P̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼5̼0̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼à̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼v̼è̼ ̼b̼ế̼n̼ ̼t̼r̼e̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼t̼á̼n̼g̼


M̼ộ̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼4̼6̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼à̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼v̼ề̼ ̼B̼ế̼n̼ ̼T̼r̼e̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼t̼á̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼4̼1̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼à̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼.̼

T̼ố̼i̼ ̼1̼6̼/̼8̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ế̼n̼ ̼T̼r̼e̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼ ̼B̼ế̼n̼ ̼T̼r̼e̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼l̼â̼y̼ ̼l̼a̼n̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼L̼ê̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼H̼ậ̼u̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼2̼;̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼H̼ồ̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼)̼.̼

T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼6̼/̼8̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼t̼á̼n̼g̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼L̼ạ̼c̼ ̼V̼i̼ê̼n̼ ̼(̼x̼ã̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼H̼ư̼n̼g̼,̼ ̼T̼P̼.̼ ̼ ̼B̼ế̼n̼ ̼T̼r̼e̼)̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼4̼6̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼à̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼t̼h̼i̼ê̼u̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼à̼i̼ ̼l̼à̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼L̼ê̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼H̼ậ̼u̼,̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼6̼4̼C̼ ̼–̼ ̼0̼7̼7̼.̼8̼4̼.̼


T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼1̼5̼/̼8̼,̼ ̼H̼ậ̼u̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼1̼8̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼à̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼t̼á̼n̼g̼ ̼(̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼)̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼à̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼3̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼.̼ ̼H̼ậ̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼2̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼t̼á̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼A̼n̼ ̼v̼à̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼ả̼i̼.̼

C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼1̼5̼/̼8̼,̼ ̼H̼ậ̼u̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼1̼0̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼à̼i̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼â̼y̼.̼ ̼S̼á̼n̼g̼ ̼1̼6̼/̼8̼,̼ ̼H̼ậ̼u̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼1̼8̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼à̼i̼.̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼4̼6̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼à̼i̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼4̼1̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼d̼o̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼.̼ ̼C̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼t̼á̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼1̼8̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼à̼i̼.̼

nguồn: https://kenh14.vn/phat-hien-xe-tai-van-chuyen-46-thi-hai-tu-tphcm-ve-ben-tre-hoa-tang-20210816224252593.chn

B̼ộ̼ ̼T̼ư̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼4̼6̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼v̼ề̼ ̼B̼ế̼n̼ ̼T̼r̼e̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼t̼á̼n̼g̼

T̼T̼O̼ ̼-̼ ̼S̼á̼n̼g̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼1̼7̼-̼8̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼T̼ư̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼‘̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼4̼6̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼à̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼v̼ề̼ ̼B̼ế̼n̼ ̼T̼r̼e̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼t̼á̼n̼g̼’̼ ̼v̼à̼ ̼x̼ử̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼.̼

Đ̼ư̼a̼ ̼t̼r̼o̼ ̼c̼ố̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼a̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼h̼u̼y̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼1̼0̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼L̼Ê̼ ̼P̼H̼A̼N̼

H̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼T̼ư̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼T̼P̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼T̼P̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼à̼i̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼o̼ ̼c̼ố̼t̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼.̼

̼Đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼7̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼B̼a̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼h̼u̼y̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼T̼P̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼1̼4̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼à̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼.̼

̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼,̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼a̼n̼ ̼n̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼ậ̼t̼ ̼t̼ự̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼t̼á̼n̼g̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼ậ̼t̼ ̼t̼ự̼,̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼.̼ ̼T̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼v̼à̼ ̼b̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼r̼o̼ ̼c̼ố̼t̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼T̼ư̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼T̼P̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼ạ̼c̼,̼ ̼s̼a̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼à̼i̼ ̼v̼i̼ế̼t̼,̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼,̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼n̼g̼ô̼n̼,̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼I̼n̼t̼e̼r̼n̼e̼t̼,̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼h̼ạ̼ ̼u̼y̼ ̼t̼í̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼,̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼v̼ũ̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼.̼

̼L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼‘̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼4̼6̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼à̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼v̼ề̼ ̼B̼ế̼n̼ ̼T̼r̼e̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼t̼á̼n̼g̼’̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼T̼ư̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼x̼ử̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼6̼-̼8̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼á̼n̼,̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼S̼ở̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ế̼n̼ ̼T̼r̼e̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼4̼6̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼t̼á̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼4̼1̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼5̼-̼8̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼6̼-̼8̼,̼ ̼L̼ê̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼H̼ậ̼u̼ ̼(̼2̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼H̼ồ̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼6̼4̼C̼-̼0̼7̼7̼x̼x̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼4̼6̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼4̼1̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼d̼o̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼v̼ề̼ ̼B̼ế̼n̼ ̼T̼r̼e̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼t̼á̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼t̼á̼n̼g̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼L̼ạ̼c̼ ̼V̼i̼ê̼n̼,̼ ̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼H̼ư̼n̼g̼,̼ ̼T̼P̼ ̼B̼ế̼n̼ ̼T̼r̼e̼.̼

̼*̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼ố̼̼̼i̼ ̼1̼6̼-̼8̼,̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼̼̼i̼ ̼v̼ớ̼̼̼i̼ ̼T̼u̼ổ̼̼̼i̼ ̼T̼r̼ẻ̼̼ ̼O̼n̼l̼i̼n̼e̼ ̼-̼ ̼t̼h̼ư̼̼ơ̼̼̣̼n̼g̼ ̼t̼á̼̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼̼̼n̼ ̼V̼ă̼̼n̼ ̼B̼ì̼̼n̼h̼,̼ ̼P̼h̼ó̼̼ ̼t̼r̼ư̼̼ở̼̼̼n̼g̼ ̼P̼h̼ò̼̼n̼g̼ ̼C̼ả̼̼n̼h̼ ̼s̼á̼̼t̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼̼ờ̼̼̼n̼g̼ ̼b̼ô̼̣̼̼ ̼-̼ ̼đ̼ư̼̼ờ̼̼̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼̼̼t̼ ̼(̼P̼C̼0̼8̼)̼ ̼C̼ô̼̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼-̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼̼̼t̼ ̼h̼i̼ê̼̣̼̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼t̼a̼̣̼i̼ ̼1̼2̼ ̼c̼h̼ố̼̼̼t̼ ̼c̼ử̼̼̼a̼ ̼n̼g̼õ̼̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼v̼ẫ̼̼̼n̼ ̼t̼h̼ư̼̼̣̼c̼ ̼h̼i̼ê̼̣̼̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼C̼ô̼̼n̼g̼ ̼v̼ă̼̼n̼ ̼1̼0̼1̼5̼/̼T̼T̼g̼-̼C̼N̼ ̼n̼g̼à̼̼y̼ ̼2̼5̼-̼7̼-̼2̼0̼2̼1̼ ̼c̼ủ̼̼a̼ ̼T̼h̼ủ̼̼ ̼t̼ư̼̼ớ̼̼̼n̼g̼ ̼C̼h̼í̼̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼̼ ̼c̼h̼ỉ̼̼ ̼đ̼a̼̣̼o̼:̼ ̼“̼K̼h̼ô̼̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼̼̣̼c̼ ̼h̼i̼ê̼̣̼̼n̼ ̼k̼i̼ể̼̼̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼đ̼ố̼̼̼i̼ ̼v̼ớ̼̼̼i̼ ̼c̼á̼̼c̼ ̼p̼h̼ư̼̼ơ̼̼n̼g̼ ̼t̼i̼ê̼̣̼̼n̼ ̼v̼â̼̣̼̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼̼̼n̼ ̼h̼à̼̼n̼g̼ ̼h̼ó̼̼a̼ ̼t̼h̼i̼ế̼̼̼t̼ ̼y̼ế̼̼̼u̼,̼ ̼l̼ư̼̼ơ̼̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼̼̣̼c̼,̼ ̼t̼h̼ư̼̼̣̼c̼ ̼p̼h̼ẩ̼̼̼m̼ ̼p̼h̼u̼̣̼c̼ ̼v̼u̼̣̼ ̼đ̼ờ̼̼̼i̼ ̼s̼ố̼̼̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼̼ờ̼̼̼i̼ ̼d̼â̼̼n̼ ̼(̼đ̼ã̼̼ ̼đ̼ư̼̼ơ̼̼̣̼c̼ ̼d̼á̼̼n̼ ̼g̼i̼ấ̼̼̼y̼ ̼n̼h̼â̼̣̼̼n̼ ̼d̼i̼ê̼̣̼̼n̼ ̼c̼ó̼̼ ̼m̼ã̼̼ ̼Q̼R̼ ̼C̼o̼d̼e̼ ̼c̼ủ̼̼a̼ ̼n̼g̼à̼̼n̼h̼ ̼G̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼̼n̼g̼ ̼v̼â̼̣̼̼n̼ ̼t̼ả̼̼i̼)̼ ̼t̼r̼ê̼̼n̼ ̼c̼á̼̼c̼ ̼t̼u̼y̼ế̼̼̼n̼ ̼đ̼ư̼̼ờ̼̼̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼ố̼̼̼c̼,̼ ̼q̼u̼ố̼̼̼c̼ ̼l̼ô̼̣̼̼,̼ ̼t̼ỉ̼̼n̼h̼ ̼l̼ô̼̣̼̼,̼ ̼đ̼ư̼̼ờ̼̼̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼̼n̼ ̼h̼u̼y̼ê̼̣̼̼n̼,̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼̼n̼g̼ ̼đ̼ô̼̼ ̼t̼h̼i̼̣̼ ̼t̼r̼ê̼̼n̼ ̼p̼h̼a̼̣̼m̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ả̼̼ ̼n̼ư̼̼ớ̼̼̼c̼.̼ ̼V̼i̼ê̼̣̼̼c̼ ̼k̼i̼ể̼̼̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼đ̼ố̼̼̼i̼ ̼v̼ớ̼̼̼i̼ ̼c̼á̼̼c̼ ̼p̼h̼ư̼̼ơ̼̼n̼g̼ ̼t̼i̼ê̼̣̼̼n̼ ̼v̼â̼̣̼̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼̼̼n̼ ̼h̼à̼̼n̼g̼ ̼h̼ó̼̼a̼ ̼t̼h̼i̼ế̼̼̼t̼ ̼y̼ế̼̼̼u̼ ̼p̼h̼u̼̣̼c̼ ̼v̼u̼̣̼ ̼đ̼ờ̼̼̼i̼ ̼s̼ố̼̼̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼̼ờ̼̼̼i̼ ̼d̼â̼̼n̼ ̼n̼ê̼̼u̼ ̼t̼r̼ê̼̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼̼ ̼đ̼ư̼̼ơ̼̼̣̼c̼ ̼t̼h̼ư̼̼̣̼c̼ ̼h̼i̼ê̼̣̼̼n̼ ̼t̼a̼̣̼i̼ ̼c̼á̼̼c̼ ̼đ̼i̼ể̼̼̼m̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼n̼h̼â̼̣̼̼n̼ ̼h̼à̼̼n̼g̼ ̼h̼ó̼̼a̼,̼ ̼b̼ả̼̼o̼ ̼đ̼ả̼̼m̼ ̼t̼u̼â̼̼n̼ ̼t̼h̼ủ̼̼ ̼đ̼ầ̼̼̼y̼ ̼đ̼ủ̼̼ ̼y̼ê̼̼u̼ ̼c̼ầ̼̼̼u̼ ̼p̼h̼ò̼̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼̼̼n̼g̼ ̼d̼i̼̣̼c̼h̼…̼”̼.̼ ̼

V̼ì̼̼ ̼v̼â̼̣̼̼y̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ư̼̼ơ̼̼̣̼n̼g̼ ̼t̼á̼̼ ̼B̼ì̼̼n̼h̼,̼ ̼v̼i̼ê̼̣̼̼c̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼̼i̼ ̼c̼ó̼̼ ̼g̼i̼ấ̼̼̼y̼ ̼“̼l̼u̼ồ̼̼̼n̼g̼ ̼x̼a̼n̼h̼”̼ ̼c̼h̼ở̼̼̼ ̼n̼h̼i̼ề̼̼̼u̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼à̼̼i̼ ̼t̼ừ̼̼̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼h̼ố̼̼̼t̼ ̼đ̼ể̼̼̼ ̼đ̼ế̼̼̼n̼ ̼đ̼ư̼̼ơ̼̼̣̼c̼ ̼B̼ế̼̼̼n̼ ̼T̼r̼e̼ ̼t̼h̼ì̼̼ ̼c̼ó̼̼ ̼t̼h̼ể̼̼̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼e̼ ̼n̼à̼̼y̼ ̼đ̼ế̼̼̼n̼ ̼c̼h̼ố̼̼̼t̼,̼ ̼l̼ư̼̼̣̼c̼ ̼l̼ư̼̼ơ̼̼̣̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼̼̼c̼ ̼n̼ă̼̼n̼g̼ ̼t̼a̼̣̼i̼ ̼c̼h̼ố̼̼̼t̼ ̼“̼k̼h̼ô̼̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼̼ơ̼̼̣̼c̼ ̼k̼i̼ể̼̼̼m̼ ̼t̼r̼a̼”̼ ̼v̼à̼̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼̼̼n̼ ̼q̼u̼a̼.̼ ̼

̼“̼N̼ế̼̼̼u̼ ̼x̼e̼ ̼d̼i̼̣̼c̼h̼ ̼v̼u̼̣̼ ̼m̼a̼i̼ ̼t̼á̼̼n̼g̼ ̼h̼o̼ă̼̣̼̼c̼ ̼x̼e̼ ̼c̼h̼ở̼̼̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼à̼̼i̼ ̼l̼à̼̼ ̼x̼e̼ ̼ư̼̼u̼ ̼t̼i̼ê̼̼n̼ ̼n̼ê̼̼n̼ ̼l̼ư̼̼̣̼c̼ ̼l̼ư̼̼ơ̼̼̣̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼̼̼c̼ ̼n̼ă̼̼n̼g̼ ̼t̼a̼̣̼i̼ ̼c̼h̼ố̼̼̼t̼ ̼s̼ẽ̼̼ ̼k̼h̼ô̼̼n̼g̼ ̼k̼i̼ể̼̼̼m̼ ̼s̼o̼á̼̼t̼ ̼c̼á̼̼c̼ ̼t̼r̼ư̼̼ờ̼̼̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼̼̣̼p̼ ̼n̼à̼̼y̼.̼ ̼N̼ế̼̼̼u̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ó̼̼ ̼l̼u̼ồ̼̼̼n̼g̼ ̼x̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼̣̼̼p̼ ̼đ̼ă̼̼n̼g̼ ̼k̼ý̼̼ ̼‘̼l̼u̼ồ̼̼̼n̼g̼ ̼x̼a̼n̼h̼’̼ ̼c̼h̼i̼̣̼u̼ ̼t̼r̼á̼̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ê̼̣̼̼m̼ ̼n̼ế̼̼̼u̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼a̼̣̼m̼ ̼p̼h̼á̼̼p̼ ̼l̼u̼â̼̣̼̼t̼.̼ ̼V̼ì̼̼ ̼h̼i̼ê̼̣̼̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼S̼ở̼̼̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼̼n̼g̼ ̼v̼â̼̣̼̼n̼ ̼t̼ả̼̼i̼ ̼c̼ấ̼̼̼p̼ ̼g̼i̼ấ̼̼̼y̼ ̼‘̼l̼u̼ồ̼̼̼n̼g̼ ̼x̼a̼n̼h̼’̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼̼c̼ ̼p̼h̼ư̼̼ơ̼̼n̼g̼ ̼t̼i̼ê̼̣̼̼n̼.̼ ̼L̼ư̼̼̣̼c̼ ̼l̼ư̼̼ơ̼̼̣̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼̼̼c̼ ̼n̼ă̼̼n̼g̼ ̼t̼a̼̣̼i̼ ̼c̼h̼ố̼̼̼t̼ ̼t̼h̼ư̼̼̣̼c̼ ̼h̼i̼ê̼̣̼̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼ỉ̼̼ ̼đ̼a̼̣̼o̼ ̼n̼ế̼̼̼u̼ ̼t̼h̼ấ̼̼̼y̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ó̼̼ ̼m̼ã̼̼ ̼Q̼R̼ ̼‘̼l̼u̼ồ̼̼̼n̼g̼ ̼x̼a̼n̼h̼’̼ ̼t̼h̼ì̼̼ ̼t̼a̼̣̼o̼ ̼đ̼i̼ề̼̼̼u̼ ̼k̼i̼ê̼̣̼̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼k̼h̼ô̼̼n̼g̼ ̼k̼i̼ể̼̼̼m̼ ̼t̼r̼a̼”̼,̼ ̼t̼h̼ư̼̼ơ̼̼̣̼n̼g̼ ̼t̼á̼̼ ̼B̼ì̼̼n̼h̼ ̼n̼ó̼̼i̼.̼ ̼

T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼̼,̼ ̼t̼h̼ờ̼̼̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼t̼a̼̣̼i̼ ̼c̼á̼̼c̼ ̼c̼h̼ố̼̼̼t̼ ̼k̼i̼ể̼̼̼m̼ ̼s̼o̼á̼̼t̼ ̼đ̼ố̼̼̼i̼ ̼v̼ớ̼̼̼i̼ ̼x̼e̼ ̼“̼l̼u̼ồ̼̼̼n̼g̼ ̼x̼a̼n̼h̼”̼ ̼đ̼ã̼̼ ̼p̼h̼á̼̼t̼ ̼h̼i̼ê̼̣̼̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼̼̼u̼ ̼t̼r̼ư̼̼ờ̼̼̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼̼̣̼p̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼a̼̣̼m̼ ̼n̼h̼ư̼̼ ̼l̼á̼̼i̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼ô̼̼n̼g̼ ̼c̼ó̼̼ ̼g̼i̼ấ̼̼̼y̼ ̼x̼é̼̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼̣̼̼m̼,̼ ̼g̼i̼ấ̼̼̼y̼ ̼x̼é̼̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼̣̼̼m̼ ̼h̼ế̼̼̼t̼ ̼h̼a̼̣̼n̼,̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼̼n̼g̼ ̼đ̼ú̼̼n̼g̼ ̼l̼ô̼̣̼̼ ̼t̼r̼ì̼̼n̼h̼,̼ ̼n̼g̼ư̼̼ờ̼̼̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼̼̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼̼̼n̼ ̼k̼h̼ô̼̼n̼g̼ ̼đ̼ú̼̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼̼̼i̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼s̼á̼̼c̼h̼ ̼l̼á̼̼i̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ã̼̼ ̼đ̼ư̼̼ơ̼̼̣̼c̼ ̼đ̼ă̼̼n̼g̼ ̼k̼ý̼̼,̼ ̼c̼h̼ở̼̼̼ ̼n̼g̼ư̼̼ờ̼̼̼i̼ ̼v̼ư̼̼ơ̼̼̣̼t̼ ̼c̼h̼ố̼̼̼t̼…̼

nguồn:https://tuoitre.vn/bo-tu-lenh-tp-hcm-se-lam-ro-vu-van-chuyen-46-thi-the-ve-ben-tre-hoa-tang-20210817061103861.htm

Facebook Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!