X̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼v̼a̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼̼̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼s̼u̼ý̼t̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼l̼a̼o̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼ì̼

T̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼o̼à̼n̼,̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼“̼l̼ơ̼ ̼l̼ử̼n̼g̼”̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼l̼a̼n̼ ̼c̼a̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼ì̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ậ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼g̼ ̼c̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼2̼ ̼l̼à̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼.̼ ̼C̼ầ̼u̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼ì̼ ̼ù̼n̼ ̼t̼ắ̼c̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼P̼h̼á̼p̼ ̼V̼â̼n̼ ̼–̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼B̼i̼ê̼n̼.̼

C̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼g̼h̼ế̼c̼h̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼l̼a̼n̼ ̼c̼a̼n̼ ̼c̼ầ̼u
̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼6̼h̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼a̼y̼ ̼(̼1̼0̼/̼1̼1̼)̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼ì̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼P̼h̼á̼p̼ ̼V̼â̼n̼ ̼–̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼B̼i̼ê̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼4̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼.̼

H̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼k̼í̼n̼h̼,̼ ̼b̼ò̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼ơ̼ ̼l̼ử̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ầ̼u̼

C̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼t̼ừ̼ ̼x̼a̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ó̼t̼ ̼t̼i̼m̼.

c̼h̼ỉ̼ ̼1̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼t̼h̼ô̼i̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼h̼ọ̼a̼
N̼g̼a̼y̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼8̼9̼C̼ ̼1̼4̼8̼5̼0̼ ̼c̼ắ̼m̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼u̼ô̼i̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼,̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼x̼e̼ ̼h̼ư̼ ̼h̼ỏ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ẹ̼.̼

̼Ở̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼9̼9̼L̼ ̼–̼ ̼0̼0̼7̼1̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ậ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ắ̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼2̼ ̼l̼à̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼.̼ ̼Đ̼ầ̼u̼ ̼x̼e̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ư̼ ̼h̼ỏ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ẹ̼,̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼l̼ê̼n̼h̼ ̼l̼á̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

C̼á̼c̼h̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ậ̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼3̼0̼m̼,̼ ̼x̼e̼ ̼T̼o̼y̼o̼t̼a̼ ̼I̼n̼n̼o̼v̼a̼ ̼2̼9̼A̼ ̼8̼4̼2̼1̼4̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ư̼ ̼h̼ỏ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼đ̼u̼ô̼i̼ ̼x̼e̼,̼ ̼k̼í̼n̼h̼ ̼s̼a̼u̼ ̼h̼ư̼ ̼h̼ỏ̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼.̼

̼V̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼

N̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼Đ̼ộ̼i̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼s̼ố̼ ̼1̼4̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ử̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ỹ̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼.̼

̼D̼o̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ậ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼s̼u̼ý̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼a̼o̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼t̼r̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼ì̼ ̼t̼ắ̼c̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼P̼h̼á̼p̼ ̼V̼â̼n̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼B̼i̼ê̼n̼.̼

X̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼l̼a̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼á̼c̼h̼ ̼n̼ú̼i̼,̼ ̼1̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼o̼n̼g̼
C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼à̼m̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼v̼à̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼4̼h̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼K̼m̼4̼6̼ ̼Q̼L̼2̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼(̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼à̼m̼ ̼Y̼ê̼n̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼u̼y̼ê̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼)̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼v̼à̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼k̼é̼o̼.̼

̼C̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼B̼K̼S̼ ̼1̼5̼B̼-̼0̼2̼7̼9̼2̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼T̼u̼y̼ê̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼-̼ ̼H̼à̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼o̼n̼t̼a̼i̼n̼e̼r̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ấ̼n̼ ̼l̼à̼n̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼p̼h̼ả̼i̼.̼ ̼H̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼,̼ ̼2̼ ̼n̼ữ̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼H̼à̼ ̼v̼à̼ ̼V̼â̼n̼ ̼A̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼L̼ê̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼,̼ ̼T̼P̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼,̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

Xem thêm:X̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼

̼X̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼
̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼V̼i̼e̼t̼N̼a̼m̼N̼e̼t̼,̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼a̼o̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼:̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼2̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼H̼à̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼i̼ ̼â̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼i̼n̼h̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼s̼ỹ̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼ở̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼à̼m̼ ̼Y̼ê̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼u̼y̼ê̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼T̼h̼ù̼y̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼B̼í̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼H̼à̼m̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ó̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼h̼i̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼o̼à̼n̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼.̼

̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼à̼m̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼l̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼.̼

X̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ư̼ ̼h̼ỏ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼
̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼à̼m̼ ̼Y̼ê̼n̼,̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼2̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ ̼ử̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼k̼ị̼c̼h̼,̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼.̼

̼V̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼1̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼o̼n̼g̼
̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼u̼y̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼2̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ơ̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼B̼V̼ ̼đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼u̼y̼ê̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼

Facebook Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!