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼.̼ ̼C̼h̼á̼u̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼ỏ̼.̼ ̼D̼ù̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ặ̼p̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼C̼h̼ứ̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼u̼.̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ả̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼t̼ụ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼r̼ư̼n̼g̼ ̼r̼ư̼n̼g̼.̼
̼Ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼n̼i̼ề̼m̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼ỏ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ạ̼n̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼,̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼.̼̼”̼H̼i̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼a̼i̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼.̼ ̼N̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼v̼u̼i̼ ̼v̼ẻ̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼t̼â̼m̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼Đ̼ồ̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ế̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼r̼à̼o̼ ̼k̼h̼u̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼,̼ ̼g̼h̼i̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼đ̼ủ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼P̼H̼Ạ̼M̼ ̼T̼U̼Ấ̼N̼
S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ế̼ ̼đ̼ồ̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼4̼0̼k̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼T̼â̼y̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼P̼H̼Ạ̼M̼ ̼T̼U̼Ấ̼N̼
̼T̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼B̼á̼o̼ ̼O̼n̼l̼i̼n̼e̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼.̼K̼.̼T̼.̼ ̼(̼P̼h̼ú̼c̼ ̼D̼i̼ễ̼n̼,̼ ̼N̼a̼m̼ ̼T̼ừ̼ ̼L̼i̼ê̼m̼)̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼(̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼3̼E̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼t̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼ớ̼t̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼n̼ề̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼̼”̼L̼ú̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼â̼m̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼1̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼o̼”̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼.̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼
̼

T̼ú̼i̼ ̼q̼u̼à̼ ̼g̼ó̼i̼ ̼g̼h̼é̼m̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼P̼H̼Ạ̼M̼ ̼T̼U̼Ấ̼N̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼3̼0̼-̼1̼,̼ ̼7̼9̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼F̼1̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼L̼.̼Đ̼.̼N̼.̼K̼.̼ ̼(̼b̼a̼o̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼4̼5̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼3̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼1̼2̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼b̼á̼n̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼k̼h̼ố̼i̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼,̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼1̼4̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼


Khu cách ly
̼”̼Đ̼ọ̼c̼ ̼b̼à̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼T̼u̼ổ̼i̼ ̼T̼r̼ẻ̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼l̼ò̼n̼g̼,̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼”̼̼S̼á̼n̼g̼ ̼1̼-̼2̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼K̼í̼n̼h̼ ̼-̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼t̼r̼ị̼,̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼c̼ổ̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼V̼â̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼(̼C̼ẩ̼m̼ ̼P̼h̼ả̼,̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼i̼n̼h̼)̼ ̼-̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼B̼á̼o̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼5̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼(̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼N̼a̼m̼ ̼T̼ừ̼ ̼L̼i̼ê̼m̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼v̼ì̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼.̼

̼”̼4̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼s̼ớ̼m̼,̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼b̼à̼i̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼B̼á̼o̼ ̼m̼à̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼l̼ò̼n̼g̼,̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼s̼ố̼t̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼,̼ ̼h̼u̼ố̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼é̼.̼
̼

N̼h̼u̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ế̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼g̼h̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼ó̼i̼ ̼đ̼ồ̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼P̼H̼Ạ̼M̼ ̼T̼U̼Ấ̼N̼
̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼m̼à̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼x̼a̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼x̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼q̼u̼à̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼.̼ ̼Q̼u̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼h̼i̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼l̼a̼n̼ ̼t̼ỏ̼a̼ ̼ở̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼á̼i̼,̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼K̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼H̼u̼ế̼ ̼(̼t̼ổ̼ ̼5̼,̼ ̼k̼h̼u̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼3̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼C̼ẩ̼m̼ ̼T̼h̼ị̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼C̼ẩ̼m̼ ̼P̼h̼ả̼,̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼i̼n̼h̼)̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼.̼̼D̼ù̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼K̼í̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ơ̼i̼,̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼s̼â̼u̼,̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼x̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼.̼

̼”̼T̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼g̼ì̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼a̼n̼ ̼t̼ỏ̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼đ̼ẹ̼p̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼í̼c̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼”̼ ̼-̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼K̼í̼n̼h̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ự̼u̼ ̼b̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼B̼ắ̼c̼,̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼

̼N̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼B̼á̼o̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼,̼ ̼

Facebook Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!