X̼ó̼t̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼g̼ậ̼y̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼đ̼ị̼a̼

N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼2̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ộ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼2̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼b̼ơ̼ ̼v̼ỡ̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼c̼õ̼i̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼l̼õ̼n̼g̼.̼

Mới đây,,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼f̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼2̼ ̼e̼m̼ ̼b̼é̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼g̼ậ̼y̼,̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼e̼o̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼r̼ẻ̼;̼ ̼k̼è̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼v̼á̼c̼h̼ ̼n̼ứ̼a̼ ̼l̼ụ̼p̼ ̼x̼ụ̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼ở̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼2̼ ̼e̼m̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼,̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼.̼T̼ì̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼P̼V̼ ̼V̼T̼C̼ ̼N̼e̼w̼s̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼A̼n̼h̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼3̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼1̼0̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼M̼ỹ̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼C̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼)̼ ̼v̼à̼ ̼h̼a̼i̼ ̼e̼m̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼A̼n̼h̼.̼

̼T̼ấ̼m̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ô̼i̼,̼ ̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼g̼ậ̼y̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼l̼a̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼

̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼A̼n̼h̼ ̼(̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼9̼3̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼1̼0̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼M̼ỹ̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼C̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼)̼ ̼-̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼b̼é̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼B̼á̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼B̼á̼ ̼Đ̼ứ̼c̼.̼

̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼n̼o̼n̼ ̼n̼ớ̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼)̼
M̼ớ̼̼i̼ ̼đ̼ư̼ơ̼̣̼c̼ ̼v̼à̼̼i̼ ̼t̼u̼ổ̼̼i̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼ì̼a̼ ̼x̼a̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼m̼ẹ̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼m̼ã̼i̼.̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼)̼
̼T̼ú̼p̼ ̼l̼ề̼u̼ ̼l̼ụ̼p̼ ̼x̼ụ̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼A̼n̼h̼.̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼)̼

̼M̼á̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼l̼ụ̼p̼ ̼x̼ụ̼p̼ ̼t̼r̼ố̼n̼g̼ ̼h̼o̼á̼̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼k̼i̼a̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼A̼n̼h̼.̼ ̼D̼o̼ ̼l̼ầ̼m̼ ̼l̼ỡ̼ ̼v̼à̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼ý̼ ̼m̼u̼ố̼n̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼A̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼s̼ố̼̼n̼g̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼̼ ̼t̼r̼á̼̼n̼h̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼x̼u̼i̼ ̼x̼ẻ̼o̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼x̼â̼y̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼ú̼p̼ ̼l̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼g̼à̼y̼.̼

H̼a̼i̼ ̼e̼m̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼h̼ơ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼n̼g̼ơ̼ ̼n̼g̼á̼c̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼.̼ ̼H̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼ở̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼n̼h̼ó̼i̼ ̼l̼ò̼n̼g̼.̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼)̼
N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ế̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼s̼ố̼.̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼)̼

̼T̼a̼i̼ ̼h̼ọ̼a̼ ̼ậ̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼A̼n̼h̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼à̼o̼ ̼g̼i̼a̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼p̼h̼ổ̼i̼ ̼q̼u̼á̼i̼ ̼á̼c̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼c̼ự̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼a̼o̼ ̼l̼â̼u̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼A̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼ư̼ỡ̼i̼ ̼h̼á̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ử̼̼ ̼t̼h̼ầ̼̼n̼ ̼ở̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼2̼3̼.̼

̼H̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼ẹ̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼m̼ã̼i̼.̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼)̼

̼H̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼ẹ̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼m̼ã̼i̼.̼ ̼N̼h̼ì̼n̼ ̼g̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼n̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼ơ̼,̼ ̼n̼g̼ơ̼ ̼n̼g̼á̼c̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼a̼ ̼l̼ạ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼A̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼m̼ẹ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼a̼i̼ ̼n̼ấ̼y̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼,̼ ̼n̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ắ̼c̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼a̼i̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼.̼

̼T̼ừ̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼,̼ ̼n̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ắ̼c̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼a̼i̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼.̼

̼H̼a̼i̼ ̼e̼m̼ ̼b̼é̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼t̼r̼ơ̼ ̼t̼r̼ọ̼i̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼g̼ì̼.̼.̼.̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼V̼T̼C̼ ̼N̼e̼w̼s̼)̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼ê̼n̼h̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼m̼ồ̼ ̼c̼ô̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼H̼i̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼á̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ì̼u̼ ̼d̼ắ̼t̼ ̼h̼a̼i̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ơ̼i̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼,̼ ̼b̼ù̼ ̼đ̼ắ̼p̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼h̼ò̼i̼ ̼m̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼ỏ̼.̼

Facebook Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!