Ô̼n̼g̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼9̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼g̼á̼i̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼1̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼

C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼u̼y̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼(̼Đ̼ắ̼k̼ ̼N̼ô̼n̼g̼)̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼K̼ế̼t̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼N̼g̼o̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼u̼y̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼g̼i̼ở̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼g̼á̼i̼.̼

̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼S̼ù̼n̼g̼ ̼Đ̼.̼ ̼(̼8̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼ú̼t̼ ̼l̼à̼ ̼S̼ù̼n̼g̼ ̼A̼.̼M̼.̼ ̼(̼n̼g̼ụ̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼K̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼)̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼M̼.̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼V̼.̼ ̼(̼1̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼a̼n̼h̼ ̼V̼.̼)̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼.̼

̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼V̼.̼ ̼m̼ừ̼n̼g̼ ̼r̼ỡ̼,̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼q̼u̼ấ̼n̼ ̼q̼u̼ý̼t̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼.̼ ̼Ô̼m̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ò̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼t̼r̼ỗ̼i̼ ̼d̼ậ̼y̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼.̼ ̼k̼é̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼g̼á̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ệ̼m̼ ̼g̼i̼ở̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼b̼ạ̼i̼,̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼V̼.̼ ̼s̼ợ̼ ̼h̼ã̼i̼,̼ ̼l̼a̼ ̼h̼é̼t̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼.̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼d̼o̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼a̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼đ̼í̼c̼h̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼.̼ ̼đ̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼b̼ỏ̼ ̼v̼ề̼.̼

Ảnh minh họa

M̼ọ̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼.̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼S̼ù̼n̼g̼ ̼A̼.̼ ̼Q̼.̼ ̼(̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼V̼.̼)̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼ề̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼g̼á̼i̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼Q̼.̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼ú̼p̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼ớ̼i̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼c̼o̼ ̼q̼u̼ắ̼p̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼ệ̼m̼.̼

̼C̼h̼á̼u̼ ̼V̼.̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼V̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼S̼ù̼n̼g̼ ̼A̼.̼M̼.̼ ̼d̼ù̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ố̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼S̼ù̼n̼g̼ ̼Đ̼.̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼.̼

N̼g̼h̼i̼ ̼c̼a̼n̼ ̼S̼ù̼n̼g̼ ̼Đ̼.̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼g̼ố̼c̼ ̼ở̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼u̼ầ̼n̼ ̼G̼i̼á̼o̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼i̼ệ̼n̼ ̼B̼i̼ê̼n̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼.̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼1̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼ắ̼t̼ ̼d̼í̼u̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼N̼ô̼n̼g̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼m̼ớ̼i̼.̼ ̼5̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼ậ̼t̼,̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼ố̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼,̼ ̼5̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼N̼g̼o̼.̼

P̼h̼a̼n̼-̼n̼o̼-̼o̼n̼g̼-̼n̼o̼i̼-̼g̼a̼n̼-̼9̼0̼-̼t̼u̼o̼i̼-̼x̼a̼m̼-̼h̼a̼i̼-̼c̼h̼a̼u̼-̼g̼a̼i̼-̼2̼

T̼ộ̼i̼ ̼á̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼S̼ù̼n̼g̼ ̼Đ̼.̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼á̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼5̼5̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼ấ̼p̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼ ̼T̼h̼ớ̼i̼ ̼A̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼A̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼M̼a̼n̼g̼ ̼T̼h̼í̼t̼,̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼)̼.̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼4̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼)̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼g̼i̼ở̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼b̼ạ̼i̼,̼ ̼x̼â̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼g̼á̼i̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼é̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼1̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼

Phẫn nộ ông nội gần 90 tuổi xâm hại cháu gái

V̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼c̼h̼a̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼x̼â̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼g̼á̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼ ̼t̼ộ̼t̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼.̼ ̼V̼ớ̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ê̼ ̼h̼è̼n̼,̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼2̼ ̼k̼ẻ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼á̼n̼ ̼t̼ù̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼â̼n̼.̼

M̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ố̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼.̼
̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼S̼ù̼n̼g̼ ̼Đ̼.̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼g̼ố̼c̼ ̼ở̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼u̼ầ̼n̼ ̼G̼i̼á̼o̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼i̼ệ̼n̼ ̼B̼i̼ê̼n̼.̼ ̼H̼ơ̼n̼ ̼1̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼,̼ ̼Đ̼.̼c̼ù̼n̼g̼ ̼1̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼ắ̼t̼ ̼d̼í̼u̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼N̼ô̼n̼g̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼m̼ớ̼i̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼5̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼.̼ ̼5̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼.̼

̼H̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Đ̼.̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼,̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼b̼ì̼n̼h̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼9̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼ở̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼x̼a̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼.̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼h̼è̼n̼ ̼h̼ạ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼.̼

̼N̼h̼à̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼ủ̼n̼g̼ ̼c̼ố̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼,̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼S̼ù̼n̼g̼ ̼Đ̼.̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼.̼

Facebook Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!