T̼i̼ế̼p̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼P̼h̼i̼l̼i̼p̼p̼i̼n̼e̼s̼ ̼b̼ị̼ ̼1̼1̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼

M̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼h̼r̼i̼s̼t̼i̼n̼e̼ ̼A̼n̼g̼e̼l̼i̼c̼a̼ ̼D̼a̼c̼e̼r̼a̼,̼ ̼S̼h̼a̼r̼o̼n̼,̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼b̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼m̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼à̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼

C̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼h̼r̼i̼s̼t̼i̼n̼e̼ ̼A̼n̼g̼e̼l̼i̼c̼a̼ ̼D̼a̼c̼e̼r̼a̼ ̼g̼â̼y̼ ̼x̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼ở̼ ̼P̼h̼i̼l̼i̼p̼p̼i̼n̼e̼s̼.̼

N̼ữ̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼C̼h̼r̼i̼s̼t̼i̼n̼e̼,̼ ̼2̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼m̼ê̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼s̼ạ̼n̼,̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼m̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼1̼1̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼c̼ô̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼P̼h̼i̼l̼i̼p̼p̼i̼n̼e̼s̼.̼
̼C̼h̼r̼i̼s̼t̼i̼n̼e̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼â̼u̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼ù̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼1̼1̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼s̼ạ̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼C̼h̼r̼i̼s̼t̼i̼n̼e̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ế̼p̼,̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼
̼C̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼h̼r̼i̼s̼t̼i̼n̼e̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼ú̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼P̼h̼i̼l̼i̼p̼p̼i̼n̼e̼s̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼M̼ỹ̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼i̼ể̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼s̼a̼y̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼ự̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼e̼m̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼“̼m̼ờ̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ế̼p̼”̼.̼

C̼h̼r̼i̼s̼t̼i̼n̼e̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼h̼i̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼đ̼ẹ̼p̼.̼

T̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼P̼h̼i̼l̼i̼p̼p̼n̼i̼e̼s̼,̼ ̼b̼à̼ ̼S̼h̼a̼r̼o̼n̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼h̼r̼i̼s̼t̼i̼n̼e̼,̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼b̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼à̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼.̼ ̼C̼h̼r̼i̼s̼t̼i̼n̼e̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼.̼1̼.̼
̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼1̼2̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼h̼r̼i̼s̼t̼i̼n̼e̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ữ̼a̼ ̼t̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼s̼ạ̼n̼,̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼
̼C̼h̼r̼i̼s̼t̼i̼ne̼ ̼A̼n̼g̼e̼l̼i̼c̼a̼ ̼D̼a̼c̼e̼r̼a̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼9̼7̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼P̼h̼i̼l̼i̼p̼p̼i̼n̼e̼s̼ ̼M̼i̼n̼d̼a̼n̼a̼o̼,̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼.̼

11 người có mặt trong phòng khách sạn cùng Christine bị cáo buộc tội cưỡng hiếp, giết người.

N̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼7̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼à̼n̼h̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼Á̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼1̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼h̼i̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼S̼i̼l̼v̼a̼ ̼D̼a̼v̼a̼o̼.̼ ̼T̼h̼á̼n̼g̼ ̼5̼.̼2̼0̼1̼9̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼
̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ã̼n̼g̼ ̼P̼A̼L̼ ̼E̼x̼p̼r̼e̼s̼s̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ã̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼P̼h̼i̼l̼i̼p̼p̼i̼n̼e̼s̼ ̼A̼i̼r̼l̼i̼n̼e̼s̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼P̼a̼s̼a̼y̼,̼ ̼M̼e̼t̼r̼o̼ ̼M̼a̼n̼i̼l̼a̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼
̼C̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼b̼a̼y̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼l̼à̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼8̼.̼1̼2̼.̼ ̼Đ̼ó̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼C̼h̼r̼i̼s̼t̼i̼n̼e̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼I̼n̼s̼t̼a̼g̼r̼a̼m̼.̼ ̼T̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼7̼8̼.̼0̼0̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼.̼

C̼h̼r̼i̼s̼t̼i̼n̼e̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ă̼m̼.̼

V̼ụ̼ ̼D̼a̼c̼e̼r̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼g̼â̼y̼ ̼x̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼h̼ã̼m̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼
̼M̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼C̼h̼r̼i̼s̼t̼i̼n̼e̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼:̼ ̼“̼Đ̼ừ̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ạ̼n̼,̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼”̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼“̼Đ̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼ổ̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼s̼a̼y̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼v̼á̼y̼”̼.̼

B̼ứ̼c̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼P̼h̼i̼l̼i̼p̼p̼i̼n̼e̼s̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼I̼n̼s̼t̼a̼g̼r̼a̼m̼.̼
Facebook Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!