T̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼c̼o̼n̼t̼a̼i̼n̼e̼r̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼đ̼è̼n̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼”̼2̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼u̼o̼n̼g̼ ̼v̼o̼n̼g̼”̼


N̼ó̼i̼ ̼v̼ụ̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼k̼é̼o̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼đ̼è̼n̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼A̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼o̼n̼g̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼h̼ầ̼u̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼v̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼í̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ộ̼t̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ả̼ ̼b̼a̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼m̼à̼ ̼d̼â̼n̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ê̼n̼g̼ ̼k̼ỵ̼ ̼l̼à̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼,̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ủ̼.̼


̼N̼h̼ư̼ ̼L̼a̼o̼ ̼Đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼5̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼.̼1̼,̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ầ̼̼u̼ ̼k̼é̼o̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼6̼2̼C̼-̼0̼4̼3̼.̼4̼8̼ ̼d̼o̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼H̼i̼ế̼̼u̼ ̼(̼3̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼T̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼Đ̼ứ̼c̼,̼ ̼B̼ế̼n̼ ̼L̼ứ̼c̼,̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼A̼n̼)̼ ̼đ̼i̼ề̼̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼̼n̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼u̼y̼ế̼̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼̼c̼ ̼l̼ô̼̣̼ ̼1̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼t̼ư̼ ̼N̼h̼ự̼t̼ ̼C̼h̼á̼n̼h̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼B̼ế̼n̼ ̼L̼ứ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼đ̼è̼n̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼v̼à̼ ̼k̼é̼o̼ ̼l̼ê̼ ̼g̼ầ̼̼n̼ ̼2̼0̼0̼m̼.̼ ̼H̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼,̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼̼n̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼,̼ ̼1̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼1̼8̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ê̼̣̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼̣̼n̼,̼ ̼h̼ư̼ ̼h̼ỏ̼n̼g̼ ̼2̼1̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼.̼ ̼


̼̼N̼g̼à̼y̼ ̼3̼.̼1̼,̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼(̼3̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼K̼i̼n̼h̼ ̼M̼ô̼n̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼)̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼x̼e̼ ̼c̼o̼n̼t̼a̼i̼n̼e̼r̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼:̼ ̼“̼V̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼A̼n̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼m̼à̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼k̼h̼i̼ế̼p̼ ̼s̼ợ̼,̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼l̼ẽ̼ ̼n̼ó̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼”̼.̼̼


̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼Đ̼ứ̼c̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼c̼o̼n̼t̼a̼i̼n̼e̼r̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼à̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼a̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼h̼ầ̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼n̼g̼ơ̼i̼.̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼n̼g̼ơ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼l̼à̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼í̼t̼ ̼ỏ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼n̼g̼ủ̼.̼ ̼N̼ó̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼u̼ố̼n̼g̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼x̼e̼ ̼c̼o̼n̼t̼a̼i̼n̼e̼r̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼u̼ố̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼p̼h̼a̼n̼h̼ ̼g̼ấ̼p̼,̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼d̼ễ̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼e̼ ̼c̼o̼n̼t̼a̼i̼n̼e̼r̼ ̼“̼ủ̼i̼”̼ ̼t̼ừ̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼o̼à̼n̼.̼ ̼


̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼e̼ ̼c̼o̼n̼t̼a̼i̼n̼e̼r̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼,̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼a̼o̼,̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼á̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼q̼u̼ã̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼p̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼x̼e̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼h̼ẳ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼è̼n̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼


̼“̼G̼i̼ậ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ơ̼ ̼t̼a̼y̼ ̼l̼á̼i̼,̼ ̼l̼ậ̼t̼ ̼x̼e̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼g̼a̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼m̼à̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼x̼e̼ ̼c̼o̼n̼t̼a̼i̼n̼e̼r̼ ̼h̼a̼y̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ả̼n̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ũ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼c̼o̼n̼t̼a̼i̼n̼e̼r̼,̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼m̼ù̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼x̼e̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼á̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼u̼ô̼i̼ ̼x̼e̼ ̼l̼à̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼”̼ ̼–̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼

̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼ỹ̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼“̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼r̼á̼n̼”̼ ̼x̼e̼ ̼c̼o̼n̼t̼a̼i̼n̼e̼r̼,̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼K̼h̼a̼n̼h̼ ̼(̼3̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼ở̼ ̼A̼n̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼)̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼á̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼ý̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼á̼m̼ ̼đ̼u̼ô̼i̼ ̼x̼e̼ ̼c̼o̼n̼t̼a̼i̼n̼e̼r̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼q̼u̼á̼ ̼s̼á̼t̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ầ̼m̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼e̼ ̼k̼h̼u̼ấ̼t̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼g̼â̼y̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼.̼̼B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ũ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼c̼o̼n̼t̼a̼i̼n̼e̼r̼ ̼q̼u̼á̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ứ̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼o̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼c̼o̼n̼t̼a̼i̼n̼e̼r̼,̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼m̼ù̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼x̼e̼ ̼m̼à̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼g̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼u̼ ̼h̼ậ̼u̼.̼


̼”̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼í̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼H̼i̼ế̼u̼,̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼ồ̼n̼ ̼c̼a̼o̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼k̼ỵ̼ ̼v̼à̼ ̼t̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼c̼o̼n̼t̼a̼i̼n̼e̼r̼”̼ ̼–̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼K̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼ó̼i̼. ̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼K̼h̼a̼n̼h̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼b̼i̼a̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼l̼á̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼g̼â̼y̼ ̼ả̼o̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼.̼ ̼N̼ó̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼d̼ễ̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼o̼à̼n̼.


“̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼c̼o̼n̼t̼a̼i̼n̼e̼r̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼à̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼ ̼l̼à̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼s̼a̼i̼ ̼l̼ầ̼m̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼đ̼ồ̼n̼ ̼t̼h̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼đ̼á̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼n̼g̼ủ̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ơ̼ ̼đ̼ũ̼a̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼ắ̼m̼.̼ ̼N̼g̼h̼ề̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ắ̼t̼ ̼k̼h̼e̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼c̼ứ̼ ̼c̼ẩ̼n̼ ̼t̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼n̼à̼o̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼h̼a̼y̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼đ̼ấ̼y̼”̼ ̼–̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼K̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ê̼m̼.̼

Facebook Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!