V̼ừ̼a̼ ̼đ̼ỗ̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼:̼ ̼T̼â̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼ô̼n̼ ̼đ̼ồ̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼h̼.̼i̼.̼ế̼.̼p̼ ̼d̼.̼â̼.̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼.̼h̼.̼ế̼.̼t̼


T̼h̼ấ̼y̼ ̼B̼í̼c̼h̼ ̼(̼1̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼x̼i̼n̼h̼ ̼x̼ắ̼n̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼g̼i̼ỏ̼i̼,̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼A̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼b̼u̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ọ̼c̼ ̼g̼h̼ẹ̼o̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ự̼ ̼t̼u̼y̼ệ̼t̼.̼ ̼T̼ố̼i̼ ̼1̼1̼/̼8̼/̼2̼0̼1̼2̼,̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼A̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼r̼ì̼n̼h̼ ̼r̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ổ̼n̼g̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼v̼ề̼.̼ ̼Đ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼A̼n̼h̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼ẻ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼B̼í̼c̼h̼ ̼q̼u̼a̼ ̼l̼ố̼i̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼s̼a̼u̼.̼ ̼P̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼n̼ấ̼p̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼,̼ ̼B̼í̼c̼h̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼ề̼.̼


̼L̼o̼ ̼s̼ợ̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼,̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼A̼n̼h̼ ̼x̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼,̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼g̼ậ̼y̼,̼ ̼đ̼è̼n̼ ̼p̼i̼n̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼á̼n̼,̼ ̼g̼á̼y̼ ̼B̼í̼c̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼r̼ó̼i̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼t̼a̼y̼,̼ ̼v̼ứ̼t̼ ̼x̼á̼c̼ ̼p̼h̼i̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ô̼n̼g̼,̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼T̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼B̼í̼c̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ả̼n̼h̼ ̼v̼ả̼i̼ ̼c̼h̼e̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼a̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼ó̼i̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼á̼o̼ ̼l̼ó̼t̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼2̼0̼h̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼,̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ừ̼n̼g̼ ̼1̼0̼k̼m̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼x̼ử̼,̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼1̼2̼,̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼A̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼l̼o̼ ̼s̼ợ̼,̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼à̼n̼h̼ ̼r̼ọ̼t̼ ̼“̼C̼h̼á̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ọ̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼L̼ê̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼L̼u̼y̼ệ̼n̼”̼.̼


̼V̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼6̼h̼3̼0̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼2̼/̼8̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼x̼á̼c̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼l̼õ̼a̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼t̼a̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼ó̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼s̼a̼u̼.̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼B̼í̼c̼h̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼5̼)̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼1̼1̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼1̼2̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼K̼i̼ề̼u̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼C̼h̼â̼u̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼X̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼.̼

̼X̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼á̼n̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼h̼i̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼K̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼ứ̼t̼ ̼x̼á̼c̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ô̼n̼g̼,̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼â̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼.̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼7̼/̼8̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼b̼ỗ̼n̼g̼ ̼d̼ư̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼d̼é̼p̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼k̼í̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼b̼à̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼ ̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼u̼y̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼1̼2̼/̼8̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼x̼á̼c̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼,̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼5̼0̼0̼ ̼m̼.̼


̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼<̼
̼B̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼ ̼t̼h̼u̼ ̼t̼h̼ậ̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼1̼3̼/̼8̼,̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼A̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼X̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼A̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼Đ̼ứ̼c̼,̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼5̼ ̼k̼m̼.̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼á̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ạ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼ý̼ ̼-̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼ý̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼.̼


̼T̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼A̼n̼h̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼A̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼d̼o̼ ̼m̼ế̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼á̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼ậ̼n̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼,̼ ̼k̼ẻ̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼.̼M̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼A̼n̼h̼ ̼b̼ơ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼m̼ư̼ợ̼n̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼,̼ ̼v̼a̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼r̼ì̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼v̼ư̼ờ̼n̼ ̼ổ̼i̼,̼ ̼đ̼ợ̼i̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼đ̼ể̼ ̼“̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼”̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼.̼ ̼B̼ị̼ ̼l̼ộ̼,̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼A̼n̼h̼ ̼l̼a̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼g̼ậ̼y̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼è̼n̼ ̼p̼i̼n̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼.̼


̼L̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼t̼ố̼i̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼ấ̼t̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ô̼n̼g̼,̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼A̼n̼h̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ở̼i̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼b̼ạ̼i̼.̼

̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼.̼

̼D̼o̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ủ̼ ̼1̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼A̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼1̼8̼ ̼n̼

Facebook Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!