P̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼:̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼m̼ộ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼ợ̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼h̼à̼i̼ ̼c̼ố̼t̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ố̼t̼ ̼é̼p̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼ợ̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼

Đ̼ò̼.̼I̼ ̼N̼.̼Ợ̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼C̼h̼ị̼u̼ ̼T̼r̼ả̼,̼C̼h̼ủ̼ ̼N̼ợ̼ ̼M̼ấ̼.̼T̼ ̼N̼h̼â̼.̼N̼ ̼T̼í̼.̼N̼h̼ ̼Đ̼à̼.̼O̼ ̼M̼.̼Ộ̼ ̼M̼ẹ̼ ̼C̼o̼n̼ ̼N̼ợ̼ ̼L̼ê̼n̼ ̼Đ̼ố̼t̼ ̼H̼à̼.̼I̼ ̼C̼ố̼.̼T̼ ̼Đ̼ể̼ ̼D̼ằ̼.̼N̼ ̼M̼ặ̼.̼T̼


̼ ̼D̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼ơ̼̣̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼t̼i̼ề̼̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ý̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼̼i̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼m̼ộ̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ơ̼̣̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼ơ̼̣̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ấ̼̼t̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼c̼h̼ấ̼̼p̼.̼
̼N̼g̼à̼y̼ ̼9̼/̼8̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼á̼i̼ ̼B̼è̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼V̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ê̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼L̼â̼m̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Q̼u̼ý̼n̼h̼ ̼(̼5̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼â̼n̼ ̼T̼h̼ớ̼i̼ ̼H̼ò̼a̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼T̼â̼n̼ ̼P̼h̼ú̼,̼ ̼T̼P̼H̼C̼M̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼”̼x̼â̼m̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼m̼ồ̼ ̼m̼ả̼,̼ ̼h̼à̼i̼ ̼c̼ố̼t̼”̼.̼


̼H̼i̼ê̼̣̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼x̼â̼m̼ ̼h̼a̼̣̼i̼ ̼m̼ồ̼ ̼m̼ả̼̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ơ̼̣̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼ợ̼.̼
̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼9̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼K̼i̼ệ̼m̼ ̼(̼6̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ậ̼u̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼á̼i̼ ̼B̼è̼)̼ ̼v̼a̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼â̼m̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Q̼u̼ý̼n̼h̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼3̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼ã̼i̼ ̼s̼u̼ấ̼t̼ ̼1̼8̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼/̼t̼h̼á̼n̼g̼.̼

̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼K̼i̼ệ̼m̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ử̼a̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼8̼1̼3̼,̼ ̼t̼ờ̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼đ̼ồ̼ ̼s̼ố̼ ̼2̼4̼ ̼t̼ọ̼a̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ậ̼u̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ý̼n̼h̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼a̼y̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼K̼i̼ệ̼m̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼l̼ã̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ý̼n̼h̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼2̼-̼2̼0̼2̼0̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼


̼N̼g̼à̼y̼ ̼6̼/̼5̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ý̼n̼h̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼(̼4̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ậ̼u̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼á̼i̼ ̼B̼è̼)̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼h̼à̼i̼ ̼c̼ố̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼o̼ằ̼n̼g̼ ̼(̼m̼ẹ̼ ̼v̼ợ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼K̼i̼ệ̼m̼)̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼á̼ ̼7̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼1̼-̼5̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ý̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ử̼a̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼8̼1̼3̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼m̼ộ̼ ̼b̼à̼ ̼H̼o̼ằ̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼t̼ẩ̼m̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼đ̼ố̼t̼ ̼h̼à̼i̼ ̼c̼ố̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼r̼o̼ ̼c̼ố̼t̼ ̼b̼ỏ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼h̼ố̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼L̼o̼n̼g̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼4̼/̼5̼,̼ ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼á̼i̼ ̼B̼è̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼V̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼á̼i̼ ̼B̼è̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼x̼â̼m̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼m̼ồ̼ ̼m̼ả̼,̼ ̼h̼à̼i̼ ̼c̼ố̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼


̼L̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ý̼n̼h̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼K̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼a̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼3̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼ã̼i̼ ̼s̼u̼ấ̼t̼ ̼1̼8̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼/̼t̼h̼á̼n̼g̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼K̼i̼ệ̼m̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼l̼ã̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼2̼/̼2̼0̼2̼0̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼

̼D̼o̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ử̼a̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ý̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼d̼i̼ ̼d̼ờ̼i̼ ̼h̼à̼i̼ ̼c̼ố̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼K̼i̼ệ̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼m̼u̼a̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼K̼i̼ệ̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ý̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼h̼à̼i̼ ̼c̼ố̼t̼.̼

̼N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼h̼t̼t̼p̼:̼/̼/̼d̼a̼n̼v̼i̼e̼t̼.̼v̼n̼/̼k̼h̼o̼i̼-̼t̼o̼-̼b̼i̼-̼c̼a̼n̼-̼d̼a̼o̼-̼m̼o̼-̼m̼e̼-̼v̼o̼-̼c̼o̼n̼-̼n̼o̼-̼5̼0̼2̼0̼2̼0̼9̼8̼1̼1̼5̼9̼2̼6̼3̼4̼.̼h̼t̼m̼

Facebook Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!