X̼i̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼ă̼n̼ ̼g̼i̼ỗ̼ ̼b̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼.̼á̼.̼n̼.̼h̼ ̼g̼ã̼y̼ ̼t̼a̼y̼ ̼v̼ỡ̼ ̼s̼ọ̼ ̼n̼ề̼n̼

N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼7̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼m̼ệ̼t̼ ̼m̼ỏ̼i̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼c̼â̼y̼ ̼g̼ỗ̼,̼ ̼d̼a̼o̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ã̼y̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼a̼y̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ỡ̼ ̼n̼ề̼n̼ ̼s̼ọ̼.̼
̼S̼ự̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼:̼ ̼T̼i̼n̼ ̼n̼ó̼n̼g̼,̼ ̼T̼i̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼,̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼
̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼7̼-̼8̼,̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼t̼á̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼L̼o̼a̼n̼,̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼á̼n̼h̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼(̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼ý̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼r̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼L̼â̼m̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼M̼ế̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼P̼h̼á̼p̼ ̼y̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ỷ̼ ̼l̼ệ̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ậ̼t̼.̼


V̼ợ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼ã̼y̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼h̼â̼n̼,̼ ̼v̼ỡ̼ ̼n̼ề̼n̼ ̼s̼ọ̼ ̼-̼ ̼1̼
̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼7̼-̼8̼,̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼L̼â̼m̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼M̼ế̼n̼ ̼(̼3̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼C̼h̼ợ̼ ̼R̼ẫ̼y̼ ̼(̼T̼P̼H̼C̼M̼)̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼k̼ị̼c̼h̼.̼

N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼
̼S̼a̼u̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼M̼ế̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼.̼
̼T̼h̼e̼o̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼C̼h̼ợ̼ ̼R̼ẫ̼y̼,̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼v̼ỡ̼ ̼n̼ề̼n̼ ̼s̼ọ̼ ̼(̼g̼ã̼y̼ ̼x̼o̼a̼n̼g̼ ̼s̼à̼n̼g̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ê̼n̼)̼;̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼a̼y̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼ã̼y̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ụ̼,̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼y̼,̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼á̼c̼ ̼;̼ ̼g̼ã̼y̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ó̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼ở̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼t̼r̼á̼i̼…̼

Đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼6̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼.̼
̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼M̼ế̼n̼,̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼l̼à̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼A̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼l̼o̼ ̼s̼ợ̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼M̼ế̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ề̼.̼
̼M̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼A̼n̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼v̼ợ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ế̼p̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼c̼ơ̼m̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼l̼ó̼c̼ ̼n̼ă̼n̼ ̼n̼ỉ̼ ̼d̼o̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼a̼y̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼ă̼n̼g̼ ̼b̼ộ̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼t̼r̼ù̼n̼g̼,̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼r̼õ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼A̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼c̼â̼y̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼
̼L̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼N̼a̼m̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼.̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼M̼ế̼n̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼d̼ã̼ ̼m̼a̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼l̼u̼ô̼n̼.̼

V̼ợ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼ã̼y̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼h̼â̼n̼,̼ ̼v̼ỡ̼ ̼n̼ề̼n̼ ̼s̼ọ̼ ̼-̼ ̼2̼

T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼,̼ ̼đ̼ú̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼d̼o̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼a̼y̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ì̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼M̼ế̼n̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼2̼h̼3̼0̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼6̼-̼8̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼l̼à̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼A̼n̼ ̼(̼2̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼;̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼u̼y̼ ̼K̼h̼i̼ê̼m̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼á̼n̼h̼ ̼L̼i̼n̼h̼)̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼r̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼t̼ệ̼.̼
̼S̼ợ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼M̼ế̼n̼ ̼b̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼A̼n̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼c̼â̼y̼ ̼g̼ỗ̼ ̼d̼à̼i̼ ̼8̼0̼c̼m̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼t̼à̼n̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼t̼a̼y̼,̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼M̼ế̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼.̼̼A̼n̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼d̼a̼o̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼ấ̼p̼ ̼t̼a̼y̼ ̼g̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼á̼c̼ ̼đ̼ộ̼c̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼c̼a̼n̼ ̼n̼g̼ă̼n̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼M̼ế̼n̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼m̼ê̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼p̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼C̼h̼ợ̼ ̼R̼ẫ̼y̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼

N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼L̼â̼m̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼M̼ế̼n̼ xuất viện

̼T̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼,̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼,̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼t̼à̼n̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼p̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼m̼ờ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼r̼õ̼ ̼d̼o̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼đ̼ò̼n̼ ̼t̼ồ̼i̼ ̼t̼ệ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼
̼Đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼7̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼A̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼(̼P̼h̼a̼n̼ ̼T̼h̼i̼ế̼t̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼s̼i̼ê̼u̼ ̼â̼m̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼s̼á̼t̼.̼X̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼L̼â̼m̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼M̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼M̼ỹ̼ ̼T̼h̼ớ̼i̼,̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼X̼u̼y̼ê̼n̼,̼ ̼A̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼ầ̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼8̼,̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ờ̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼A̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼h̼ò̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼d̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ỡ̼ ̼d̼u̼y̼ê̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼M̼ế̼n̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼M̼ế̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼r̼a̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼A̼n̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼.̼

Facebook Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!