Trưởng phòng giáo dục điều “giáo viên” đi ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼,̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼

C̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼2̼1̼ ̼n̼ữ̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼L̼ĩ̼n̼h̼ ̼(̼H̼à̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼)̼ ̼b̼ị̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ễ̼ ̼t̼â̼n̼,̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼ề̼m̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼N̼h̼à̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼2̼0̼.̼1̼1̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼ ̼v̼à̼ ̼g̼â̼y̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼s̼ự̼ ̼“̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼”̼ ̼s̼a̼i̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼á̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼.̼

Bộ trưởng điều giáo viên đi tiếp rượu

Không chỉ là lời mời, chén rượu

T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼L̼ĩ̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼2̼1̼ ̼n̼ữ̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼m̼ầ̼m̼ ̼n̼o̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼T̼H̼C̼S̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼l̼ễ̼ ̼t̼â̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼h̼o̼a̼n̼ ̼D̼â̼n̼ ̼c̼a̼,̼ ̼v̼í̼ ̼d̼ặ̼m̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼8̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼á̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ữ̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ễ̼ ̼t̼â̼n̼,̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼s̼a̼i̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼n̼h̼ư̼:̼ ̼ă̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼,̼ ̼h̼á̼t̼ ̼h̼ò̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ữ̼a̼ ̼t̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ã̼i̼.̼

C̼á̼c̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼“̼t̼r̼á̼p̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼p̼h̼i̼ề̼n̼ ̼t̼o̼á̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼T̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼á̼n̼,̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼n̼g̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼.

Giáo viên đi tiếp rượu liệu có đúng

Đ̼â̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼á̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ễ̼ ̼t̼â̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼.̼

̼C̼ô̼ ̼N̼.̼T̼.̼H̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ắ̼m̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼m̼ầ̼m̼ ̼n̼o̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼B̼á̼t̼ ̼X̼á̼t̼ ̼(̼L̼à̼o̼ ̼C̼a̼i̼)̼ ̼k̼ể̼:̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ộ̼c̼ ̼M̼ô̼n̼g̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼h̼ì̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼x̼u̼ô̼i̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼h̼ộ̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼ã̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼.̼

̼“̼C̼á̼c̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼,̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼ă̼n̼ ̼n̼ó̼i̼,̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ạ̼o̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼c̼ậ̼y̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼à̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼m̼ệ̼t̼ ̼m̼ỏ̼i̼”̼ ̼–̼ ̼c̼ô̼ ̼H̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼

Văn hóa tiếp khách là phải uống rượu

Cũng theo cô H, nhiều giáo viên hồi mới lên nhận trường, một giọt rượu cũng không biết uống. Nhưng chỉ vài năm, tham gia các cuộc liên hoan, tiếp khách, “trình” uống rượu lên hẳn…

C̼ô̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼P̼ ̼–̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼r̼ạ̼m̼ ̼T̼ấ̼u̼ ̼(̼Y̼ê̼n̼ ̼B̼á̼i̼)̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼:̼ ̼“̼N̼ế̼u̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ễ̼ ̼t̼â̼n̼,̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼h̼o̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼g̼ì̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼c̼á̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ệ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ệ̼c̼ ̼m̼ừ̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ã̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼,̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼á̼t̼ ̼k̼a̼r̼a̼o̼k̼e̼.̼ ̼P̼h̼ầ̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼“̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼”̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼ố̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼s̼ợ̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼“̼d̼a̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼đ̼e̼n̼”̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼á̼i̼ ̼n̼g̼ạ̼i̼”̼.̼

̼C̼ầ̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼c̼ô̼

N̼ó̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼T̼S̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼L̼â̼m̼ ̼–̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ễ̼ ̼t̼â̼n̼,̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼â̼m̼,̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ọ̼.̼ ̼“̼H̼u̼y̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼k̼í̼n̼ ̼đ̼á̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼đ̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼.̼ ̼Đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼”̼ ̼–̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼â̼m̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

Giữ đúng vị trí giáo viên trên bục giảng

M̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼“̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼”̼ ̼k̼i̼ể̼u̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼–̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼(̼H̼ả̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼g̼ì̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼n̼h̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼.̼ ̼“̼C̼ó̼ ̼t̼ô̼n̼ ̼s̼ư̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼o̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼o̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼ạ̼y̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼…̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼,̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼n̼h̼,̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼g̼ắ̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼e̼m̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼g̼ì̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼ă̼n̼,̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼,̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼n̼h̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼,̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼h̼á̼t̼ ̼k̼a̼r̼a̼o̼k̼e̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼”̼.̼

̼T̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼í̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼B̼ộ̼ ̼G̼D̼Đ̼T̼ ̼P̼h̼ù̼n̼g̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼N̼h̼ạ̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ữ̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ễ̼ ̼t̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼d̼â̼n̼ ̼s̼ự̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼ắ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼h̼ợ̼p̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼h̼ạ̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼l̼à̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼g̼ì̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼h̼ạ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼:̼ ̼“̼N̼ế̼u̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼,̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼”̼ ̼-̼ ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼h̼ạ̼ ̼n̼ó̼i̼.̼
̼Ô̼n̼g̼ ̼N̼h̼ạ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼b̼è̼ ̼b̼ạ̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼l̼à̼ ̼“̼t̼ấ̼m̼ ̼g̼ư̼ơ̼n̼g̼”̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼g̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼y̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼h̼a̼y̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼g̼i̼ỏ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼m̼ô̼n̼,̼ ̼“̼n̼ế̼u̼ ̼n̼h̼à̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼g̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼m̼ô̼n̼”̼ ̼-̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼h̼ạ̼ ̼n̼ó̼i̼.̼
C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼h̼ạ̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼ắ̼c̼,̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼ắ̼c̼ ̼m̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼é̼p̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼x̼e̼m̼ ̼a̼i̼ ̼s̼a̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼ể̼ ̼n̼a̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼.̼

Facebook Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!