X̼ó̼t̼ ̼x̼a̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼x̼i̼n̼h̼ ̼t̼ự̼a̼ ̼t̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼ã̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼h̼.̼i̼.̼ế̼.̼p̼ ̼d̼.̼â̼.̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼.̼h̼.̼ế̼.̼t̼


G̼i̼ữ̼a̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼k̼h̼u̼y̼a̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼v̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼B̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼ẻ̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼á̼c̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼,̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼b̼ạ̼i̼.̼ ̼S̼ợ̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼l̼ộ̼,̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼d̼ã̼ ̼m̼a̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼a̼o̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼x̼a̼ ̼b̼a̼y̼.̼


̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼á̼m̼ ̼ả̼n̼h̼

̼T̼â̼n̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼n̼ú̼i̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ì̼n̼h̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼b̼ậ̼c̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼L̼ạ̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼b̼á̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼r̼u̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼k̼ế̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼a̼i̼,̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼r̼í̼ ̼t̼h̼ấ̼p̼.̼

̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼ ̼b̼ỗ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼á̼ ̼v̼ỡ̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼á̼n̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼2̼/̼2̼0̼1̼5̼.̼

̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼2̼8̼/̼2̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼à̼n̼ ̼s̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼d̼à̼y̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ú̼i̼ ̼r̼ừ̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼a̼n̼ ̼h̼ẳ̼n̼,̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼L̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼2̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼)̼ ̼l̼ò̼ ̼d̼ò̼ ̼m̼e̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼g̼á̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼B̼a̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼0̼0̼)̼,̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼à̼i̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼m̼é̼t̼.̼ ̼T̼ớ̼i̼ ̼n̼ơ̼i̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼ắ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼b̼à̼ ̼L̼.̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼ấ̼t̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼g̼á̼i̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼đ̼á̼p̼.̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼b̼à̼ ̼L̼.̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼h̼ó̼a̼ ̼t̼r̼á̼i̼.̼


̼L̼i̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼l̼à̼n̼h̼,̼ ̼b̼à̼ ̼L̼.̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼á̼n̼h̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼e̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼B̼a̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼n̼ề̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ả̼n̼h̼ ̼v̼ả̼i̼ ̼c̼h̼e̼ ̼t̼h̼â̼n̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼b̼ụ̼c̼ ̼c̼ử̼a̼,̼ ̼b̼à̼ ̼L̼.̼ ̼h̼ô̼ ̼h̼o̼á̼n̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼ ̼T̼i̼ế̼n̼g̼ ̼g̼à̼o̼ ̼t̼h̼é̼t̼ ̼x̼é̼ ̼t̼o̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼ĩ̼n̼h̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼á̼ ̼r̼a̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼.̼ ̼C̼h̼á̼u̼ ̼B̼a̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ả̼n̼h̼ ̼v̼ả̼i̼ ̼c̼h̼e̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼.̼

̼T̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼b̼a̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼L̼ạ̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼ậ̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼
̼K̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼h̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼,̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼â̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼.̼ ̼T̼r̼ê̼n̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼B̼a̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼ở̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼c̼ổ̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼c̼ứ̼a̼.̼


̼X̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼L̼ạ̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼b̼a̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼.̼

̼K̼ẻ̼ ̼s̼á̼t̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼

̼V̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼o̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼,̼ ̼l̼o̼ ̼s̼ợ̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼đ̼ộ̼.̼ ̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼é̼o̼ ̼l̼e̼.̼ ̼B̼ố̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼à̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼,̼ ̼d̼o̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼B̼a̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼a̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ă̼n̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼B̼a̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼t̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼

̼B̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼B̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼2̼4̼h̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼.̼ ̼D̼o̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼m̼ơ̼ ̼h̼ồ̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼á̼ ̼á̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼.̼


̼H̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ầ̼m̼ ̼n̼g̼ắ̼m̼.̼ ̼Đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼s̼à̼n̼g̼ ̼l̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼B̼a̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼i̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼2̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼h̼ọ̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼)̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ấ̼t̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼T̼i̼n̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ă̼n̼.̼

̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼T̼i̼n̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ộ̼t̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼h̼ạ̼y̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼u̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼v̼â̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼t̼h̼u̼ ̼t̼h̼ậ̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼r̼ù̼n̼g̼ ̼k̼h̼ớ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼d̼ữ̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼i̼n̼.̼

̼D̼o̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼L̼ạ̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼,̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼v̼â̼y̼ ̼b̼ắ̼t̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼1̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼i̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼T̼â̼y̼.̼ ̼T̼ố̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼4̼/̼3̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼b̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼L̼ạ̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.̼


̼T̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼t̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼i̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ú̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼i̼n̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼0̼h̼3̼0̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼6̼/̼2̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼ố̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼l̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼0̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼)̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼T̼i̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼B̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ổ̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼D̼u̼y̼ê̼n̼ ̼(̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼)̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼B̼a̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼m̼ư̼ợ̼n̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼i̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ạ̼n̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼T̼i̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼D̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼.̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼2̼3̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼T̼i̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ộ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼B̼a̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼B̼a̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼b̼ế̼p̼,̼ ̼T̼i̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼B̼a̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼T̼i̼n̼ ̼b̼ự̼c̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼ý̼ ̼đ̼ồ̼ ̼đ̼e̼n̼ ̼t̼ố̼i̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼T̼i̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ó̼a̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼B̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼b̼ạ̼i̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼s̼ợ̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼l̼ộ̼,̼ ̼T̼i̼n̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼ị̼t̼ ̼m̼ồ̼m̼,̼ ̼t̼a̼y̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼a̼o̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ứ̼a̼ ̼c̼ổ̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼B̼a̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼,̼ ̼T̼i̼n̼ ̼c̼ậ̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼v̼á̼n̼ ̼ở̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼g̼ó̼c̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼u̼i̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼k̼é̼o̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼d̼â̼y̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼r̼ố̼n̼.̼


̼T̼ớ̼i̼ ̼7̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼8̼/̼2̼,̼ ̼T̼i̼n̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼b̼ố̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼V̼i̼n̼h̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼3̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼.̼

̼B̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼á̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼L̼ạ̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼á̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼”̼G̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼”̼ ̼v̼à̼ ̼”̼H̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼”̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼V̼K̼S̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼1̼/̼9̼/̼2̼0̼1̼5̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼S̼â̼n̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼T̼ò̼a̼ ̼á̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼L̼ạ̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼v̼à̼ ̼x̼ử̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼i̼n̼ ̼1̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼”̼H̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼”̼,̼ ̼t̼ử̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼”̼G̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼”̼.̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ử̼ ̼h̼ì̼n̼h̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼(̼b̼ố̼ ̼T̼i̼n̼)̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼1̼8̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼ù̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼á̼n̼ ̼t̼r̼e̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼”̼C̼h̼e̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼”̼.̼

Facebook Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!